دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
دوره 42 (1390)
دوره 41 (1389)
دوره 40 (1388)
دوره 39 (1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 842
تعداد نویسندگان 1,685
تعداد مشاهده مقاله 1,088,338
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 814,138
نسبت مشاهده بر مقاله 1292.56
نسبت دریافت فایل بر مقاله 966.91
تعداد مقالات ارسال شده 1,699
تعداد مقالات رد شده 624
درصد عدم پذیرش 37
تعداد مقالات پذیرفته شده 675
درصد پذیرش 40
زمان پذیرش (روز) 154
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 488
   
لطفا قبل از ارسال مقاله، به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی  مراجعه  و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده  در سایت، ارسال فرمایید. مقالات به صورت آنلاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می شود. هزینه بررسی اولیه 100 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله نیز 100 هزار تومان می باشد که در هنگام بارگزاری مقاله و همچنین قبل از پذیرش نهایی بصورت آنلاین دریافت خواهد شد.
 

نشریه علوم باغبانی ایران

عنوان خلاصه استاندارد: Iran J  Hort Sci

ترتیب انتشار:  فصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری اولیه: 8 هفته

نوع داوری: دو سو کور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 https://journal.ut.ac.ir/list_2.html

مقاله پژوهشی
1. تاثیر تنوع محیطی بر عملکرد گل و اسانس ژنوتیپ‌های برتر گل محمدی (‏Rosa damascena‏) ‏‏(مطالعه موردی: استان کردستان)‏

بایزید یوسفی؛ ارسلان فداکار

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 779-788

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2021.307438.1827

چکیده
  ارزیابی سازگاری محیطی جزو مهم­ترین نیازهای ژنوتیپ­های گل محمدی(Rosa damascena) به عنوان یکی از گونه­های معطر و دارویی مهم کشور است. این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد گل و اسانس پنج ژنوتیپ­ برتر (KR2، IS3، IS4، IS8 و YZ2) به مدت پنج سال (۱۳9۰-139۴) تحت دو شرایط اقلیمی سرد نیمه‌خشک (سقز) و نیمه‌مرطوب (مریوان) در کردستان بصورت کرت­های خرد شده با سه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تأثیر باد شکنی ذرت شیرین و بامیه بر شاخص های رشد و عملکرد خیار در‎ ‎سیستم کشت توأم نواری

عزت کرمی؛ عادل الماسی؛ عبدالکریم کاشی؛ ادیبه اطمینانی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 789-798

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2021.299136.1779

چکیده
  تأثیر کشت توأم ذرت شیرین و بامیه بر شاخص­های رشد و عملکرد خیار، در سال زراعی ۱۳93-۱۳92 در شهرستان روانسر از توابع کرمانشاه در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. تیمارها شامل: کشت خالص خیار (۱۰۰ درصد خیار)، کشت توأم خیار و ذرت (75 درصد خیار + 25 درصد ذرت، 50 درصد خیار + 50 درصد ذرت، 25 درصد خیار + 75 درصد ذرت) و کشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. ارزیابی استفاده از پسماندهای صنایع کشاورزی غنی‌شده با مکمل‌های غذایی بر عملکرد، ارزش ‏دارویی و غذایی قارچ یال شیر (‏Hericium erinaceus (Bull.) Persoon‎‏)‏

مهین شیبک؛ داریوش رمضان؛ محمود توکلی؛ علیرضا سام زاده کرمانی؛ رضا باقری؛ بهناز یوسف شاهی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 799-812

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2021.315330.1884

چکیده
  با توجه به اینکه بستر کشت معمول برای تولید قارچ­های خوراکی- دارویی تراشه چوب درختان می­باشد. اما جایگزینی سایر ترکیبات لیگنوسلولزی مختلف همراه با غنی سازی با مکمل­های شیمیایی از اهمیت زیادی در تولید اندام بارده قارچ برخوردار می­باشد هدف این پژوهش بررسی بسترهای کشت ترکیبی و غیر ترکیبی و بررسی برخی از ویژگی­های رویشی، زایشی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تأثیر عوامل رویشگاهی بر عملکرد، صفات مورفولوژیکی و بازده اسانس در پونه‌سای بینالودی ‏(‏Nepeta binaludensis Jamzad‏)‏

