داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
راهله ابراهیمی علوم سبزی عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی و زراعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عزیز ابراهیمی علوم میوه دانشگاه پوردو
محمود اثنی عشری علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
عبداله احتشام نیا علوم میوه دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه لرستان
احمد اخیانی علوم میوه استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود
نگین اخلاقی امیری علوم میوه بخش تحقیقات گیاهان زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
مرتضی ادیب فضای سبز و طراحی منظر استادیار دانشگاه شهید بهشتی
بهزاد ادریسی علوم گیاهان زینتی استادیار پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات، ایران
حسین آذرنیوند علوم گیاهان دارویی دانشگاه تهران
عیسی ارجی علوم میوه گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه،
کاظم ارزانی علوم میوه دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، استاد میوه کاری
احمد ارشادی هیات علمی گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا
مسعود ارغوانی علوم گیاهان زینتی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
حسین آروئی علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
پژمان آزادی علوم گیاهان زینتی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
مریم آزموده فضای سبز و طراحی منظر استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
اسد اسدی آبکنار علوم میوه استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژِی
سمانه اسدی صنم علوم گیاهان دارویی بخش تحقیقات گیاهان دارویی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
حسینعلی اسدی قارنه علوم میوه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
علی اسدی کنگرشاهی علوم میوه استادیار / مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
عزت اله اسفندیاری علوم گیاهان دارویی استاد زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
علی اصغری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
محمدرضا اصغری علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه استاد دانشگاه ارومیه
رسول اصغری زکریا علوم گیاهان دارویی دانشگاه محقق اردبیلی
کسری اصفهانی علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
شیوا اصولی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کشاورزی هسته ای، گروه گیاهپزشکی و نگهداری مواد غذایی
نعمت الله اعتمادی علوم گیاهان زینتی دانشگاه اصفهان
میترا اعلایی علوم گیاهان زینتی دانشگاه زنجان
جمالعلی الفتی علوم سبزی دانشگاه گیلان-دکتری تخصصی
آریو امامی فر علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
علی ایمانی دانشیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، اصلاح درختان میوه، میوه های معتدله
منصور امیدی استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی
محمداسماعیل امیری علوم میوه دانشگاه زنجان عضو هیت علمی
علیرضا یاوری علوم گیاهان دارویی هیات علمی دانشگاه هرمزگان
قباد بابایی علوم میوه استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد
مصباح بابالار علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
حسن بیات علوم گیاهان زینتی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند ایران
بهرام بانی نسب علوم میوه دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، تخصص: فیزیولوژی درختان میوه، پسته
بابک بحرینی نژاد علوم گیاهان دارویی عضو هیات علمی بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
محمدرضا بختیارزاده استاد دانشگاه تهران
داوود بخشی علوم گیاهان دارویی استادیار، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، میوه کاری، فیزیولوژی
طاهر برزگر علوم سبزی گروه علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه زنجان- زنجان- ایران
محسن برزگر دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه برنا علوم گیاهان دارویی دانشگاه
مجید بصیرت عضو هیات علمی موسسه خاک و آب
صاحبعلی بلند نظر علوم سبزی دانشگاه تبریز
احمد بناکار دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا بنیان پور علوم میوه مرکز تحقیقات فارس
فرزانه بهادری علوم گیاهان دارویی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
فرهاد بهتاش دانشگاه مراغه
عاطفه بهمن زادگان جهرمی علوم گیاهان دارویی کارشناس آزمایشگاه کشاورزی بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
کوروش بهنام فر علوم گیاهان دارویی رئیس بخش تقیقات منابع طبیعی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان/ صندوق پستی 3341-61335
ناصر بوذری علوم میوه دانشیار موسسه تحقیقات علوم باغبانی، تخصص: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه هسته‌دار/ پس از برداشت درختان میوه هسته‌دار/ گیلاس/ آلبالو/
محمد نقی پاداشت دهکایی علوم گیاهان زینتی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران
عادل پیرایش علوم میوه مرکز تحقیقات کشاورزی مشکین شهر
محی الدین پیرخضری علوم میوه استادیار پژوهش-پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی، تهران-ایران
خسرو پرویزی علوم سبزی رئیس بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، استادیار پژوهشی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
بهمن پناهی علوم میوه
جابر پناهنده علوم سبزی دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی
مریم تاتاری علوم گیاهان دارویی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان
علی تاج آبادی پور علوم میوه عضو هیئت علمی پژ وهشکده پسته
