تأثیر اسید سالیسیلیک و تیامین بر گلدهی و صفات ریخت‌‌شناختی گل شاخه بریدۀ مریم در دو نظام آبکشتی و کشت در خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 دانشجوی سابق کارشناسی، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک (غلظت­های 50، 100، 150 و 200 میلی­گرم در لیتر) و تیامین (100 و 150 میلی­گرم در لیتر) در دو نظام آبکشتی یا هیدروپونیک (کوکوپیت + پرلیت) و کشت در خاک (کود دامی، ماسه، خاک‌برگ و خاک باغچه) بر رشد، نمو و گلدهی گل شاخه بریدۀ مریم در قالب طرح کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل و با سه تکرار در گلخانۀ تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در دمای شب و روز  28 و 16 درجۀ سلسیوس و رطوبت 5±75 درصد انجام شد. تیمار­ها به‌صورت محلول­پاشی و در دو مرحله (40 و 47 روز پس از کاشت) بر اندام هوایی گیاه اعمال شد. نتایج نشان داد، بیشترین وزن تر، شمار گلچه، قطر گلچه و شمار برگ مربوط به تیمار تیامین (150 میلی­گرم در لیتر) بود. بیشترین قطر ساقه و سطح برگ در گیاهان تیمارشده با اسید سالیسیلیک (100 میلی­گرم در لیتر) به دست آمد. اسید سالیسیلیک در غلظت­های 200 و 50 میلی­گرم در لیتر به ترتیب بیشترین طول گل­آذین و ساقه را ایجاد کرد. بیشترین عمق توسعۀ ریشه در تیمار تیامین 100 میلی­گرم در لیتر به دست آمد. همچنین کمترین شمار روز تا ظهور ساقۀ گل­دهنده و گل به ترتیب مربوط به تیمار تیامین (100 میلی­گرم در لیتر) و اسید سالیسیلیک (50 میلی­گرم در لیتر) بود. کشت آبکشتی در همۀ صفات ریخت‌شناختی (موروفولوژیکی) اندازه­گیری شده به‌جز طول ساقه، بیشترین تأثیر را داشت و کمترین شمار روز تا ظهور ساقۀ گل­دهنده و گل در کشت خاک به دست آمد. به‌طورکلی مشخص شد که اسید سالیسیلیک و تیامین بر صفات اندازه­گیری‌شده تأثیر مثبتی داشتند و برای بهبود رشد و نمو گل مریم قابل توصیه هستند. همچنین با توجه به افزایش روزافزون استفاده از نظام آبکشتی، کاربرد این نظام برای کشت گل مریم موضوعی قابل توجیه خواهد بود که البته به پژوهش­های بیشتر نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of salicylic acid and thiamine on flowering and morphological traits of tuberose cut flowers in both hydroponic and soil systems

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Babarabie 1
 • Hossein Zarei 2
 • Sima Badeli 3
 • Vahid Mollazadeh 4
1 Young Researchers and Elite Club, Gorgan Branch, IslamicAzad University, Gorgan, Iran
2 Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Former M. Sc. Student, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Former B.Sc. Student, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of salicylic acid at concentrations of 50, 100, 150 and 200 mg l-1 and thiamine of 100 and 150 mg l-1 in both soil (Cattle manure, sand, leaf mold and garden soil) and hydroponic (coco peat and perlite) systems on growth, development and flowering of tuberose in a completely randomized design with factorial arrangement with three replications in Research greenhouses of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources at day/night temperature of 28/16 degrees Celsius and relative humidity of 75±5%. Treatments as foliar application in two stages (40 and 47 days after planting) was applied on the aerial parts of the plant. Results showed that the highest fresh weight, number of florets, flower diameter, number of leaves belonged to the thiamine treatment of 150 mg l-1. The highest stem diameter and leaf area was obtained in plants treated with salicylic acid of 100 mg l-1. Salicylic acid in concentrations of 200 and 50 mg l-1 created the highest spike and stem height, respectively. The most depth of root development was obtained in thiamine treatment (100 mg l-1). The lowest number of days to head emergence of flowering stems and flowers were related to thiamine treatment (100 and 150 mg l-1) and salicylic acid (50 mg l-1). Comparison of culture bed, showed that hydroponic culture in all measured morphological traits except stem length had the most effect, and the lowest number of days to emerge flowering head stems and flowers were obtained in soil culture. Overall, it was determined that salicylic acid and thiamine had positive effects on measured traits and are recommended to improve the growth and development of tuberose. Also, considering to the ever increasing use of hydroponic system, it would be justified for the cultivation of tuberose, of course needs more research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cut flowers
 • growth regulators
 • spraying
 • substrate
 • thiamine
 1. Abdel -Aziz, N. G., Fatma El-Quesni, E. M. & Farahat, M. M. (2007). Response of vegetative growth and some chemical constituents of Syngonium podophyllum L. to foliar application of thiamine, ascorbic acid and kinetin at Nubaria. World Journal of Agricultural Sciences, 3(3), 301-305.
