دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 845-1072