دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 167-176 
4. بررسی تأثیر نیترات آمونیوم و آهن بر خواص کیفی و پاداکسندگی میوة سیب رقم گالا

صفحه 203-211

مصباح بابالار؛ خدیجه جلیلی؛ محمدعلی عسگری سرچشمه؛ علیرضا طلایی


5. بهینه‌سازی ریزغدهزایی درون شیشه ای در سیبزمینی رقم آگریا با استفاده از پاکلوبوترازول و یونیکونازول

صفحه 213-220

پریسا قدیمی گرکرودی؛ فریبرز زارع نهندی؛ علیرضا مطلبی آذر؛ جابر پناهنده؛ محمدرضا دادپور


9. بررسی تشکیل گل و میوه در چند رقم مرکبات در شرایط اقلیمی شرق مازندران

صفحه 257-264

نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ جلال مهدوی ریکنده


14. بررسی الگوی بیانی ژن‌های ایمپورتین در قلمۀ ژنوتیپ‌های زیتون (Olea europaea L.) با توان ریشه‌زایی بالا و پایین

صفحه 307-315

وحیده هدایتی؛ سید مهدی حسینی مزینانی؛ روبرتو ماریوتی؛ خدیجه رضوی؛ لوسیانا بالدونی؛ امیر موسوی


16. تولید و ارزیابی مقدماتی پایههای دورگ رویشی سیب (Mallus domestica Borkh.)

صفحه 329-335

داریوش آتشکار؛ محی الدین پیرخضری؛ امیر عباس تقی زاده


17. ارزیابی تأثیر پایه، پیوندک و روش پیوند بر افزایش رویشی انار

صفحه 337-350

مهرداد نوروزی؛ حمید رضا کریمی؛ سید حسین میردهقان


19. بهینه‌سازی روش ریزازدیادی درون شیشه‌ای برخی پایه‌های پر رشد گلابی

صفحه 361-370

معصومه منصوریار؛ جواد عرفانی مقدم؛ حمید عبداللهی؛ سید علیرضا سلامی