 2. Alaey, M., Babalar, M., Naderi, R. & Kafi, M. (2011). Effect of pre- and postharvest salicylic acid treatment on physio-chemical attributes in relation to vase-life of rose cut flowers. Postharvest Biology and Technology, 61(1), 91-94.
 3. Amin, A. A., Rashad, E. M. & Gharib, A. E. (2008). Changes in morphological, phiysiological and reproductive characters of Wheat plants as affected by foliar application with Salicylic acid and Ascorbic acid. Australian Journal of Basic and Applied Science, 2, 252-261.
 4. Anwar, M., Sahito, H. A., Hassan, I., Akhtar, N. A., Ahmed, H. A., Bhatti, M. A., Hussain, A., Lqbal, Z. & Abro, A. H. (2014). Effect of pre harvest treatment of salicylic on growth and vase life of tuberose with aroma environment. Wudpecker Journal of Agricultural Research, 3(2), 50-57.
 5. Baniasadi, F. & Saffari, V. R. (2015). Effects of gibberellic acid, BA, thiamine and ascorbic acid on some morphological characteristics and biochemical of periwinkle, Journal of Horticultural Science, 29(4), 556-563. (in Farsi)
 6. Banijamali, S. M. (2009). Compare different systems of cultivation without soil (hydroponics) and soil on yield of rose cut flowers in greenhouse conditions. In:  First National Congress of hydroponics and greenhouse production, 30 June- 2 July., Esfahan Universiry of Technology, Esfahan, Iran. p. 131. (in Farsi)
 7. Bedour, A. A. & Eid, R. A. (2011). Improving gladiolus growth, flower keeping quality by using some vitamins application. Journal of American Science, 7(3), 169-174.
 8. Castello, S., Farina, E. & Allera, C. (2000). Growth evaluation of rose cv. Anna in hydroponics with different substrates. AGRIS Record.
 9. Claudia Pacheco, A., Cabral, C. S., Fermino, E. S. S. & Aleman, C.C. (2013). Salicylic acid-induced changes to growth, flowering and flavonoids production in marigold plants. Journal of Medicinal Plant Research, 7(42), 3158-3163.
 10. Daliri-Moghaddam, R. (2011). Effect of denesity and different concentrations of BA on quantitative and qualitative characteristics Tuberose flower in Aeroponic system. MSc. Thesis. Faculty of Agriculture Ferdowsi University, Iran. (in Farsi)
 11. Dastyaran, M. & Hosseini Farahi, M. (2014). The effect of humic acid and putrescine on growth characteristics and vase life of rose flower in soilless culture system. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture, 5(20), 243-252. (in Farsi)
 12. El-Fawakhry, F. M. & El-Tayeb, H. F. (2003). Effect of some amino acids and vitamins on Chrysanthemum production. Alexandria Journal of Agricultural Research, 8(4), 755-766.
