دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ترغیب محتوا متابولیت‌های ثانوی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کالوس کلپوره در شرایط تیمار با NAA، BAP و متیل‌جاسمونات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijhs.2023.344839.2042

مهشید طبری فرد؛ منیره چنیانی؛ علی گنجعلی


تاثیر روش کاشت و پیش خیساندن بذر بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22059/ijhs.2023.354315.2086

روح اله مرادی؛ امیرحسین سعید نژاد؛ سید مسعود ضیائی


تأثیرکیفیت نور بربرخی از ویژگی‌های کمّی و کیفی میوه انگور رقم یاقوتی تحت شرایط تنش شوری در گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22059/ijhs.2023.361714.2113

مریم کشاورزی؛ محمود اثنی عشری؛ حسن ساری خانی


ارزیابی ویژگی‌های چمنی ژنوتیپ‌های بومی و غیربومی چمانواش‌بلند (Festuca arundinacea Schreb.) در پاسخ به سطوح مختلف چمن‌زنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22059/ijhs.2023.346026.2047

رحیم امیری خواه؛ نعمت الله اعتمادی؛ محمدرضا سبزعلیان؛ علی نیکبخت


اثر تیمار پس از برداشت متیل‌جاسمونات بر بیان برخی ژن‌های مسیر بیوسنتزی اتیلن و خواص کیفی میوه توت‌فرنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22059/ijhs.2023.343066.2028

محمدرضا اصغری؛ ساوه واعظی؛ علیرضا فرخزاد؛ ناصر مهنا؛ مرتضی سلیمانی اقدم