حسین هاشمی مقدم؛ فاطمه سفیدکن؛ علی اشرف جعفری؛ سپیده کلاته جاری

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 813-824

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2021.306356.1824

چکیده
  گیاه پونه‌سای بینالودی (Nepeta binaludensis Jamzad) از جمله گونه‌های انحصاری شمال شرق ایران محسوب می‌شود. در این تحقیق اندام‌های هوایی 20 جمعیت از این گونه در رشته کوه بینالود طی مرحله گلدهی کامل برداشت شد و هفت صفت مرفولوژیکی و بازده اسانس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال 1 درصد را در میان جمعیت‌های مورد مطالعه برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تعدیل تنش شوری با محلول پاشی نانوذرات کربنات کلسیم در گل رز دلسویتا "‏Rosa hybrida L. cv. Dolce Vita‏"‏

عرفان امیدی؛ ندا دلیر؛ رسول راهنمایی؛ علیرضا بابائی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 825-834

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2020.282353.1653

چکیده
  به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی نانوذرات کربنات کلسیم و افزایش غیر مستقیم غلظت دی‌اکسید کربن حاصل از آن بر تعدیل تنش شوری گل رز رقم دلسویتا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به روش کشت بدون خاک با بستر مخلوط کوکوپیت و پرلیت، در سه تکرار اجرا شد. عامل اول شوری در دو سطح ( 8/1 و 2/3 دسی‌زیمنس بر متر با افزودن کلرید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. برهمکنش محلول‌پاشی سدیم‌نیتروپروساید و نانوپتاسیم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ظرفیت ‏آنتی‌اکسیدانی میوه توت‌فرنگی رقم کامارزا

مهین سعیدی؛ حبیب شیرزاد؛ پرویز نوروزی؛ قادر قاسمی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 835-850

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2020.302096.1798

چکیده
  استفاده از تیمارهایی از جمله نانوکودها و شبه­هورمون­ها در کشت­های بدون خاک از عوامل مهم تاثیرگذار در کمیت و کیفیت محصولات باغی می­باشند. به منظور بررسی برهمکنش نانوپتاسیم (صفر، 1، 2 و 3 گرم­ در لیتر) و سدیم­نیتروپروساید (صفر، 200، 400 و 600 میکرومول در لیتر) بر گیاه توت­فرنگی رقم کامارزا در سیستم کشت بدون خاک، آزمایشی به صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تأثیر اوره و سولفات ‌آهن بر عملکرد و‎ ‎کیفیت میوه لیموشیرین (‏Citrus limettioides Tan.‎‏) در ‏شرایط خاک‌های آهکی شهرستان جهرم

سید عبدالحسین محمدی جهرمی؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ وحید عبدوسی؛ علی رضا طلایی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 851-860

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2020.304001.1809

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر عناصر نیتروژن و آهن در جهت افزایش کمی و کیفی میوه، روی درختان لیموشیرین شش ساله با پایه مکزیکن‌لایم در جهرم انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار و هر تکرار شامل یک درخت لیموشیرین انجام شد. در مهرماه محلول‌پاشی اوره و سولفات آهن با غلظت‌های صفر، 3 و 5 گرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. ارزیابی برخی پایه‌های رویشی سیب در شرایط سمیت بور در خاک با استفاده از شاخص‌های ‏مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

قاسم حسنی؛ علیرضا فرخزاد؛ عزیز مجیدی؛ ابراهیم سپهر

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 861-875

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2020.296200.1760

چکیده
  این آزمایش با هدف ارزیابی نه پایه رویشی سیب شامل MM106، M26، Ottawa3، Suporter4، M9،M7 ،P22 ، MM111 و پایه محلی گمی الماسی نسبت به مقادیر مختلف بور (صفر، 15، 30، 45 و 60 میلی‌گرم بور در کیلوگرم خاک) به‌صورت فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی انجام گردید. نتایج نشان داد با افزایش غلظت بور در خاک، ارتفاع نهال، شاخص سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، محتوی نسبی آب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. اثر اسموپرایمینگ و محلول‌پاشی عنصر روی بر اجزای عملکرد و موسیلاژ گل در گیاه دارویی ختمی ‏‏(‏Althaea officinalis L.‎‏)‏

آزاده پیرمحمدی؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ احمد کوچک‌زاده؛ امین لطفی جلال آبادی؛ عبدالرضا سیاهپوش

