فرایند پذیرش مقالات

فرآیند دریافت وجه جهت  پذیرش  اولیه  و پذیرش نهایی مقالات

 

هزینه بررسی اولیه مقاله 1000000 زیال و هزینه چاپ مقاله هم 1000000 ریال می باشد.

 

 شماره حساب جهت واریز وجه بررسی اولیه و هزینه چاپ مقاله

 

 شماره حساب:   ۴۰۰۱۰۷۰۵۰۳۰۱۴۲۶۲ (بانک مرکزی)  

 

 شماره شبا: ۵۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۰۵۰۳۰۱۴۲۶۲

 

شناسه واریز:  306070581140107000000007140202

 

بنام پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، لطفا دقت شود که شماره شناسه حتما در موقع واریز قید گردد.

 

پس از واریز وجه بررسی اولیه، کپی فیش را در بخش فایلهای تکمیلی بارگذاری نمایید.

 ( مقالاتی که فاقد فیش واریزی هستند در اولویت بررسی قرار نخواهند گرفت).