 13. EL-Quesni F. E., Abd EL-Aziz N. & Maga, M. K. (2009). Some studies on the effect of Ascorbic Acid and α- tocopherol on the growth and some chemical composition of Hibiscus rosa sinensis L. at Nurbaria. Ozean Journal of Applied Science, 2, 159-167.
 14. Farjadi, M. S., Naderi, R., Mashhadi, A. & Boojar, A. (2012). Effect of Salicylic acid application on morphological, physiological and biochemical characteristics of Cyclamen persicum Miller. Annals of Biological Research, 3(12), 5631-5639.
 15. Goyer, A. (2010). Thiamine in plants: Aspects of its metabolism and functions. (pp.1615-1624). Phytochem Press.
 16. Hajireza, R., Hadavi, A., Zeinanloo, A. & Mirzapoor, M. H. (2013). The effect of different levels citric acid and salicylic acid in pre-Harvesting Time on vase life of cut roses. . Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture, 4(16), 99-109. (in Farsi)
 17. Hashemi, Sh., Asrar, Z. & Pourseyedi, Sh. (2010). Effects of seed pretreatment by salicylic acid on growth and some physiological and biochemical parameters in Lepidium sativum. Iranian Journal of Plant Biology, 2(2), 1-10. (in Farsi)
 18. Hayat, S., Ali, B. & Ahmad, A. (2007). Salicylic acid: biosynthesis, metabolism and physiological role in plants. SpringerPress.
 19. Hayat, Q., Hayat, Sh., Irfan, M. & Ahmad, A. (2010). Effect of exogenous salicylic acid under changing enveironment. Enviromental and Experimental Botany, 68, 14-25.
 20. Hosseini, H., Farahmand, H. & Saffari, V. R. (2015). Effects of Foliar Application of Ascorbic Acid, Thiamine and GA3 on Growth, Flowerig and Some Biochemical Characteristics of Marigold.  Iranian Journal of Horticultural Science and Technology, 15(1), 85-96. (in Farsi)
 21. Huang, K. T. & Kao, C. H. (2005). Nitric oxide counteracts the senescence of rice leaves induced by hydrogen peroxide. Botanical Bulletin- Academia Sinica Taipei, 46, 21-28.
 22. Jabbarzadeh, Z., Khosh-Khui, M. & Salehi, H. (2009). The effect of foliar- applied salicylic acid on flowering of African violet. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4), 4693-4696.
 23. Kamali, M., Kharrazi, S. M., Salahvarzi, Y. & Tehranifar, A. (2012). Effect of Salicylic Acid on the Growth and some of morpho-physiological traits of Gomphrena under salinity stress. Journal of Horticultural Science, 26(1), 104-112. (in Farsi)
 24. Karlidag, H., Yildirim, E. & Turan, M. (2009). Exogenous application of salicylic acid affects quality and yield of strawberry grown under antifrost heated greenhouse conditions. Journal of Plant Nutrination, 172, 270-276.
 25. Khandaker, L., Masum Akond, A. S. M. G. & Oba, S. (2011). Foliar Application of Salicylic Acid Improved the Growth, Yield and Leaf's Bioactive Compounds in Red Amaranth (Amaranthus tricolor L.). Vegetable Crops Research Bulletin, 74, 77-86.
 26. Kheiry, A., Khalighi, A., Mostofi, Y. & Naderi, R. (2011). Effects of gibberellic acid (GA3) and benzyladenine on tuberose quality and quantity. Journal of Crops Improvement, 13(1), 9-20.
 27. Khoshkhoui, M. (1997). Tissue culture technique for horticultural crops. (pp. 73-79). Shiraz University Press. (in Farsi)
 28. Lua, H. T. & Bohme, M. (2001). Influence of humic acid on the growth of tomato in hydroponic systems. Acta Horticalturae, 548, 451-458.