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 877-887

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2020.278631.1625

چکیده
  گیاه ختمی در طب سنتی ایران و صنایع دارویی برای بیماری های مختلف، از جمله مشکلات گوارشی، سوزش پوست و سرفه استفاده می‌شود. عنصر روی نقش مهمی در فعالیت‌های متابولیک گیاهان داشته و می‌تواند بر کمیت و کیفیت گیاهان دارویی اثر بگذارد. اسموپرایمینگ بذر می‌تواند به افزایش جوانه‌زنی، خروج از خاک، استقرار و رشد گیاهان در شرایط مزرعه کمک نماید. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. اثر تنظیم‌کننده‌های رشدگیاهی بر القای کالوس و بررسی تأثیر الیسیتورها بر تولید لیمونن در کشت ‏سلولی به‌لیمو (‏Lippia citrodora‏) ‏

فریما دانشمندپور؛ پریسا عبداللهی؛ منصور امیدی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 889-898

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2020.297567.1767

چکیده
  گیاه به‌لیمو  به دلیل اهمیت فراوان اقتصادی آن در صنایع غذایی و داروسازی در ایران کشت می‌شود. لیمونن از ترکیبات با ارزش اسانس به‌لیمو است. در این پژوهش به منظور القای کالوس جهت تولید لیمونن در کشت سلولی گیاه به‌لیمو، غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی  مورد ارزیابی قرار گرفتند. ریز نمونه ریشه، ساقه و برگ در محیط کشت ام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. ارزیابی تاثیر کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه ‏‏(‏Satureja hortensis L.‎‏)‏

محمدرضا حاج سید هادی؛ محمد تقی درزی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 899-912

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2021.296298.1762

چکیده
  به منظور مطالعه اثر ورمی‌کمپوست و کود زیستی نیتروژن بر میزان اسانس و کیفیت آن در گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)، آزمایشی در منطقه فیروزکوه در سال 1394 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. عامل اول کود زیستی نیتروژن در سه سطح (عدم تلقیح، تلقیح بذر با نیتروکسین و تلقیح بذر با سوپرنیتروپلاس) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. ارزیابی جمعیت‌های اسفناج ایران از دیدگاه مطالعه همزمان صفات مورفولوژیک، شاخص‌های ‏فتوسنتزی و انباشت اکسالات

سید فاضل میراحمدی؛ محمد رضا حسندخت؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ محمدرضا نقوی؛ کرامت اله رضایی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 913-926

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2020.310279.1855

چکیده
  اسفناج به سبب داشتن ارزش غذایی و اقتصادی بالا، همواره مورد توجه اصلاحگران بوده است. در این پژوهش تعداد 40 جمعیت متعلق به 3 گونه Spinacia oleracea، S. turkestanica و S. tetrandra از سراسر ایران، به علاوه یک جمعیت از کشور افغانستان و نیز دو رقم اصلاح شده Viroflay و Baby spinach ، ژرم­پلاسم مورد مطالعه را تشکیل دادند. در راستای انجام این آزمایش، تعداد 33 صفت در سه گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. بررسی ویژگی‌های میوه و عملکرد شش رقم تجاری زیتون به محلول‌پاشی کائولین در شرایط گرم

رحمت اله غلامی؛ ابوذر هاشم پور؛ عیسی ارجی؛ محسن حاجی امیری

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 927-935

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2021.322561.1920

چکیده
  به منظور بررسی اثر محلول­پاشی کائولین بر ویژگی‌های پومولوژیکی و عملکردی برخی رقم های زیتون در استان کرمانشاه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول رقم های زیتون  در شش سطح (آمفی­سیس، سویلانا، روغنی، مانزانیلا،کنسروالیا و زرد) و عامل دوم و کائولین در سه سطح (صفر به عنوان شاهد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. ارزیابی پروفایل اسیدهای چرب روغن برخی از رقم ها و ژنوتیپ‌های امیدبخش زیتون در منطقه ‏طارم استان زنجان

ابوذر هاشم پور؛ محمود عظیمی؛ سمانه اسدی صنم

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 937-949

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2021.316116.1891

چکیده
  در این پژوهش صفات کمی و کیفی روغن سه ژنوتیپ امیدبخش زیتون (T2، T7 و T18) و دو رقم زرد و کرونیکی از کلکسیون زیتون ایستگاه تحقیقات زیتون طارم در استان زنجان طی دو سال (1397 و 1396) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد ژنوتیپ T18 با 96/70 و 58/69 درصد روغن در ماده خشک گوشت به ترتیب طی سال‌های ۱۳96 و ۱۳97 دارای بیش‌ترین میزان روغن در مقایسه با سایر رقم ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر برخی صفات فیزیولوژیکی و ریخت شناسی علف طلایی ‏(‏Solidago canadensis L.‎‏)‏

