دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 845-1072