علیرضا تاری نژاد دانشگاه مدنی
لیلا تبریزی رائینی دانشگاه تهران
عزیز تراهی علوم میوه رییس بخش تحقیقات به نژادی موسسه تحقیقات خرما
مینا تقی زاده علوم گیاهان زینتی استادیار دانشگاه اراک
علی تهرانی فر علوم گیاهان زینتی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
کامکار جایمند علوم گیاهان دارویی دانشیار بخش تحقیقات گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
بهروز جانی پور فضای سبز و طراحی منظر عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
زهره جبار زاده هیات علمی
اعظم جعفری علوم میوه دانشگاه اردکان. استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اردکان
علی اشرف جعفری علوم گیاهان دارویی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
خانم جمزاد علوم گیاهان دارویی
بهاره جمشیدی استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عباسعلی جنتی زاده علوم میوه قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی
تیمور جوادی علوم میوه دانشگاه کردستان، گروه علوم باغبانی
حمیده جوادی علوم گیاهان زینتی تحقیقات کشاورزی
جمال جوانمردی هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
اسماعیل چمنی علوم گیاهان زینتی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، بلوار دانشگاه، اردبیل، ایران
مهرانگیز چهرازی علوم گیاهان زینتی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
حسن حاج نجاری علوم میوه عضو هیئت علمی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی
مهدی حدادی نژاد علوم میوه گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید محسن حسام زاده حجازی علوم گیاهان دارویی عضو هیات علمی و رییس بخش زیست فناوری
داراب حسنی علوم میوه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
عباس حسنی علوم گیاهان دارویی دانشیار، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، گیاهان دارویی
قاسم حسنی علوم میوه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی
بهمن حسینی علوم سبزی استادیار گروه باغبانی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
داود حسن پناه علوم سبزی عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
حمید حسن پور علوم میوه دانشگاه ارومیه
معظم حسن پور اصیل علوم گیاهان زینتی گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
محمد رضا حسندخت علوم سبزی گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، د انشگاه تهران، کرج، ایران
حامد حسن زاده خانکهدانی علوم میوه محقق بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران
مهدی حسینی فرهی علوم گیاهان زینتی، علوم میوه دانشیار گروه علوم باغبانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
طاهره حسنلو علوم گیاهان دارویی
مهدی حسینی مزینانی علوم میوه گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی، پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
حسین حکم آبادی علوم میوه استادیار، موسسه تحقیقات پسته کشور، میوه کاری، پسته، تنش
شیوا خالص رو
اسماعیل خالقی علوم گیاهان زینتی، علوم میوه هیات علمی
علیرضا خالقی علوم گیاهان زینتی استادیار دانشگاه اراک
مهدی خان سفید فضای سبز و طراحی منظر استادیار / دانشگاه تهران
محسن خدادادی علوم سبزی رییس پژوهشکده سبزی و صیفی کشور
علی خدیوی علوم میوه دانشگاه اراک
سیده مهدیه خرازی علوم گیاهان زینتی عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
مسعود خضری علوم میوه استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، فیزیولوزی تنش های محیطی در درختان میوه، تغذیه درختان میوه
بیژن خلیلی مقدم ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه رامین اهواز
عزیزاله خندان میرکوهی علوم گیاهان زینتی، فضای سبز و طراحی منظر استادیار، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز
جلال خورشیدی علوم گیاهان دارویی عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه کردستان
عبدالستار دارابی علوم سبزی یاغبانی
شیرین دیانتی دیلمی علوم گیاهان زینتی مدیر گروه باغبانی پردیس ابوریحان
محمد تقی درزی علوم گیاهان دارویی عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
جلیل دژم پور علوم میوه هیئت علمی
فرشاد دشتی علوم سبزی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
مجتبی دلشاد علوم سبزی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
بهنام دهقانی علوم میوه کمسیون امور زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام
حمید دهقانی دانشگاه تربیت مدرس
یحیی دهقانی شورکی علوم میوه
سعید دوازده امامی علوم گیاهان دارویی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی
حامد دولتی بانه علوم میوه عضو هیئت علمی
مجید راحمی علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه استاد، دانشگاه شیراز، گروه باغبانی، تخصص: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
پروین رامک علوم گیاهان دارویی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
بابک ربیعی عضو هیأت علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
غلامرضا ربیعی علوم میوه دانشگاه شهرکرد
ولی ربیعی علوم میوه استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان
فرهاد رجالی استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
احمد رحمانی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- دکتری
مصطفی رحمتی جنیدآباد علوم میوه استادیار گروه علوم باغبانی
مهدی رحیم ملک
سعید ریزی علوم گیاهان زینتی، فضای سبز و طراحی منظر دانشگاه شهرکرد
موسی رسولی علوم میوه دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
ولی اله رسولی علوم میوه بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران.