علی صفری؛ سعید ریزی؛ نعمت الله اعتمادی؛ علی نیکبخت؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ افسانه بدل زاده

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 951-963

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2021.220045.1144

چکیده
  به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر برخی صفات فیزیولوژیکی و ریخت شناسی گیاه علف طلایی (Solidago canadensis L.) آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد اجرا شد. کود نیتروژن در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار کود اوره) به عنوان فاکتور اصلی و کود فسفر در سه سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
16. تولید و ارزیابی‎ ‎قدرت‎ ‎ترکیب‌پذیری‎ ‎عمومی‎ ‎لاین‌های‎ ‎دابل‌ هاپلویید فلفل دلمه‌ای ‏‏(‏Capsicum annuum L.‎‏)‏

اعظم زارع بیاتی؛ خداداد مصطفوی؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ سیدمهدی میری

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 965-976

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2021.320691.1908

چکیده
  ایجاد فناوری‌های کارآمد نظیر دابل هاپلوییدی یک راه حل سریع برای تهیه لاین‌های خالص می باشد. در این تحقیق با به کارگیری روش جنین‌زایی میکروسپور لاین‌های دابل ‌هاپلوئید (اینبرد) فلفل تولید گردید. آزمون تاپ‌کراس با استفاده از 32 لاین دابل هاپلوئید تولیدی و والد تاپ‌کراس California Wonder جهت بررسی ترکیب‌پذیری عمومی لاین‌ها صورت گرفت. هیبریدهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
17. ارزیابی اثر غلظت‌های مختلف آگار و کربوهیدرات در ریزازدیادی ‏PHL-C، پایه پاکوتاه گیلاس

تکتم شیدایی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ شادی عطار؛ مرتضی عظیم زاده

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 977-989

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2019.277562.1614

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی اثر غلظتهای مختلف آگار و کربوهیدرات بر میزان پرآوری پایه پاکوتاه گیلاس (PHL-C) در شرایط درون شیشه ای و در سال 1396 انجام شد. از محیط کشت MS و آزمایش فاکتوریل با دو عامل و طرح کاملاً تصادفی در 6 تکرار و هر تکرار شامل 3 ریزنمونه استفاده شد. از تک جوانه جهت تکثیر استفاده شد. فاکتور اول، غلظت آگار در سه سطح ( 5/0، 6/0، 7/0 درصد) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
18. اثر کاربرد قارچ تریکودرما (‏Trichoderma harzianum‏) بر خصوصیات بیوشیمیایی و رنگیزه‌های ‏فتوسنتزی گیاه ریحان تحت تنش خشکی

مجتبی صلاحی استاد؛ بهرام عابدی؛ یحیی سلاح ورزی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 999-1009

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2021.303476.1818

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر کاربرد قارچ تریکودرما در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی و رنگیزه­های فتوسنتزی گیاه ریحان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اول آبیاری در سه سطح (50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی) و عامل دوم تلقیح با قارچ تریکودرما در دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح با قارچ تریکودرما ) بودند. نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
19. آنالیز نیم دای‌آلل صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت میوه در لاین‌های گوجه‌فرنگی

سمیه نظامی؛ سید حسین نعمتی؛ حسین آروئی؛ محمد کافی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 1011-1025

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2020.296125.1759

چکیده
  یکی از مهم‌ترین روش‌ها در برنامه‌های اصلاحی سبزی‌ها، گزینش والدین و نتاج برتر با هدف بهبود ژنتیکی صفات کمی و کیفی می‌باشد. به منظور بررسی ژنتیکی صفات کمی و کیفی لاین‌های گوجه‌فرنگی، تلاقی‌های نیم-دای آلل بین هشت لاین با اسامی C.JPS3، S.2274، H.1370، K.2274، S.L.، C20، Primoga و A13012 انجام شد. هیبریدهای حاصل و والدین، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
20. تأثیر کاربرد بیوچار و میکوریزا آربسکولار بر زی‌توده گیاهی و برخی عناصر غذایی دو واریته جعفری

فاطمه بخشی پور؛ حسن مومیوند؛ ابراهیم صداقتی؛ عبداله احتشام نیا

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 1027-1041

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2020.300237.1790

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بیوچار و قارچ‌های میکوریزا بر رشد، زی‌توده‌ی گیاهی و برخی عناصر غذایی دو واریته جعفری بود. آزﻣﺎیش ﺑﻪ‌صورت فاکتوریل در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﺎملاً ﺗﺼﺎدﻓﻲ با سه تکرار انجام شد. واریته‎های جعفری در دو سطح (کریسپوم و نئاپولیتانوم) به‌عنوان فاکتور اول، بیوچار در سه سطح (صفر، سه و شش درصد وزنی خاک) به‌عنوان ...  بیشتر

