مقاله پژوهشی
بررسی تکمیلی دورگ‌های بی‌دانۀ جدید به‌دست‌آمده از تلاقی برخی رقم‌های دانه‌دار و بی‌دانۀ انگور

علیرضا رحیمی؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ مجید اسمعیلی؛ اورنگ خادمی؛ امید گودرزی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.128839.835

چکیده
  در این تحقیق به‌منظور دستیابی به نژادگان (ژنوتیپ)های برتر برای کاربردهای تازه‌خوری و کشمشی، چهار رقم بی‌دانۀ ایرانی به‌عنوان والد پدری و هفت رقم دانه‌دار به‌عنوان والد مادری با یکدیگر تلاقی داده شدند. از مجموع 1400 نتاج به‌دست‌آمده به ترتیب 322 و 419 نتاج به‌دست‌آمده از 28 نوع تلاقی در طی دو سال 1389 و 1390، در کنار والد پدری و همچنین رقم‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم گیاهان دارویی
بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس پنج اکسشن مرزه گونه Satureja mutica Fisch. & C.A.Mey. در شرایط زراعی کردستان

فرحناز هوشیدری؛ فاطمه سفید کن؛ سید رضا طبایی عقدایی؛ بایزید یوسفی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 15-23

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.139161.903

چکیده
  مرزۀ جنگلی  (Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey.)یکی از گونه‌های انحصاری تیرۀ نعنا (Lamiaceae) است که در رویشگاه‌های طبیعی نواحی شمال و شمال شرق ایران پراکنش دارد. در این تحقیق به‌منظور بررسی امکان کشت و اهلی کردن و بررسی کمیت و کیفیت مواد مؤثرۀ آن در حالت زراعی، آزمایشیدر قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال‌های 1388 تا 1391 به اجرا در آمد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
برآورد نیاز سرمایی و گرمایی جوانه‌های گل سه رقم تجاری زردآلو با استفاده از مدل‌های مختلف

فاطمه نکونام؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 25-36

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.141416.926

چکیده
  برآورد نیاز سرمایی و گرمایی جوانه­های گل درختان میوه و پیش­بینی زمان گلدهی برای انتخاب رقم مناسب برای یک منطقه و پیشگیری از سرمازدگی دیررس بهاره ضروری است. بدین منظور نیاز سرمایی و گرمایی سه رقم تجاری زردآلو با نام­های نوری، شاهرودی و نصیری در شرایط آب و هوایی کرج در سال­های 1388 تا 1392 با استفاده از مدل­های سرمایی (مدل یوتا، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم گیاهان دارویی
تأثیر دور آبیاری و کاربرد سیلیسیم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان (Ocimum basilicum L.)

رسول محمدنیا؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ صحبت بهرامی نژاد

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 37-45

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.217636.1109

چکیده
  با هدف تعیین تأثیر دور آبیاری و سیلیسیم بر رشد، عملکرد، میزان اسانس، فنل کل و ویژگی پاداکسندگی (آنتی­اکسیدانی) ریحان، این پژوهش در طی سال­های 1395-1394 در گلخانۀ پژوهشی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. آزمایش به‌‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. عامل‌ها شامل دور آبیاری در سه سطح 4، 7 و 9 روز (بر پایۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تنش شوری بر برخی بوم‌جور‌های گیاه دارویی دم شیر (Leonurus cardiaca L.)

احمد زمانی؛ مجید شکرپور؛ وحیده ناظری

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 47-56

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.205411.998

چکیده
  با توجه به روند افزایشی توسعۀ اراضی شور و کمبود اراضی زراعی مطلوب و اهمیت گیاه دارویی دم­شیر، معرفی بوم‌جور (اکوتیپ) مقاوم به شوری، اهمیت زیادی دارد. این آزمایش برای بررسی تحمل شوری گیاه دم شیر به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. سطوح شوری 0 (شاهد)، 4 ، 8 و 12 دسی‌زیمنس بر چهار بوم‌جور طالقان، خوانسار، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم گیاهان زینتی
بررسی پاسخ‌های ریخت‌شناختی و بیوشیمیایی برخی گونه‌های چمن تلقیح شده با قارچ قارچریشه‌ای در شرایط تنش عنصر سرب

