بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

 • ذاکریان، فاطمه [1] محقق، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، تهران، ایران
 • ذوالفقاری، مریم [1]
 • ذوالفقاری، مریم [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ذوقی، سعید [1] استادیار، دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

ر

ز

س

ش

ص

 • صیادعالیان، ملیحه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • صادقی، امید [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک
 • صادقی، امیر [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • صادقی، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • صادقی، حسین [1]
 • صادقی، حسین [3] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • صادقی، حسین [1] استادیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • صادقی، حسین [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • صالحی، امین [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • صالحی، امین [1] استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران
 • صالحی، امین [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • صالحی، امین [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران
 • صالحی، امین [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • صالحی، پروین [1] استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
 • صالحی، رضا [1]
 • صالحی، رضا [1] استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • صالحی، رضا [1] استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • صالحی، رضا [1] استادیار،‌ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • صالحی، رضا [1] استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • صالحی، زینب [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 • صالحی، سارا [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • صالحی، فروزان [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد
 • صالحی محمدی، رضا [1] استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • صالحی محمدی، رضا [1] استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، فیزیولوژی و اصلاح سبزی¬ها
 • صالحی محمدی، رضا [1] استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها
 • صالحی محمدی، رضا [1] استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • صبا، جلال [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشیاران، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • صبوری، عاطفه [1] استادیار، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • صبوری، عاطفه [1] استادیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه گیلان
 • صبوری، عاطفه [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • صبوری، عاطفه [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • صحرارو، امیر [1]
 • صحرارو، امیر [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
 • صیدی، مهدی [1] استادیار دانشگاه ایلام
 • صیدی، مهدی [1] دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • صداقتی، زهرا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان
 • صداقت کیش، زهره [1] دانشجوی سابق کارشناسی‏ ارشد، دانشکدة کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • صدرنیا، حسن [1] استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صدقی مقدم، مجید [1]
 • صفاری، زهرا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • صفاری، زهرا [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، دانشجوی سابق دکتری و استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • صفاری، وحید رضا [1] استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • صفاری، وحید رضا [1] دانشیار پژوهشکدة باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • صفائیان، نرجس [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران
 • صفر نژاد، محمدرضا [1] استادیار، مؤسسۀ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • صلاحی صدر، سلاله [1] دانشجوی دکتری مهندسی علوم باغبانی (گیاهان زینتی)، دانشکده علوم کشاورزی، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان، رشت
 • صلواتی، افشین [1] دانشجوی سابق دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • صمدی، صبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

ض

 • ضیائی موحد، زکیه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ضرابی، محمدمهدی [1] استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • ضرابی، محمدمهدی [1] استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران
 • ضرابی، محمد مهدی [1]
 • ضربی زاده، میثم [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع دانشگاه تهران، کرج

ط

ظ

 • ظفرفرخی، فروغ [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ظفر فرخی، فروغ [1] دانش آموخته سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ظفری نیا، حمید [1]
 • ظهیری برسری، سمانه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

ع

غ

ف

ق