اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا بی همتا

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. ایران

mrghanadut.ac.ir
0000-0003-0614-0963

سردبیر

وحیده ناظری

علوم گیاهان دارویی استاد گروه باغبانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

nazeriut.ac.ir
0000-0001-7439-1866

اعضای هیات تحریریه

فاطمه سفید کن

گیاهان دارویی و فیتوشیمی استاد، نویسنده مسئول، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران،

sefidkonrifr-ac.ir
0000-0001-7170-0002

محسن کافی

گیاهان زینتی و فضای سبز استاد دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. ایران

mkafiut.ac.ir
0000-0001-8271-8216

محمدرضا حسندخت

فیزیولوزی و اصلاح سبزی ها استاد دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. ایران

mrhassanut.ac.ir
0000-0001-5774-835X

روح انگیز نادری

فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی استاد دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. ایران

rnaderiut.ac.ir
0000-0003-4788-9911

سید علیرضا سلامی

بیوتکنولوژی محصولات باغبانی استاد دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. ایران

asalamiut.ac.ir
09125423816
0000-0001-8102-3164

نعمت اله اعتمادی

علوم گیاهان زینتی استاددانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

etemadincc.iut.ac.ir
0000-0003-4655-364X

ذبیح اله زمانی

میوه کاری و بیوتکنولوژی استاد دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. ایران

zzamaniut.ac.ir
02632221482
0000-0002-2365-5531

طاهر برزگر

علوم سبزی دانشیار گروه علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه زنجان- زنجان- ایران

tbarzegarznu.ac.ir
024-33054531

احمد ارشادی

علوم میوه دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران

ershadibasu.ac.ir
08134424192

ناصر مهنا

علوم گیاهان دارویی، ژنتیک اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز. ایران

mahnatabrizu.ac.ir
041 3339 2027
0000-0001-8808-4015

فرشاد دشتی

اصلاح و بیوتکنولوژی سبزی - فیزیولوژی و تولید سبزی دانشیارگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران

dashti1350yahoo.com
09183133541
0000-0002-4567-205X

وحیده ناظری

فیزیولوژی و سیستماتیک گیاهان دارویی استاد دانشیار دانشگاه تهران

nazeriut.ac.ir
09133414420

محمدعلی عسکری سرچشمه

علوم میوه دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. ایران

askariut.ac.ir
02632248721
0000-0003-3920-357X

h-index: 2  

محمود قاسم نژاد

فیزیولوژِی درختان میوه و فیزیولوژی پس از برداشت استاد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. رشت. ایران

sana1385yahoo.com
09126617455
0000-0002-7615-2639

مهدی زندیه

مهندسی معماری(معماری منظر) دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی قزوین. قزوین. ایران

mahdi_zandiehyahoo.com
0281 33780051

مدیر داخلی

منیره کریمی رزکانی

دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

mnrkarimiut.ac.ir
02632221482

کارشناس نشریه

سید اکبر موسوی

سایر

akbarmousavi47ut.ac.ir