حامد رضایی علوم میوه عضو هیات علمی
رضا رضایی علوم میوه مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی
مهدی رضایی علوم میوه هیت علمی دانشگاه شاهرود
جواد رضاپور فرد علوم گیاهان زینتی استادیار/گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه
عبدالحسین رضایی نژاد علوم گیاهان زینتی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرسنان
مهدی رضائی علوم میوه هیأت علمی / دانشگاه شاهرود
یوسف رضائی کلج علوم میوه موسسه علوم باغبانی - کرج - ایران
خدیجه رضوی علوم گیاهان زینتی هیات علمی/پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
فرزانه رضوی علوم میوه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
محمود رقامی علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه گروه علوم و مهندسی باغبانی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه ولیعصر رفسنجان- رفسنجان- ایران
داریوش رمضان علوم سبزی گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.
اصغر رمضانیان علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
حمید رهنمون علوم میوه استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی تبریز
ایمان روح الهی علوم گیاهان زینتی، فضای سبز و طراحی منظر استادیار دانشگاه شاهد
محمودرضا روزبان علوم میوه استادیار، دانشگاه تهران، گروه باغبانی، تخصص: میوه کاری، فیزیولوژی تنش های غیرزیستی، پسته
حمیدرضا روستا علوم سبزی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک. اراک. ایران
ناصر زارع علوم گیاهان دارویی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبی ایران
عبدالکریم زارعی علوم میوه دانشیار ، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه جهرم
محبوبه زارع مهرجردی علوم گیاهان دارویی عضو هیات علمی گروه باغبانی پردیس ابوریحان
فریبرز زارع نهندی علوم میوه دانشگاه تبریز،‌گروه باغبانی
داراب یزدانی علوم گیاهان دارویی عضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
نوید یزدانی علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه دانشگاه تهران
هادی زراعتگر علوم میوه استادیار بخش زراعی باغی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان جنوبی-
حمید زرگری علوم میوه رئیس و عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جهرم
محمد زرین بال علوم میوه عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
هدایت زکی زاده علوم گیاهان زینتی دانشگاه گیلان، گروه علوم باغبانی
ذبیح اله زمانی علوم میوه استاد ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، تخصص: بیوتکنولوژی و میوه‌کاری/
مهرشاد زین العابدینی علوم میوه پزوهشکده بیوتکنولوژی
علی اصغر زینانلو علوم میوه عضو هیات علمی رییس پژوهشکده میوه های معتدله کرج
حسین زینلی علوم سبزی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
شهره زیودار علوم میوه دانشگاه شهید چمران اهواز
ابراهیم سابکی علوم میوه استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان
تکتم سادات تقوی علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه
محمد سیاری علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه عضو هیات علمی - دانشگاه بوعلی سینا
حسن ساری خانی علوم میوه دانشگاه بوعلی سینا
سعادت ساریخانی علوم میوه عضو هیات علمی / دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه باغبانی
حنیفه سیدحاجی زاده علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه دانشگاه مراغه
اعظم سیدی مرغکی علوم میوه دانشگاه جیرفت
محمد سرسیفی علوم میوه کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
کرامت الله سعیدی علوم گیاهان دارویی دانشگاه شهرکرد
فاطمه سفیدکن علوم گیاهان دارویی هیات علمی موسسه جنگلها و مراتع
سید علیرضا سلامی علوم گیاهان دارویی، علوم میوه
محمدامین سلطانی پور علوم گیاهان دارویی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
فروزنده سلطانی صالح آبادی علوم سبزی دانشگاه تهران
موسی سلگی علوم گیاهان زینتی عضو هیات علمی دانشگاه اراک
علی سلیمانی علوم میوه هیات علمی
مرتضی سلیمانی اقدم دانشگاه تهران
لیلا سمیعی علوم گیاهان زینتی استادیار گروه آموزشی پژوهشی گیاهان زینتی-پژوهشکده علوم گیاهی-دانشگاه فردوسی مشهد
محمد کاظم سوری علوم سبزی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، تخصص: فیزیولوژی سبزی و تغذیه گیاهی
ابوذر سورنی علوم گیاهان دارویی دانشجوی دکتری
کیانوش سوزنچی فضای سبز و طراحی منظر استادیار دانشگاه تریبت مدرس
علیرضا شیخ اشکوری علوم میوه موسسه تحقیقات مرکبات رامسر
عبدالحمید شرافتی علوم میوه ایستگاه تحقیقات پسته خراسان رضوی، فیض آباد،