کمال غلامی پور فرد؛ هدایت زکی زاده؛ محمود قاسم نژاد؛ محسن کافی؛ فرهاد رجالی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 57-68

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.207959.1021

چکیده
  کشت گیاهان پوششی مناسب در مدیریت خاک‌ و آب‌های آلوده به فلزهای سنگین می‌تواند مهم باشد. در این پژوهش، دو گونه قارچ قارچریشه‌ای یا مایکوریزا (Glomus mosseae ﻭ Glomus intraradices) بر جذب عنصر سرب، بهبود ویژگی‌های رشدی و تقویت سامانۀ پاداکسندگی (آنتی‌اکسیدانی) چهار گونه چمن سردسیری، فستوکای پابلند (Festuca aurandiance)، فستوکای آبی (Festuca ovina)، چچم چندساله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر هدایت‌ الکتریکی محلول غذایی بر رشد و نمو گل رز شاخه بریدۀ رقم ’دولسویتا‘ در نظام آبکشت

داود عسگری؛ محسن کافی؛ روح انگیز نادری؛ رسول راهنمایی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 69-77

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.213687.1062

چکیده
  تولید گل رز تابعی از صفات ژنتیکی و ویژگی­های محیطی از جمله کمیت و کیفیت آب آبیاری است. با توجه به محدودیت دسترسی به منابع آب با کیفیت در اغلب دشت­های کشور، در این پژوهش تأثیر هدایت الکتریکی آب آبیاری ناشی از افزایش غلظت سدیم­کلراید بر عملکرد کمی و کیفی گل رز رقم دولسویتا در نظام آبکشت (هیدروپونیک) بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
ارزیابی تحمل سرمای زمستانی و برآورد دمای بحرانی (LT50) در 21 نژادگان توت‌فرنگی

فرهاد کرمی؛ منصور غلامی؛ احمد ارشادی؛ عادل سی و سه مرده

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 79-91

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.213337.1060

چکیده
  آسیب و زیان یخ‌زدگی بوته‌های توت‌فرنگی یکی از بزرگ‌ترین عامل‌های کاهش عملکرد کمی و کیفی این محصول در مناطق معتدله است. به‌منظور ارزیابی تحمل به سرمای زمستان در 21 نژادگان (ژنوتیپ) توت‌فرنگی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط طبیعی یخبندان‌های زمستانی (با کمینۀ مطلق دمای 28- درجۀ سلسیوس) در ایستگاه تحقیقات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر نسبت‌های مختلف نیتروژن آمونیومی و نیتراتی بر ویژگی‌های کمی و کیفی درختان سیب رقم‌های گلاب‌‌کهنز و گرانی اسمیت

مصباح بابالار؛ پریا احمدی؛ علیرضا طلایی؛ محمد علی عسکری سرچشمه

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 93-103

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.141166.924

چکیده
  در این پژوهش تأثیر پنج نوع محلول‌ غذایی با نسبت‌های متفاوت نیتروژن آمونیومی و نیتراتی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی دو رقم سیب (گلاب‌کهنز و گرانی‌اسمیت) بررسی شد. محلول شماره 1 یا شاهد که شامل نیترات بود و در دیگر محلول‌های غذایی نسبت آمونیوم به نیتروژن کل به ترتیب 04/0، 07/0، 10/0، 14/0 میلی‌اکی‌والان در لیتر بود. میوه‌های سیب رقم گلاب‌کهنز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم سبزی
ارزیابی قابلیت انبارمانی چند جمعیت و رقم از پیاز روز کوتاه در انبار کنترل‌نشده

عبدالستار دارابی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 105-116

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.219739.1118

چکیده
   این پژوهش به مدت دو سال زراعی (93-1392) به‌منظور مقایسۀ خاصیت انبارمانی نژادگان (ژنوتیپ­)های پیاز روز کوتاه در انبار کنترل نشده، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد. بذرهای پیاز در اوایل مهرماه در خزانه کشت و نشاءها در مرحلۀ دو تا سه برگی به زمین اصلی منتقل شدند. برای مقایسۀ قابلیت انبارمانی نژادگان­ها از آزمایش کرت‌هایخردشده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم سبزی
تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کیفیت و عمر نگهداری نیمه برش‌های تازۀ میوۀ هندوانۀ رقم کریمسون سوئیت

