دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، آذر 1397، صفحه 601-843 
بررسی قابلیت کشت گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp.) در فضای‌سبز

صفحه 647-655

10.22059/ijhs.2017.231665.1232

حسن ملکی لجایر؛ یوسف حمید اغلی؛ هدایت زکی راده؛ محمدحسن بیگلوئی؛ اسماعیل چمنی


عملکرد، میزان عناصر و گالیک اسید در میوه سماق تحت تیمارهای مختلف کودی

صفحه 827-838

10.22059/ijhs.2018.255418.1433

بهلول عباس زاده؛ معصومه لایق حقیقی؛ فاطمه ذاکریان؛ زهره امامی بیستگانی