ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از تمشک‌های سیاه ایران بر پایة صفات ریخت‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی برخی از تمشک­های سیاه خاردار اهلی و وحشی با استفاده از صفات ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی) در کلکسیون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. نتایج پژوهش تنوع بالایی را برای صفات گلدهی، زمان رسیدن میوه و حجم آب­میوه نشان داد. نژادگان­های وحشی و اهلی تفاوت معنا­دار در صفات برگ، گل، شمار خار، میوه و وزن ­تر بذر نشان دادند. بنا بر نتایج همبستگی صفات به‌احتمال دلیل به‌نژادگران در انتخاب نمونه­های اهلی‌شدة (وارداتی) تمشک با شمار بیشتر خار نسبت به نمونه­های وحشی می‌تواند متکثر از همبستگی مثبت و معنادار شمار خار با قطر گل، شکل، وزن ­تر، حجم آب‌میوه و وزن ­تر بذر یا همبستگی منفی و معنادار آن با زمان گلدهی بوده باشد. بر پایة نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه به عامل­ها و تجزیة دوبعدی مبتنی بر عامل­های اصلی شامل گلدهی و کمیت میوه، نمونه‌های تمشک وحشی از اهلی جدا‌شده و نمونه­های اهلی برتر معرفی شدند. نتایج تجزیة خوشه­ای مربوط به نژادگان­های وحشی تمشک، امکان دسته­بندی جداگانة سه گروه را در این نوع تمشک فراهم کرد که شامل نمونه­های همسان با گونه­های شناسایی‌شده توسط گیاه‌شناسان، تمشک­های خویشاوند با آن‌ها و تمشک­های کامل متفاوت از آن‌ها بر پایة صفات رویشی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic diversity of some Iranian black berries based on morphological traits

نویسندگان [English]

 • Mehdi Hadadinejad 1
 • Hosein Moradi 2
1 Assistant Professor Physiology and breeding of fruit trees Dept of Horticultural Sciences Sari Agricultural sciences and Natural Resources University (sanru)
2 Assistant Professor Sari Agricultural sciences and Natural Resources University (sanru)
چکیده [English]