1. تأثیر کاربرد پرولین و گلایسین بتائین بر برخی خصوصیّات فیزیولوژیکی انگور تحت شرایط تنش خشکی

مهدی محمدزمانی؛ ولی ربیعی؛ محمدعلی نجاتیان

دوره 43، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 393-401

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2012.29374

چکیده
  خشکی به عنوان یک تنش غیر زنده در اکثر مراحل رشد گیاه آثار مخرب و زیان آوری دارد. گیاهان برای مقابله با خشکی واکنش‌های مختلفی از خود نشان می‌دهند. از جمله این واکنش‌ها تولید اسمولیت‌هایی مثل پرولین و گلایسین‌بتائین است که به نظر می‌رسد بتوان با اضافه کردن مصنوعی این ترکیبات در گیاهان تحمل آن‌ها را به شرایط خشکی افزایش داد. بدین منظور ...  بیشتر

2. بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی اسیدهای چرب بوم‌جور‌های نسترن وحشی در استان اصفهان

میلاد جوانمرد؛ حسینعلی اسدی قارنه

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 595-606

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2016.59821

چکیده
  نسترن وحشی (Rosa canina L.) از گونه‌های بومی ایران است که تنوع ژنتیکی شایان‌توجهی در بوم‌جور (اکوتیپ‌)های موجود در کشور دارد. این بررسی به‌منظور مقایسۀ میزان و نوع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع موجود در بوم‌جور‌های نسترن وحشی پنج منطقۀ استان اصفهان در سال 1394-1393 صورت گرفت. استخراج روغن از بذر‌ها با دستگاه سوکسله و تجزیۀ اسیدهای چرب با دستگاه ...  بیشتر

3. اثر غلظت‏های مختلف بور بر غلظت و توزیع این عنصر و برخی عناصر غذایی دیگر در دو رقم زیتون در شرایط آبکشت

حجت اله رستمی؛ سید جلال طباطبایی؛ فریبرز زارع نهندی؛ محمد رحمن پورآذر

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 93-101

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2014.50945

چکیده
  سمیت بور یکی از اختلالاتی است که در خاک‏های شور و مناطق خشک دیده می‏شود. از بین تمامی منابع آلوده‏کننده، آب آبیاری مهم‌ترین عامل افزایش بور در خاک است. اصلاح خاک‏های غنی از بور مشکل است و ارقام می‏توانند نقش مهمی در مقاومت به سمیت بور ایفا کنند. بدین منظور و برای ارزیابی اثر غلظت‏های مختلف بور بر غلظت عناصر و نیز توزیع بور ...  بیشتر

4. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های وحشی زیر‌جنس Cerasus با استفاده از خصوصیات رویشی گیاه و بذر

علی شاهی قره لر؛ ذبیح اله زمانی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ناصر بوذری؛ عبداله خدیوی خوب

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 359-373

چکیده
  برخی از گونه‌های وحشی زیرجنس Cerasus را می‌توان در برنامه‌های اصلاحی و همچنین به عنوان پایه برای آلبالو و گیلاس مورد استفاده قرار داد. هدف از این بررسی شناخت بهتر ویژگی‌های گونه‌های وحشی زیرجنس Cerasus به منظور کاربرد آنها در برنامه‌های اصلاحی آینده بود. به این منظور، تعدادی از ویژگی‌های مورفولوژیکی قسمت‌های رویشی گیاه و بذر و استفاده ...  بیشتر

5. بررسی رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب در خیار گلخانه ای در شرایط مختلف رطوبت خاک با استفاده از تانسیومتر

علیرضا فرامرزپور؛ مجتبی دلشاد؛ مسعود پارسی نژاد

دوره 43، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 285-292

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2012.28961

چکیده
  عملکرد بالا و همچنین کیفیت مناسب از پیش شرط های لازم جهت دست یافتن به تولید سود آور خیار گلخانه ای می باشد. از طرف دیگر با توجه به بحران کمبود آب در جهان و بالاخص در ایران لازم است که در مصرف این سرمایه بزرگ صرفه جویی بعمل آید. به منظور بهینه سازی مصرف آب در کشت خاکی خیار گلخانه ای و تحت شرایط سیستم آبیاری قطره ای، با استفاده از تانسیومتر، ...  بیشتر