بررسی تکمیلی دورگ‌های بی‌دانۀ جدید به‌دست‌آمده از تلاقی برخی رقم‌های دانه‌دار و بی‌دانۀ انگور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 دانشجوی سابق دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

در این تحقیق به‌منظور دستیابی به نژادگان (ژنوتیپ)های برتر برای کاربردهای تازه‌خوری و کشمشی، چهار رقم بی‌دانۀ ایرانی به‌عنوان والد پدری و هفت رقم دانه‌دار به‌عنوان والد مادری با یکدیگر تلاقی داده شدند. از مجموع 1400 نتاج به‌دست‌آمده به ترتیب 322 و 419 نتاج به‌دست‌آمده از 28 نوع تلاقی در طی دو سال 1389 و 1390، در کنار والد پدری و همچنین رقم‌های پرلت و فلیم سیدلس ارزیابی و مقایسه شدند. برای ارزیابی نتاج از هر بوته سه خوشه به‌طور تصادفی انتخاب و صفات مربوط به خوشه برای آن‌ها ثبت شد. از هر خوشه پنج حبه به تصادف انتخاب و صفات مربوط برای آن‌ها ثبت شد. نتاج به‌دست‌آمده به چهار کلاس بی‌دانه، تا حدی بی‌دانه، تا حدی دانه‌دار و کامل دانه‌دار تقسیم شدند. برخی از نتاج بی‌دانه صفات مطلوبی از جمله بزرگ و گوشتی بودن حبه‌ها، زودرسی، استحکام خوب حبه به خوشه و تراکم کمتر حبه‌ها در خوشه، داشتند. در بین کل نتاج ارزیابی‌شدۀ برخی نژادگان‌ها (B182، N191، J107، B180، K79، C88، L55، A170، M90، L196 و L207) در کلاس بی‌دانه قرار گرفتند که در بین آن‌ها نژادگان B182 بزرگ‌ترین وزن حبه (2/2گرم) را داشت. همچنین نژادگان‌های مطلوبی چون J113، M91، A196، S66، I116، B186، A201، E148، H3، C95، J69، E159 و N165 در کلاس تا حدی بی‌دانه قرار گرفتند که در بین آن‌ها نژادگان J113 بزرگ‌ترین وزن حبه (9/2گرم) را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Advanced study of new seedless grapes obtained from crossing among seeded and seedless grapes

نویسندگان [English]

 • Alireza Rahimi 1
 • Ali Ebadi 2
 • Mohmmad Reza Fattahi Moghaddam 2
 • Majid Esmaeili 1
 • Orangh Khademi 3
 • Omid Goodarzi 1
1 Former M. Sc. Student, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, 31587, Karaj, Iran
2 Professor, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, 31587, Karaj, Iran
3 Former Ph. D. Student, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, 31587, Karaj, Iran
چکیده [English]

