تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 810
تعداد نویسندگان 1,625
تعداد مشاهده مقاله 1,066,002
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 795,387
نسبت مشاهده بر مقاله 1316.05
نسبت دریافت فایل بر مقاله 981.96
تعداد مقالات ارسال شده 1,669
تعداد مقالات رد شده 615
درصد عدم پذیرش 37
تعداد مقالات پذیرفته شده 666
درصد پذیرش 40
زمان پذیرش (روز) 150
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 485
   
لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های موجود در صفحه اصلی توجه فرمایید و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده تهیه و تنظیم نمایید.
 

نشریه علوم باغبانی ایران

عنوان خلاصه استاندارد: Iran J  Hort Sci

ترتیب انتشار:  فصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری اولیه: 8 هفته

نوع داوری: دو سو کور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

شماره جاری: دوره 52، شماره 3، پاییز 1400