اخبار و اعلانات

داوران برتر 1396

مصباح بابالار    -پردیس کشاورزی دانشگاه تهرانعیسی ارجی- مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاهحسین میغانیفرشاد دشتی- دانشگاه بوعلی سیناعبدالستار    دارابی     فریال    وارسته - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانعزیزاله خندان میرکوهی    - دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعیحمیدرضا    روستا - دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

مطالعه بیشتر

داوران برتر نیمه دوم سال 1395

مصباح بابالار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج محمود قاسم نژاد گروه باغبانی، دانشگاه گیلان، رشت حمیدرضا روستا گروه باغبانی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، رفسنجان جابر پناهنده گروه باغبانی، دانشگاه تبریز، تبریز عبدالستار دارابی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، اهواز جمالعلی الفتی دانشگاه گیلان محمد سیاری گروه باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان علی رضا مطلبی آذر گروه باغبانی، دانشگاه تبریز، تبریز ایمان روح الهی دانشگاه ...

مطالعه بیشتر

داوران برتر نیمه نخست 1395

مصباح بابالار- دانشگاه تهرانعزیزاله خندان میرکوهی-دانشگاه تهرانولی ربیعی-دانشگاه زنجانمحمود قاسم نژاد-دانشگاه گیلانمهدی رضایی-دانشگاه شاهرودمهدی حدادی نژاد-دانشگاه علوم کشاورزی و منلبع طبیعی ساریمسعود ارغوانی- دانشگاه زنجانبابک بحرینی نژاد عبدالستار دارابی

مطالعه بیشتر

امتیاز تشویقی داوران محترم مجله

با سلام و احترام به اطلاع می رساند "مجله علوم باغبانی ایران" به منظور قدردانی از زحمات داوران محترم، از آذر 1393 به بعد برای  داورانی که  در طی شش ماه، داوری 5 مقاله را  انجام داده باشند یک اولویت چاپ مقاله و داورانی که 10 مقاله را طی یک سال داوری نمایند یک مقاله رایگان همراه با اولویت انتشار به عنوان امتیاز تشویقی در نظر خواهد گرفت. پیشتر از ارایه نظرات علمی و همکاری صمیمانه داوران محترم با مجله  تشکر و سپاسگزاری می گردد. دفتر مجلات تخصصی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مطالعه بیشتر