In this research work, seven seeded grape cultivars were crossed with four Iranian seedless grapes to produce new superior seedless grapes as a table grape as well as raisin. Crosses were resulted in 1400 progenies in which 322 progenies in 2010 and 419 progenies in 2011 were evaluated and compared with their own seedless parents as well as cultivars such as Perlette and Flame seedless. Progenies were divided into four grapes of seedless, semi seedless, semi seeded and seeded ones. Some seedless progenies had large berries with good attachment of berries to bunch stem and convenient berry density. Among all studied genotypes; B182,N191, J107,B180 , K79, C88, L55, A170, M90, L196 & L207 were completely seedless in which B182 had largest berries(2.2gr). Some other genotypes such as J113, M91, S66, I116, A201, C95, J69, E159 & N165 were recorded as semi seedless ones in which J113 had largest berries (2.9gr).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Control cross
 • berry size
 • grape breeding
 • seedlessness
 1. Barrit, D. J. (1970). Ovule development in seeded and seedless grapes. Vitis. 9, 7-14.
 2. Bouquet, A. & Danglot, Y. (1996). Inheritance of seedlessness in grapevine (V. vinifera L.). Vitis, 35(1), 35-42.
 3. Doulati Baneh, H., Nazemia, A., Mohammadi, S. A., Hassani, G. & Henareh, M. (2010). Identification and evaluation of West Azarbaijan grape cultivars by ampelography and ampelometry. Plant production Technology, 10(1), 13-23. (in Farsi)
 4. Ebadi, A., Erfani Moghadam, J. & Fattahi, R. (2009). Evaluation of 22 population’s achived from controlled crossing between som seeded × seedless grapevine cultivars. Scientia Horticulturae, 119,371-376.
 5. Ebadi, A. & Haddadi Nejad, M. (2015). Physiology, breeding and production of grapes. Tehran university.pp: 383. (in Farsi)
 6. Erfani Moghadam, J. (2009). Evaluation of population’s achived from crossing between som seeded × seedless grapevine cultivars. Ms. Thesis. Faculty of Agriculture Tehran University, Iran.
 7. Erfani Moghadam, J., Ebadi, A., Fattahi Moghadam, M. R. & Haddadi Nejad, M. (2008). Introduction of seedless genotype obtained from some seedless and seeded grape cultivars crosses. Iranaian Journal of Agricultural Sciences, 39(2), 409-419. (in Farsi)
 8. Fan, P. G., Yang, M. R., Zhang, Y. Z. & Li, S. C. (2004). Early- ripening seedless grape Jingzaojing. Acta Horticulturatae, 31(3), 415.
 9. Friend, A. P., Creasy, G. L., Trought, M. C. T. & Lang, A. (2003). Use of tagging to trace capfall and development of individual Vitis vinifera L. cv. Pinot noir flowers. American Journal of Enology and Viticulture, 54, 313-317.
 10. Friend, A. P. (2005). Berry Set and Development in Vitis vinifera L. Food and Wine Group, Agriculture and Life Sciences Division, Lincoln University, Christchurch, New Zealand. (pp. 193)
 11. Karami, M. J. (2006). Introduction and description of major characteristics of nonirrigated grape cultivars grown in Kurdistan. Seed and Plant, 22(4), 577-596. (in Farsi)
 12. Korpás, A. (2006). Atlas of seedless table grape varieties. CD-ROM. Version 1.0.
 13. Ledbetter, C. A. & Ramming, D. W. (1989). Seedlesness in grape. In: Janick. J. (Ed). Horticultural Reviews, 11, 159-184.
 14. Ledbetter, C. A. & Shonnard, C. B. (1991). Berry and seed characteristics associated with stenospermy in vinifera grapes. Journal of Horticulture Science, 66(2), 247-252.
 15. Li, S. H., Fan, P. G., Li, S. C. & Yang, M. R. (2007). Grape cultivars obtained by Instudte of Botany, the Chinese Academy of Sciences and their Extension in China, Acta Hortorticulturae, 754. ISHS.
 16. May, P. (2004). Flowering and Fruitset in Grapevines. Lythrum Press, Adelaide.
 17. McGovern, P. E. & Rudolph, H. M. (2000). The analytical and archaeological challenge of detecting ancient wine: two case studies from the ancient near east. In the origins and ancient history of wine. The Gordon and Breach Publishing Group, Australia. (pp. 57–67.)
 18. Meredith, C. P. (2001). Grapevine Genetics: Probing the past and facing the future. Agriculturae Conpectus Scientificus, 66, 21-25.
 19. Najatian, M. A. (2006). Collection and preliminary evaluation of grapevine cultivars of Qazvine province. Seed and plant, 22(3), 319-338. (in Farsi)
 20. Perl, A., Sahar, N., Spiegel-Roy, P., Gavish, S., Elyasi, R, Orr, E. & Bazak, H. (2000). Conventional and biotechnological approaches in breeding seedless table grapes. Acta Horticulturae, 528, 607-612.
 21. Reisch, B. I. & Pratt, C. (1996). Grapes. (pp. 297- 367.)
 22. Sato, A. & Yamad, A. M.  (2003). Berry texture of table, wine and dual- purpose grape cultivars quantified. HortScience, 38(4), 578-581.
 23. Snoussi, H., Harbi Ben Slimane, M., Ruiz-García, L., Martínez-Zapater, J. M. & Arroyo-Garcí, R. (2004). Genetic relationship among cultivated and wild grapevine accessions from Tunisia. Genome, 47, 1211-1219.
 24. Yoshimitsu, M. S. (2001). Developing a genetic transformation protocol for American grapes (Vitis x labruscana) and transforming Vitis to produce parthenocarpic fruits.  Ph.D. Thesis. University of Illinois at Urbana-Champaign.