اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا بی همتا

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد

mrghanadut.ac.ir

سردبیر

محمدرضا حسندخت

فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها استاد دانشگاه تهران

mrhassanut.ac.ir
02632221482

مدیر داخلی

لیلا تبریزی رائینی

اکوفیزیولوژی و تولید گیاهان دارویی استادیار

l.tabriziut.ac.ir
02632221482

اعضای هیات تحریریه

کاظم ارزانی

استاد، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشگاه تربیت مدرس استاد، دانشگاه تربیت مدرس

arzani_kmodares.ac.ir
48292094

فاطمه سفید کن

گیاهان دارویی و فیتوشیمی استاد- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

sefidkonrifr-ac.ir

محسن کافی

گیاهان زینتی و فضای سبز استاد- دانشگاه تهران

mkafiut.ac.ir

محمدرضا حسندخت

فیزیولوزی و اصلاح سبزی ها دانشیار - دانشگاه تهران

mrhassanut.ac.ir

روح انگیز نادری

فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی استاد- دانشگاه تهران

rnaderiut.ac.ir

سیامک کلانتری

پس از برداشت گیاهان باغبانی دانشیار دانشگاه تهران

kalantarisut.ac.ir
09124607697

سید علیرضا سلامی

بیوتکنولوژی محصولات باغبانی استادیار دانشگاه تهران

asalamiut.ac.ir
09125423816

نعمت اله اعتمادی

علوم گیاهان زینتی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

etemadincc.iut.ac.ir

ذبیح اله زمانی

میوه کاری و بیوتکنولوژی استاد، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

zzamaniut.ac.ir
02632221482

فرشاد دشتی

اصلاح و بیوتکنولوژی سبزی - فیزیولوژی و تولید سبزی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

dashti1350yahoo.com
09183133541

وحیده ناظری

فیزیولوژی و سیستماتیک گیاهان دارویی دانشیار دانشگاه تهران

nazeriut.ac.ir
09133414420

امیر موسوی

بیوتکنولوژی گیاهی عضو هیات علمی/پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، دکتری زیست شناسی مولکولی

m-amirnigeb.ac.ir
02144787336

جابر پناهنده

علوم سبزی دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی

panahandehtabrizu.ac.ir
0411 3392054

محمود قاسم نژاد

فیزیولوژِی درختان میوه و فیزیولوژی پس از برداشت استاد دانشگاه گیلان

sana1385yahoo.com
09126617455

مهدی زندیه

مهندسی معماری(معماری منظر) دانشیار دانشگاه بین المللی قزوین

mahdi_zandiehyahoo.com
0281 33780051

کارشناس نشریه

سید اکبر موسوی

سایر

akbarmousavi47ut.ac.ir