دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 845-1072 
5. معرفی یک پروتکل کشت بافت برای گیاه لاله واژگون (Fritillaria raddeana) با استفاده از ریزنمونه‌های بذر و سوخ

صفحه 891-901

سلاله صلاحی صدر؛ هدایت زکی زاده؛ محمدرضا نقوی؛ جمالعلی الفتی؛ کیان حضرتی


8. ارزیابی شاخص‌های کیفی روغن پنج رقم زیتون در منطقه طارم زنجان

صفحه 925-937

فرهاد اکبری؛ رضا فتوحی قزوینی؛ مهدی طاهری؛ آرش محمدی


14. مقایسه عملکرد دانه، کمیت و کیفیت روغن ارقام و توده‌های مختلف کتان روغنی (Linum usitatissimum L.)

صفحه 993-1002

مریم بدوی؛ محمد محمودی سورستانی؛ مریم ذوالفقاری؛ علی اشرف جعفری


19. ارزیابی تأثیر سالیسیلیک‌اسید بر انبارمانی میوه لیمو‌ترش (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime)

صفحه 1045-1059

مژده یوسفی؛ فاطمه ناظوری؛ سید حسین میردهقان؛ محمد حسین شمشیری