اناهیتا شریعت موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کارشناس فیزیولوژی گیاهی دکترای اصلاح نباتات
وحید شریعتی
علی شرفی علوم گیاهان دارویی، علوم میوه Assistant Professor in Pharmaceutical Biotechnology Department School of Pharmacy, Zanjan University of Medical Sciences
محمد مهدی شریفانی علوم میوه دانشیار دانشگاه کشاورزی گرگان
مهدی شریفلنی علوم میوه دانشگاه گرگان
علی شرقی فضای سبز و طراحی منظر دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمدرضا شفیعی علوم گیاهان زینتی پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی - محلات
علی رضا شفیعی زرگر علوم میوه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(صفی آباد زفول)
اختر شکافنده عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
مجید شکرپور علوم گیاهان دارویی هیات علمی/ دانشگاه تهران
محمد حسین شمشیری علوم میوه دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
مریم شهبازی علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
علیرضا شهسوار علوم میوه
محمود شور علوم گیاهان زینتی دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، تخصص: بیوتکنولوژی گیاهان زینتی/ تعذیه گیاهان زینتی/ گیاهشناسی گیاهان زینتی/ فیزیولوژی گیاهان زینتی/ گل مریم/ جعفری/ رعنا زیبا
حسین صادقی علوم میوه استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رضا صالحی علوم سبزی استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها
پروین صالحی شانجانی علوم گیاهان دارویی رئیس بانک ژن منابع طبیعی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
امیر صحرارو دانشگاه گیلان، گروه علوم باغبانی
فریده صدیقی دهکردی عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
وحیدرضا صفاری علوم گیاهان زینتی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رضا طاهری فضای سبز و طراحی منظر مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز
مهدی طاهری علوم میوه بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
عیسی ظریفی هیات علمی- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر - بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران
مهدی عیاری نوش آبادی استادیار
ناصر عالم زاده انصاری علوم سبزی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
علی عبادی علوم میوه
محمدتقی عبادی علوم گیاهان دارویی Assistant Professor, Faculty of Agriculture, tarbiat modares University, Iran.
هرمز عبادی علوم میوه عضو هیات علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری
حجت اله عباسی علوم گیاهان زینتی دانشگاه تهران
بهلول عباس زاده علوم گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
احمدرضا عباسی فر علوم سبزی عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک
غلامرضا عبدی علوم گیاهان دارویی دانشگاه خلیج فارس، پژوهشکده خلیج فارس، بخش بیوتکنولوژی
حمید عبداللهی علوم میوه مسئول آزمایشگاه کشت بافت و محقق درختان میوه دانه دار
جواد عرفانی مقدم علوم میوه دانشیارگروه باغبانی دانشگاه ایلام
علی عزیزی علوم گیاهان دارویی گیاهان دارویی - دانشگاه بو علی همدان
مجید عزیزی ارانی علوم گیاهان دارویی استاد
فاطمه عسکری علوم گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
محمدعلی عسگری سرچشمه علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج. ایران
حمیدرضا عیسوند دانشگاه لرستان
سعید عشقی علوم میوه بخش علوم باغبانی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
محمدحسن عصاره علوم گیاهان دارویی رییس موسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال کشور
راضیه عظیمی علوم گیاهان دارویی استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمود عظیمی علوم میوه استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
محمدعلی علیزاده علوم گیاهان دارویی عضو هیئت علمی موسسه جنگلها , و مراتع کشور
سعیده علیزاده سالطه علوم گیاهان دارویی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
رحمت اله غلامی علوم میوه عضو هیات علمی- مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
منصور غلامی علوم میوه دانشگاه بوعلی سینا، گروه علوم باغبانی
حامد فاطمیان علوم میوه عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزی ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محمد فتاحی علوم گیاهان دارویی دانشیار گروه باغبانی- دانشگاه ارومیه
جواد فتاحی مقدم علوم میوه گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، موسسه علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج.