بشری علی بیگی؛ فروزنده سلطانی صالح آبادی؛ سیامک کلانتری

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 117-131

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.217622.1101

چکیده
  عامل‌های مهم مدیریتی پیش از برداشت تأثیر مهمی بر عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت محصولات دارد. یکی از موارد مهم در این راستا میزان آبیاری محصول است. این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر میزان آبیاری در مزرعه روی کیفیت و مدت نگهداری قطعه‌‌های برش خوردۀ هندوانۀ رقم کریمسون سوییت انجام شد. تیمار آبیاری در دو سطح 100 درصد (شاهد) و 75درصد آب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم سبزی
بهبود جذب عناصر غذایی، شاخص‌های رشد و عملکرد دو تودۀ خیار بومی آذربایجان شرقی از طریق پایه‌های پیوندی

ادریس حاج علی؛ صاحبعلی بلندنظر؛ جابر پناهنده

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 133-146

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.222915.1147

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر پیوند خیار روی پایه­های­ تجاری­ کدو آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی شامل هشت تیمار با سه تکرار به‌صورت مزرعه­ای در ایستگاه تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1394 انجام شد. دو توده خیار بومی آذربایجان شرقی ( به ترتیب باسمنج و گونی) و یک رقم تجاری (ماهان) روی دو پایۀ تجاری کدو (به ترتیب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
ارزیابی تأثیر پرتوگاما بر آلودگی میکروبی و شاخص‌های کیفی سه رقم خرما (Phoenix dactylifera L.) در مدت انبارمانی

سعیده زربخش؛ سمیه رستگار؛ صدیقه جوادپور

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 147-156

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.215849.1084

چکیده
  خرما از جمله محصولات مهم باغی و راهبردی به ویژه صادراتی ایران است. حفظ کیفیت میوه و کاهش میزان آلودگی میکروبی و مدیریت و مهار (کنترل) آفات انباری از هدف‌های مهم انبارمانی خرماست. بدین منظور برای بررسی تأثیر پرتوگاما در ضدعفونی میوۀ خرما، پژوهشی بر یک رقم میوۀ نیمه‌خشک خرما 'پیارم' و دو رقم میوۀ خشک 'دیری' و 'زاهدی'به مدت 4 ماه در دمای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میوۀ برخی از نژادگان‌های ازگیل در استان آذربایجان شرقی

بشیر ایوب نژادگان جرمی؛ حمید حسن پور

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 157-169

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.214449.1069

چکیده
  ازگیل به‌صورت خودرو در استان آذربایجان شرقی (ارسباران) رشد می­کند. متأسفانه به‌جز در موارد محدودی،بررسی‌های چندانی راجع به ازگیل در این منطقه انجام نشده است. در این پژوهش ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی مانند وزن، طول و عرض میوه و هسته، فراسنجه (پارامتر)های رنگ میوه و ظرفیت پاداکسندگی (آنتی‌اکسبدان) پوست و گوشت میوه 20 نژادگان وحشی ازگیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم سبزی
تجزیۀ ارتباط صفات ریخت‌شناختی با نشانگرهای ISSR در گوجه‌فرنگی

مشهید هناره؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ آتیلا دورسون

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 171-181

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.225586.1172

چکیده
  گوجه‌فرنگی از لحاظ اقتصادی یکی از مهم‌ترین محصولات سبزی و صیفی در بیشتر نقاط جهان است. بهبود عملکرد و دیگر صفات اساسی گوجه­فرنگی مورد توجه بسیاری از اصلاح­گران قرار گرفته است. مکان­یابی ژن­های کنترل‌کنندۀ صفات در تسریع روند اصلاح گیاهان بسیار سودمند است. در این پژوهش به‌منظور شناسایی نشانگرهای مرتبط با برخی صفات کمی و کیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم سبزی
بررسی تأثیر تغذیۀ برگی سیلیسیم بر شاخص‌های رشدی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه نعناع در شرایط تنش کادمیوم