This study performed to evaluate genetic diversity of some wild and domesticated (unknown foreign cultivars) blackberries in SANRU collection based on morphological traits. Results showed high diversity for flowering, ripening time and fruit juice. Wild genotypes showed significant differences in leaf, flower, thorn number, fruits and seed fresh weight compared to domesticated cultivars. Based on correlation results, the aim of breeders in selecting thorny  genotypes for domestication effected from positive and significant correlation of thorn number with flower diameter, type, fresh weight, fruit juice volume and seed fresh weight or to negative and significant correlation of it with flowering time. Di plot analysis performed based on the results of factor analysis via using flowering and fruit quantity as main two factors and differentiate wild types from cultivars and introduced superior genotypes. Cluster analysis results of wild genotypes based on vegetative traits divided botanically identified species and the same samples from their relatives and nonrelative genotypes as three separate groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • collection
 • flower
 • Fruit
 • thorn
 • traits descriptor
 • shoot
 1. Alice, L. A., Dodson, T. M. & Sutherland, B. L. (2008). Diversity and relationship of butanese rubus, Acta Horticulturae, 777, 63-70.
 2. Boissier, E. (1867). Flora Orientalis. Volume I. Asher Co.
 3. Clark, J. R. & Finn, C. E. (2011). Blackberry breeding and genetics, Fruit, Vegetable and Cereal science and Biotechnology, 5(1), 27-43.
 4. Dixon, E. K.,  Strik, B. C., Valenzuela-Estrada, L. R. &  Bryla, D. R. (2015). Weed management, training, and irrigation practices for organic production of trailing black berry, mature plant growth and fruit production. Journal of Hortscience, 50(8), 1165-1177.
 5. Dossett, M. P. & Finn, C. E. (2008). Variation and inheritance of vegetative characteristics and reproductive traits in black raspberry, Acta Horticulturae, 777, 147-152.
 6. Esmaeili, S. Z., Dianati, M., Cherati, A. & Moradi, H. (2012). Evaluation of some morphologic and biochemical characters of wild black berry in mountain foot and plain. In: Proceedings of National congress of medicinal plants, 20-21 Nov., Islamic Azad University, Amol, Iran, pp. 1-5. (in Farsi)
 7. Eyduran, S. P. & Agaoglu, Y. S. (2011). Determination of bud structure amd floral development periods of some raspberry cultivars in Ankara conditions. The Journal of Animal & Plant Sciences, 21(1), 48-56.
 8. Farsi, M. & Bagheri, A. (2012). Principles of plant breeding, Jahad daneshgahi of Mashad. 368 p. (in Farsi)
 9. Finn, C.E. & Clark, J.R. (2012). Blackberries. In: M.L. Badenes and D.H. Byrne (Ed), Fruit breeding, Handbook of Plant Breeding, (pp.151-190) Springer Science.
 10. Gharaghani, A., Eshghi, S., Momeni, S.H.A. & Keshavarz, Z. (2011). Establishment of first collection of iranian rubus germplasm a preliminary study of genetic diversity pomological potential and nutritional value of the accession,In procceding of 13th Eucaroia symposium on fruit breeding  and genetics, 11-15, Sep., Warsaw, Poland, p,137.
 11. Gilli, A. (1969) Rubus. In: K.H. Rechinger (Ed.), Flora Iranica. (vol. 66. Pp. 67-75.) Graz, Akademische Drucku, Verlagsanstalt.
 12. Giongo, L., Palmieri, L., Grassi, A., Grisenti, M., Poncetta, P. & Velasco, R. (2012). Phenotyping and genotyping of rubus germplasm for the improvement of quality traits in raspberry breeding program. Acta Horticultureae, 946, 77-81.
 13. Graham, J. & Woodhead, M. (2011). Rubus. In: C. Kole (Ed). Wild Crop Relatives Genomic and Breeding Resources Temperate Fruits. (pp. 179-197.) Springer Science.
 14. Hadadinejad, M., Qasemi, S. & Azimi, F. (2015). Morphological diversity of black berries in some regions in Mazandaran province. Iranian Journal of Horticultural Science, 46(2), 333-343. (in Farsi)
 15. Jafari, Z. & Gharaghani, A. (2013). Study of Growth and yield of some blackberries species from throughout Iran in Bajgah. M.Sc. Thesis. Department of Horticulture, University of Shiraz. (in Farsi)
 16. Kasalkheh, R., Gorgani, E., Saburi, H., Habibi, M. & Satarian, E. (2014). Choromosome counting of two black berry species (Rubus L.) in Iran. In: Proceedings of 1th International congress of new scientific advances in agriculture and natural resources sciences, 14 Feb.,  Tehran, Iran, pp. 1-6. (in Farsi)
 17. Khatamsaz, M. (1998). The Flora of Iran, rosaceae, Research institute of forests and pastures. 352p. (in Farsi)
 18. Livani, F., Ghorbanli, M. & Satei, A. (2012). Botanical and ethnobotanical characteristics of black berry (Rubus anatolicus (Focke) Focke ex Hausskn) in two separate locations in Golestan province. In: Proceedings of 1thNational congress of the strategies to achieve stable development in agriculture and natural resources, 10 Mar., Tehran, Iran, pp. 1-8. (in Farsi)
 19. Lopez-Medina, J. & Moore, J. N. (1999). Flower bud Initiation in primo cane fruiting blackberry germplasm. Hortscience, 34(1), 132-136.
 20. Momeni, S. H. A. & Gharaghani, A. (2012). Study the growth chractristics and fruit quantitative and qualitative traits of some blackberries from north and south of Iran. M.Sc. Thesis. Department of horticulture, University of Shiraz. (in Farsi)
 21. Nematzadeh, G.A. & Kiani, G. (2010). Plant breeding classical methods. the GABIT of SANRU University. Volume 1, 456 p. (in Farsi)
 22. Parvaneh, V. (2006). Quality control and the chemical analysis of food, University of Tehran, 332p. (in Farsi)
 23. Sayadalian, M., Naderi, R., Fattahi Moghaddam, M.R. & Padasht Dahkaii, M.N. (2013). An Evaluation of Some Different Populations of Lilium ledebourii (Baker) Boiss, Employing Agro-morphological Characteristics and Multivariate Analyses. Iranian Journal of Horticultural Science, 46(2), 379-387. (in Farsi)
 24. Schneider, C. K. (1905). The genus Berberis (Euberberis). Preparation of a monograph. Bull Herb Boissier, 5(2), 33-48.
 25. Sedighi, A. & Rahim malek, M. (2013). Study of genetic variation of Hircanian black berry (Rubus hyrcanus Juz) using ISSR and morphologic markers in Iran. M.Sc. Thesis. Department of plant breeding, Colleg of Agriculture, Industrial University of Isfahan. (in Farsi)
 26. Segura, S., Rebollar-Alviter, A., Boyzo-Marín, J., Hernández-Bello, M. & López-Medina, J. (2012). Genetic resources of blackberry wild species in michoacan mexico. Acta Horticulturae, 946, 107-111.
 27. Strik, B.C., Clark, J.R., Finn, C.E.  & Bañados, M.P. (2007). Worldwide black berry production. Journal of HortTechnology, 17, 205-213.
 28. UPOV for black berry. (2006). International union for the protection of new varieties of plants, TG/73/7.