 29. Mahgoub, H. M., Abd El-Aziz, G. N. & Mazhar, M. A. (2011). Response of Dahlia pinnata L. plant to foliar spray with putrescine and thiamine on growth, flowering and photosynthetic pigments. American Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 10(5), 769-775.
 30. Malakouti, M. J., Tabatabaei, S. J. & Kafi, M. (2006). Innovative approaches to the timely application of nutrients in plants. Sana publication. (in Farsi)
 31. Mandhanis, S., Madan, S. & Whney, V. (2006). Antioxidant defence mechanism under salt stress in wheat seedling. Biologia plantarum, 52(6), 22-27.
 32. Seyed Hajizadeh, H. & Aliloo, A. A. (2013). The effectiveness of pre-harvest salicylic acid application on physiological traits in Lilium (Lilium longiflorum L.) cut flower. International Journal of Environmental Sciences, 1(12), 344-350.
 33. Mansoori, M., Shoor, M., Tehranifar, A. & Salahvarzi, Y. (2015). Effect of foliar application of salicylic acid and thiamine on quantitative and qualitative traits of gerbera flowers. Journal of Crop Production and Processing, 6(23), 15-23. (in Farsi)
 34. Martin-Mex, R., Villanueva-Couoh, E., Herrera-Campos, T. & Larque-Saavedra, A. (2005). Positive effect of salicylates on the flowering of African violet. Scientia Horticultrae, 103, 499-502.
 35. Martin-Mex, R., Nexticapan-Garcez, A., Villanueva-Couoh, E., Uicab-Quijano, V., Vergara Yoisura, S. & Larque-Saavedra, E. (2015). Revista Fitotecnia Mexicana, 38(2), 115-118.
 36. Moazzam, M., Jabbarzadeh, Z., Amiri, J., Barin, M. & Razavi, M. (2016). Effect of nitric oxide and salicylic acid foliar spray on some morphological characteristics of rose (Rosa hybrida) under Alkaline soil conditions. 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress, 23-25 August., Ferdowsi University, Mashhad, Iran, pp. 75-80.
 37. Momenpour, A., Taghavi, T. S. & Mehrabanian, M. (2009). Effect of Application of Benzyladenin and Gibberellin on Stolen Production and Some Vegetative Traits in Three Strawberry Cultivars. Seed and Plant Production Journal. 25(2), 229-245. (in Farsi)
 38. Mortazavi, S. N., Karimi, V. & Azimi, M. H. (2015). Pre-harvest spraying with humic acid, salicylic acid and calcium chloride to increase quantitative and qualitative characteristics of Lilium cut flowers.  Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture, 6(23), 37-45. (in Farsi)
 39. Mortezaie Nejad, F. & Etemadi, N. (2010). Eeffects of gibberlic acid on the flower’s quality and flowering date in tuberose (Polianthes tuberosa L.). Agrioecology Journal, 6(1), 89-96. (In Farsi).
 40. Nabigol, A., Ghodsi, Sh. & Hadavi, E. (2016). The effect of putrescine and salicylic scid on growth and flowering characteristics of Dahlia. In: 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress, 23-25 August., Ferdowsi University, Mashhad, Iran, pp. 1-5.
 41. Nahed, G. A., El-Aziz, A., Fatma, E. M. & Farahat, M. M. (2007). Response of vegetative growth and some chemical constituents of Syngonium podophyllumto foliar application of Thiamine, Ascorbic acid and Kinetin OT Nurbaria. World Journal of Agricultural Science, 3, 301-305.
 42. Naz, S., Aslam, F., Ilyas, S., Shahzadi, K. & Tariq, A. (2012) In vitro propagation of tuberosa (Polianthes tubrosa L.). Journal of Medicinal Plants Research, 6, 4107-4112.
