اهداف و چشم انداز

نشریه علوم باغبانی ایران یک نشریه مبتنی بر داوری است که یافته های پژوهشی مربوط به گیاهان مختلف باغبانی شامل میوه، سبزی، گیاهان دارویی گیاهان زینتی  و فضای سبز را منتشر می کند. هدف اصلی این نشریه، ارایه نتایج یافته های نوین پژوهشی باغبانی به کلیه متخصصان، علاقمندان و صنایع مرتبط با باغبانی است.  نشریه علوم باغبانی در بردارنده نتایج پژوهشهای انجام شده در موضوعات متنوع به شرح زیر است:

 • ژنتیک و اصلاح
 • تغذیه گیاهی
 • تنش­های زیستی و غیر زیستی
 • تولید، فیزیولوژی و فناوری بذر
 • فیزیولوژی رشد و نمو
 •  کشت و تولید
 • فیزیولوژی، فناوری و فرآیندهای پس از برداشت
 • طراحی و مطالعه فضای سبز
 • بیوتکنولوژی
 • اکولوژی
 • اهلی کردن
 • فرآوری و بررسی مواد موثره
 • تولید در شرایط کنترل شده و گلخانه

انواع مقاله هایی که در این نشریه پذیرش می شود:

 • مقاله کامل
 • مقاله کوتاه: نتایج پژوهشهایی که در بردارنده یک نوآوری، ارایه یک روش جدید یا اصلاح روشهای موجود در علوم باغبانی باشد.