داوران

نام نام خانوادگی ایمیل لینک عضویت در WOS
بهزاد ادریسی behzadedrisi@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/results/1/relevance/1
محمود اثنی عشری m.esnaashari@basu.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/1880625
عبداله احتشام نیا ab.ehteshamnia@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/48596775
راهله ابراهیمی rebrahimi85@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/results/1/relevance/1
حسین آذرنیوند hazar@ut.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/3126814
کاظم ارزانی arzani_k@modares.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/2257220
احمد ارشادی ershadi@basu.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/results/5/relevance/1
مسعود ارغوانی arghavani@znu.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/387680
عیسی ارجی issaarji@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/results/4/relevance/1
پژمان آزادی azadip22@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/250297
حسین آروئی aroiee@um.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/1121410
حسینعلی اسدی قارنه h.asadi@khuisf.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/2273435
رسول اصغری زکریا rrasghari@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/3127522
محمدرضا اصغری mhamadreza@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/results/8/relevance/1
کسری اصفهانی kasra13@nigeb.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/48594257
نعمت الله اعتمادی etemadin@cc.iut.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/3017741
حسن اعتصامی hassanetesami@ut.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/results/9/relevance/1
میترا اعلایی mitraaelaei@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/155886
جمالعلی الفتی jamalaliolfati@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/2790307
مجید آقا علیخانی maghaalighani@modares.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/3085462
حمیده افشارمنش afsharmnh@alumni.ut.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/555136
علیرضا یاوری yavari313@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/results/13/relevance/1