دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 607-843 
3. بررسی اثر کاربرد سدیم نیتروپروساید در ریزازدیادی گل ژربرا (Gerbera jamesonii Bol. Ex Adlam) رقم بایودر

صفحه 631-640

سیده سوما ابراهیمی؛ علیرضا بابائی؛ یوسف حمیداوغلی؛ محمد جیرانی


11. بررسی کمی و کیفی اسانس نه جمعیت کشت‌شده Anthemis pseudocotula Boiss.

صفحه 731-738

فاطمه کنشلو؛ فاطمه سفیدکن؛ هاشم کنشلو؛ محمدعلی علیزاده


15. بهینه‌سازی مراحل افزایش درون شیشه‌ای ژنوتیپ‌های گل محمدی (Rosa damascena Mill.)

صفحه 773-784

محمد امیدی؛ عباس یداللهی؛ نوراله احمدی؛ فرهاد بیرانوند


17. تأثیر محلول‌پاشی سیلیکات پتاسیم و سولفات روی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو رقم انگور در شرایط تنش شوری

صفحه 797-810

حسین عزیزی؛ عباس حسنی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ناصر عباسپور؛ حامد دولتی بانه