محمدرضا فتاحی مقدم علوم میوه استاد گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج-ایران
امیر فتوت دانشگاه مشهد
رضا فتوحی قزوینی علوم میوه استاد دانشگاه گیلان
محمدحسین فتوکیان علوم گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران P.O.Box 18736/136
علیرضا فرخزاد علوم میوه دانشار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
حسین فریدونی علوم میوه محقق باغبانی - مرکز تحقیقات گلستان
رضا فیفائی علوم میوه استادیار پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
لیدا فکرت دانشگاه مشهد
ناصر قادری علوم میوه دانشگاه کردستان
ایوبعلی قاسمی علوم میوه هیات علمی مزکر تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
کامران قاسمی علوم سبزی استادیار گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مالک قاسمی علوم میوه استادیار-پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
مصطفی قاسمی علوم میوه هیئت علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
محمود قاسم نژاد علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. رشت. ایران
سید علی قائم مقامی دبیرالملکی عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
علی قرقانی علوم میوه دانشگاه شیراز
رحیم قره شیخ بیات علوم میوه عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی
عباس قمری زارع علوم گیاهان دارویی 1-دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 2- رئیس بخش بیوتکنولوژی منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فائزه قناتی علوم میوه
علیرضا قنبری علوم میوه گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
زهرا قهرمانی علوم سبزی استادیار دانشگاه زنجان
عبدالکریم کاشی علوم سبزی استاد گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج - سبزیکاری
نوشین کاظمی علوم میوه محقق / پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
محسن کافی علوم گیاهان زینتی، فضای سبز و طراحی منظر دانشگاه تهران
محمود کیانی علوم گیاهان دارویی گروه گیاهان دارویی، دانشکده بیوتکنولوژی و گیاهان دارویی، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
بیژن کاوسی علوم میوه پژوهشگر علوم باغبانی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
فرهاد کرمی علوم میوه استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی کردستان. فیزیولوژی و اصلاح میوه های دانه ریز
محمدجواد کرمی علوم میوه استادیار مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
حمید رضا کریمی علوم میوه دانشیاردیار، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، تخصص: اتنش های محیطی (شوری و خشکی)، تنوع ژنتیکی، نشانگرهای مولکولی، ازدیاد نباتات،انار خشکبار
روح الله کریمی علوم میوه دانشیار باغبانی دانشگاه ملایر
زهرا کریمیان علوم گیاهان زینتی استادیار گروه گیاهان زینتی، پزوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد
خلیل کریم زاده اصل علوم گیاهان دارویی استادیار موسسه جنگلها و مراتع کشور
سپیده کلاته جاری علوم گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات
محمود کوشش صبا علوم میوه هیات علمی
اسماعیل گلی رییس گروه علوم خاک، دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز گلعین علوم میوه عضو هیت علمی / پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
مجید گلمحمدی علوم میوه عضو هیات علمی (مربی) مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
مرتضی گل محمدی علوم میوه استادیار پژوهشی؛ پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، رامسر، ایران
ابراهیم گنجی مقدم علوم میوه دانشیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
معصومه لایق حقیقی علوم گیاهان دارویی بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
محمد حسین لباسچی علوم گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسین لسانی علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه دانشگاه تهران/استاد
محمود لطفی علوم سبزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
تهمینه لهراسبی
بابک متشرع زاده علوم میوه دانشگاه تهران
سید سعید محتسبی استاد پردیس کشاورزی
محمد محمودی سورستانی علوم گیاهان دارویی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمهدی میری علوم میوه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج
بیژن مرادی علوم میوه پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
حسین مرادی علوم گیاهان دارویی گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین مرادی علوم میوه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد
سید منصور میرتاج الدینی دانشیار دانشگاه باهنر کرمان
سید محمد حسن مرتضوی دانشگاه شهید چمران اهواز
سید نجم الدین مرتضوی علوم گیاهان زینتی دانشیار، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، تخصص: بیوتکنولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان زینتی
سیدمحمد مهدی مرتضویان علوم گیاهان دارویی هیات علمی دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان-گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
محمدحسین میرجلیلی علوم گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی-پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