مهری مهدوی؛ بهروز اسماعیل پور؛ حمیده فاطمی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 183-196

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.218536.1110

چکیده
  سیلسیم دومین عنصر فراوان در کره زمین است که وجود یا کاربرد آن تأثیر زیانبار فلزهای سنگین را بهبود می‌بخشد. به‌منظور بررسی تأثیر سیلسیم در افزایش تحمل به آلودگی کادمیوم در نعناع، آزمایشی در سال 94-1393 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار در گلخانۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. تیمارهای این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم گیاهان دارویی
ارزیابی تأثیر کودهای آلی و زیستی بر عملکرد مادۀ خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در منطقۀ فیروزکوه

پرنیا عاشقی؛ محمد تقی درزی؛ محمدرضا حاج سید هادی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 197-209

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.223494.1149

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کودهای آلی و زیستی (بیولوژیک) بر عملکرد مادۀ خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز، آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ کامل تصادفی انجام گرفت. عامل اول شامل سه سطح 0، 5 و 10 تن در هکتار ورمی کمپوست و عامل دوم شامل دو حالت تلقیح بذر و بدون تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین بود. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای برخی رقم‌های پسته بنابر نتایج تجزیۀ برگ

مهدی طاهری؛ مجید نجفی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 211-221

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.220138.1124

چکیده
  بررسی وضعیت عنصرهای غذایی در گیاهان، روشی مؤثر در تشخیص و تعیین بهینۀ الگوی عنصرهای غذایی پرمصرف و کم‌مصرف موردنیاز، افزایش عملکرد و نیز بهبود کیفیت محصولات کشاورزی است. در این زمینه، این پژوهش به‌منظور ارزیابی وضعیت تغذیه­ای، تغییرپذیری فصلی و غلظت عنصرهای برگ پنج رقم پسته (قزوینی، بادامی زودرس، ممتاز، احمدآقایی و کله­قوچی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم گیاهان زینتی
افزایش جذب عنصرهای غذایی و رنگدانه‌های نورساختی گل حنای گینه‌نو (Impatiens hawkeri) با محلول‌پاشی سیلیسیم در محیط آبکشت

سعید ریزی؛ لیلا محمدی؛ رحیم برزگر

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 223-230

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.217515.1105

چکیده
  سیلیسیم به‌عنوان یک عنصر سودمند تأثیر چندی بر رشد، عملکرد، بهبود تحمل به تنش­های محیطی و بهبود تعادل عنصرهای غذایی در گیاهان دارد. به همین منظور در تابستان سال 1393 آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با چهار سطح محلول­پاشی سیلیسیم شامل 0، 40، 80 و 120 میلی­گرم بر لیتر و سه تکرار (هر تکرار شامل پنج گلدان 7/0 لیتری) به مدت دو ماه روی گل حنای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم گیاهان زینتی
تأثیر اسید سالیسیلیک و تیامین بر گلدهی و صفات ریخت‌‌شناختی گل شاخه بریدۀ مریم در دو نظام آبکشتی و کشت در خاک

مهرداد باباربیع؛ حسین زارعی؛ سیما بادلی؛ وحید ملازاده

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 231-241

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.227598.1185

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک (غلظت­های 50، 100، 150 و 200 میلی­گرم در لیتر) و تیامین (100 و 150 میلی­گرم در لیتر) در دو نظام آبکشتی یا هیدروپونیک (کوکوپیت + پرلیت) و کشت در خاک (کود دامی، ماسه، خاک‌برگ و خاک باغچه) بر رشد، نمو و گلدهی گل شاخه بریدۀ مریم در قالب طرح کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل و با سه تکرار در گلخانۀ تحقیقاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم گیاهان زینتی
باززایی، پرآوری و افزونش تجاری آنتوریوم آندرانوم رقم صورتی (Anthurium andraeanum cv Pink) به‌روش ریزازدیادی

