دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 325-484 
6. استفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus )

صفحه 377-382

فاتح رسولی؛ غلامعلی پیوست؛ جمالعلی الفتی؛ سید محمدرضا احتشامی


9. بررسی تنوع DNA کلروپلاستی و روابط فیلوژنتیکی میان 28 گونه درمنه ایران

صفحه 401-415

الهه احدی دولت سرا؛ سید علی رضا سلامی؛ مجید شکرپور؛ محمد رضا نقوی؛ ابوذر سورنی


14. مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد

صفحه 461-473

زهرا کریمیان؛ علی تهرانی فر؛ محمد بنایان؛ مجید عزیزی؛ فاطمه کاظمی