سید حسین میردهقان علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مهدی میرزا علوم گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - مدیر گروه شیمی
عباس میرزاخانی علوم گیاهان زینتی محقق-پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
حسین میرزایی ندوشن علوم گیاهان دارویی استاد گروه زیست فناوری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسین میر سید حسینی عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران
محمدرضا مرشدلو علوم گیاهان دارویی دانشیار دانشگاه مراغه
میترا میرعبدالباقی علوم میوه عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی
سیدسمیح مرعشی علوم میوه پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
یونس مستوفی علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه استاد دانشگاه نهران
شیوا مسعودی علوم گیاهان دارویی عضو هییت علمى دانشگاه ازاد اسلامى واحد تهران مرکزى ، گروه شیمىً
علی رضا مطلبی آذر دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، تخصص: اصلاح سبزی/ کشت بافت/ اصلاح قارچ های خوراکی و کشت بافت گیاهان باغی/ سیب زمینی
منصور مطلوبی علوم گیاهان زینتی عضو هیات علمی
نوراله معلمی علوم میوه استاد، دانشگاه شهید چمران، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، تخصص: فیزیولوژی گیاهی، میوه کاری
حسین میغانی علوم میوه هیات علمی
مریم مکی زاده تفتی
اعظم منفرد عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
ناصر مهنا علوم گیاهان دارویی، علوم میوه دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، ژنتیک و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
امیر موسوی علوم گیاهان دارویی، علوم میوه عضو هیات علمی/پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، دکتری زیست شناسی مولکولی
سیداصغر موسوی علوم میوه رئیس بخش تحقیقات باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان چهارمحال وبختیاری- شهرکرد
سید سعید موسوی دانشگاه همدان
موسی موسوی علوم میوه گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سید جواد موسوی زاده علوم سبزی استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
روح‌انگیز نادری علوم گیاهان زینتی، فضای سبز و طراحی منظر استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، تخصص: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی
لطفعلی ناصری علوم میوه هیات علمی دانشگاه ارومیه
بهنام ناصریان خیابانی گروه اصلاح نباتات پژوهشکده کشاورزی هسته ای
وحیده ناظری علوم گیاهان دارویی گروه باغبانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
فاطمه ناظوری علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه هیات علمی دانشگاه ولی عصر
محمد علی نجاتیان علوم میوه رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین،
نصرت اله نجفی علوم سبزی دانشگاه تبریز- گروه علوم خاک-دانشکده کشاورزی
مهردخت نجف پور نوایی علوم گیاهان دارویی رییس گروه جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی
رقیه نجف زاده علوم گیاهان دارویی، علوم میوه استادیار گروه گیاهان دارویی دانشگاه ارومیه
صمد نژاد ابراهیمی علوم گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی-پژوهشکده گیاهان دارویی
محسن نصیری عضو هیأت علمی- مسئول آزمایشگاه تکنولوژی بذر بانک ژن منابع طبیعی
حسنعلی نقدی بادی علوم گیاهان دارویی عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
محمدرضا نقوی علوم گیاهان دارویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی/دانشکده علوم زراعی و دامی
علی نیکبخت علوم گیاهان زینتی عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
صدیقه نیک ذات
اعظم نیکزاد
امید نوری علوم میوه، فضای سبز و طراحی منظر عضو هیات علمی/دانشگاه شهید بهشتی
حسن نورافکن علوم گیاهان دارویی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پرویز نوروزی علوم گیاهان زینتی دانشگاه اورمیه - گروه علوم باغبانی
مریم نوروزی عضو هیئت علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
فرانک هادی علوم سبزی، علوم گیاهان زینتی هیات علمی
ابراهیم هادوی علوم گیاهان زینتی عضو هیات علمی- دانشگاه ازاد واحد کرج
داود هاشم آبادی علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه دانشگاه ازاد اسلامی
ابوذر هاشم پور علوم میوه استادیار موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور- پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
خدایار همتی علوم گیاهان دارویی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مشهید هناره علوم سبزی استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات،
فریال وارسته علوم سبزی، علوم گیاهان دارویی، علوم گیاهان زینتی، علوم میوه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کورش وحدتی علوم میوه استاد دانشگاه تهران
بایزید یوسفی علوم گیاهان دارویی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
محمدرضا وظیفه شناس استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی یزد
یاور وفایی علوم سبزی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده کشاورزی / گروه علوم و مهندسی باغبانی
محمد علی وکیلی شهر بابکی علوم گیاهان دارویی دانشگاه آزاد جیرفت مدیر گروه ارشد گیاهان دارویی