 43. Nikrazm, R., Alizadeh Ajirloo, S., Khalighi, A. & Tabatabaei, J. (2011). The effects of different media on the growth of two Lilium cultivars in soilless culture system.  Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture, 2(6), 1-8. (in Farsi)
 44. Radfar, A., Farahmand, H. & Saffari, V. R. (2012). The effect of vitamin B1 and indole butyric acid on rooting of cuttings Pyracantha. The first national conference on strategies to achieve sustainable to development, 7-8 March., Arvand Mehr institutions of higher learning, Tehran, Iran, pp. 26-32.
 45. Rahimi Davin, S. & Ganji Moghaddam, A. (2011). The effect of different concentrations of indole butyric acid and substrate on the rooting of cuttings of apple rootstocks Malling Merton 106. 4-7 September, Seventh Congress of Iranian Horticultural Science. Esfahan Universiry of Technology, Esfahan, Iran. pp. 127-133.
 46. Raskin, I. (1992). Role of salicylic acid in plants. Annual review of plant biology, 43(1), 439-463.
 47. Rezaei, A., Mobli, M., Etemadi, N., Bani-Nasab, B. & Khoshgoftarmanesh, A. H. (2013). The effect of different substrates in the greenhouse on the yield and quality of rose cut flowers. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture, 4(13), 105-113. (in Farsi)
 48. Roosta, H. R., Manzari Tavakoli, M. & Hamidpour, M. (2015). Comparison of different soilless media for growing Gerbera under alkalinity stress condition. Journal of Plant Nutrition, 38(3), 397-416.
 49. Ryota, T., Kazunori, M., Masao, M. & Kazuyoshi, T. (2008). Studies on the hydroponics of oriental hybrid lily. Niigata Agricultural Research Institute, 5, 65-74.
 50. Sadeghi, H. & Rajabnejad, K. (2010). Investigate the simultaneous use of boric acid, hydrogen peroxide and thiamine with indole butyric acid on rooting of olive cuttings.   Iranian Journal of Horticultural Science, 41(2), 173-178. (in Farsi)
 51. Salehi Sardoei, A., Shahmoradzadeh Fahraji, S. & Ghasemi, H. (2014). Effect of Salicylic Acid on Rooting of Poinsettia (Euphorbia pulcherrima). International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2(6), 1883-1886.
 52. Salehi, M., Etemadi, N., Honarjoo, N. & Jafarpoor, M. (2014). The effect of adding organic matter in substrate on growth index of pot Matthiola. Journal of Horticulture Science, 28(4), 576-583. (in Farsi)
 53. 53 Salehi, M., Saffari, V. R. & Farahmand, H. (2016). The effect of foliar application of BA, ascorbic acid and thiamine on some characteristics of morphological and biochemical of petunia. Journal of Crop production and processing, 6(19), 165-174. (in Farsi)
 54. Sanchez-Garcia, P., Baca-Castillo, G., Sandoval-Villa, M., AlcantarGonzalez, G., Rodriguez-Mendoza, M. N. & Martinez-Bonilla, N. (2004). Hydroponics Alstroemeria production: Culticars, nutrient solution and vitamins. Acta Horticalturae, 644, 91-96.
 55. Singh, A. K. (2006). Flower Crops cultivation and management. New India Publishing Agency. New Delhi. 463p.
 56. Vlot, A. C., Dempsey, M. A. & Klessig, D. F. (2009). Salicylic acid, a multifaceted hormone to combat disease. Annual Review of Phytopathology, 47, 177-206.
 57. Wang, S. Q., Si, Y. B. & Chen, H. M. (1999). Review and prospects of soil environmental protection in China. Soil, 31(5), 255-260.
 58. Zarghami, M., Shoor, M., Ganjali, A., Moshtaghi, N. & Tehranifar, A. (2014). Effect of salicylic acid on morphological and ornamental characteristics of Petunia hybrida at drought stress. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4(3), 523-533.
 59. Zeini, S., Naderi, R. & Ghoreishi, B. (2009). Evaluation of stabilization of nutrients and effect of full house in soilless culture. Sixth Congress of Iranian Horticultural Science, 13-16 July, Guilan University. Rasht, Iran, pp. 191-194.