دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

تاثیر روش کاشت و پیش خیساندن بذر بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22059/ijhs.2023.354315.2086

روح اله مرادی؛ امیرحسین سعید نژاد؛ سید مسعود ضیائی


ارزیابی ویژگی‌های چمنی ژنوتیپ‌های بومی و غیربومی چمانواش‌بلند (Festuca arundinacea Schreb.) در پاسخ به سطوح مختلف چمن‌زنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22059/ijhs.2023.346026.2047

رحیم امیری خواه؛ نعمت الله اعتمادی؛ محمدرضا سبزعلیان؛ علی نیکبخت


اثر تیمار پس از برداشت متیل‌جاسمونات بر بیان برخی ژن‌های مسیر بیوسنتزی اتیلن و خواص کیفی میوه توت‌فرنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22059/ijhs.2023.343066.2028

محمدرضا اصغری؛ ساوه واعظی؛ علیرضا فرخزاد؛ ناصر مهنا؛ مرتضی سلیمانی اقدم


ارزیابی اثر برخی از روش‌های ضدعفونی کردن ریزوم و بذر گیاه زنبق مردابی در شرایط درون‌شیشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.22059/ijhs.2023.347451.2055

وجیهه عباسی قادی؛ اسماعیل چمنی؛ یونس پوربیرامی هیر؛ مهدی محب الدینی؛ ولی اله قاسمی عمران


تأثیر محلول‌پاشی سیلیس و نیترات کلسیم بر ترکیدگی، خصوصیات کمی و کیفی میوه انار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.22059/ijhs.2023.362286.2116

فرزاد عبداللهی؛ جواد عرفانی مقدم؛ عبدالکریم زارعی؛ محمود رستم نیاه


ارزیابی شاخص بهره‌وری کاربرد کود نیتروژن و تحلیل ارتباط آن با شاخص تغذیه نیتروژن در کاهو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.22059/ijhs.2023.352103.2076

حدیثه رحیمی خوب؛ مجتبی دلشاد؛ رومینا حبیبی


تاثیر محلول‌پاشی زمستانه اوره بر تغییرات هورمون‌های گیاهی برگ و جوانه‌ و ارتباط آن با گل دهی در نارنگی کینو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.22059/ijhs.2023.351860.2077

فاطمه کرم نژاد؛ نوراله معلمی؛ اسمعیل خالقی


تاثیر سربرداری و تیدیازورون بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی شمعدانی معطر تحت تنش کم آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22059/ijhs.2023.363042.2117

عبدالحسین رضایی نژاد؛ عباس یاسمی؛ صادق موسوی فرد؛ فرهاد بیرانوند


بررسی کالوس زایی و جنین زایی سوماتیکی گیاه دارویی آب بشقابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22059/ijhs.2023.360103.2110

محمدولی حبیبی؛ یوسف حمیداوغلی؛ امیر صحرارو