میترا اعلایی؛ هاجر نریمانی؛ عباس بهاری؛ جعفر محمدی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 243-252

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.226968.1177

چکیده
  ارائۀ یک دستورکار افزونش انبوه درون شیشه‌ای برای توسعه و افزونش گل‌های زینتی ارزشمند همچون آنتوریوم یکی از مهم‌ترین فرایندها و هدف‌های اصلی در صنعت گل‌کاری است. در همین زمینه با هدف ارائۀ دستورکار تجاری افزونش انبوه درون شیشه‌ای آنتوریوم، تأثیر بنزیل آدنین (BA)1 و نفتالین استیک اسید (NAA)2 بر قابلیت باززایی و پرآوری آنتوریوم و قابلیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم گیاهان دارویی
بررسی عامل‌های مؤثر در القای ریشۀ موئین و افزایش میزان رزمارینیک‌اسید زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss)

بهمن حسینی؛ نسرین ایوبی؛ محمد فتاحی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 253-267

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.215380.1078

چکیده
  زرین­گیاه یا همان بادرنجبویۀ دنایی با نام علمی Dracocephalum kotschyi متعلق به تیرۀ نعناعیان و جنس بادرشبو (Dracocephalum) است که به علت پراکنش گستردۀ آن در ایران با نام­های چندی از آن یاد می­شود. ترکیب‌های فلاونوئید موجود در زرین­ گیاه، خاصیت ضدسرطانی دارد و استفاده از روش­های مختلف مانند تولید ریشه­های موئین می‌تواند به تولید ترکیب‌هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم سبزی
بررسی الگوی بیان ژن‌های AsFT و gaLFY در فرایند تکامل زایشی در اندام‌های مختلف برخی از همگروه‌های سیر ایرانی (Allium sativum L.)

فهیمه قائمی زاده؛ فرشاد دشتی؛ علیرضا شافعی نیا

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 269-278

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.237091.1280

چکیده
  درک درست از الگوی بیان ژن­های کنترل‌کنندۀ گلدهی در نژادگان (ژنوتیپ)‌های زایای سیر، روند برنامه­های اصلاحی آن را بهبود می­بخشد. بدین منظور الگوی بیان ژن‌های  AsFT 1,2,4  و gaLFY در اندام­های رویشی و زایشی سه همگروه گل‌ده، نیمه گل‌ده و غیر گل‌ده سیر ایرانی بررسی شد. بیشترین بیان نسبی gaLFY هشت هفته پس از کشت در مریستم هر سه همگروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
بررسی تنوع ریخت‌شناختی برخی تمشک‌های سیاه بی‌خار مازندران

ناهید عبدی؛ حسین مرادی؛ مهدی حدادی نژاد

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 279-290

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.230364.1217

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی تنوع ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی) 40 نژادگان (ژنوتیپ) تمشک­ سیاه بی­خار و پی بردن به  ارتباط آن‌ها با منابع بی­خاری است. نمونه­ها در کلکسیون تمشک سیاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر پایۀ صفات توصیفگر تمشک سیاه بررسی شدند. نتایج نشان داد، تنوع در صفات شمار بذر پوک، طعم، وزن و اسیدیتۀ میوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
برآورد وراثت‌پذیری، همبستگی صفات عملکردی و ارزیابی میوه‌شناختی نتاج سیب

حمید کوه نشین لیلی؛ حسن حاج نجاری؛ داوود بخشی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 291-300

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.227424.1186

چکیده
  به‌منظور بررسی برخی از مهم­ترین ویژگی­های 560 نتاج بارور تنی و ناتنی سیب در سال‌های 1393 و 1394، پژوهشی روی درختان 7-6 ساله مستقر در باغ دورگ (هیبرید) واقع در ایستگاه تحقیقات مشکین‌آباد کرج صورت پذیرفت. این نتاج دورگ زودرس و متوسط رس در سال‌های 1385 و 1386 از بین 7000 دانهال به‌دست‌آمده از 44 ترکیب تلاقی (1384-1383)، بر پایۀ نشانگرهای ریخت‌شناختی ...  بیشتر