مقاله پژوهشی
بررسی توزیع عناصر (پتاسیم، سدیم و کلر) در برخی ژنوتیپ‌های انگور (Vitis vinifera) در شرایط شوری

حمیدرضا طحانیان؛ علی عبادی؛ مریم شهبازی؛ حسین لسانی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.63835

چکیده
  شوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی، تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی را با مخاطره روبرو کرده است. آیندۀ تولید انگور (Vitis vinifera L.) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات اقتصادی بخش باغبانی درگرو اصلاح و استفاده از پایه‌های مقاوم به­شوری است. هدف از این پژوهش بررسی تحمل شوری و چگونگی توزیع یون‌های مرتبط با تنش شوری در شش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم گیاهان دارویی
بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس جمعیت‌های مختلف بومادران (Achillea nobilis L.)

رقیه عظیمی؛ فاطمه سفیدکن؛ پروین صالحی؛ اعظم منفرد؛ محمود نادری حاجی باقر کندی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58209

چکیده
  جنس بومادران در ایران 19 گونة گیاه علفی چندساله و معطر دارد که شش گونۀ آن انحصاری ایران است. در این تحقیق با هدف بررسی اسانس جمعیت‌های مختلف بومادران با نام علمی Achillea nobilis L. (بومی ایران) در شرایط زراعی، بذر22 جمعیت گیاه از رویشگاه‌های مختلف گرد‌آوری‌شده و در مزرعۀ تحقیقاتی کشت شد. سرشاخه‌های گل‌دار در هنگام اوج گلدهی برداشت و پس از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم گیاهان دارویی
تأثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم‌های پاداکسندگی در پینة گیاه پریوش (Catharanthus roseus)

هاجر مرادیپور؛ محمد حسین آبنوسی؛ محمد رضا امیرجانی؛ مجید مهدیه

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 21-31

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58223

چکیده
  پریوش گیاهی زینتی و داروئی است که ازنظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. از پینة (کالوس) گیاه پریوش دروایة (سوسپانسیون) یاخته‌ای تهیه و پس از تیمار با دزهای مختلف نیترات کادمیم به مدت 1، 3، 6 روز توانائی زیست توسط تریپان بلو و MTT بررسی شد. سوسپانسیون یاخته‌ای برای بررسی ریخت‌شناسی (مورفولوژی) و بافت پینه برای بررسی فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
بررسی تغییرپذیری‌های عناصر غذایی، ویژگی‌های رشدی و فیزیولوژیک در چند رقم و دورگه بین‌گونه‌ای انگور در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم

حامد دولتی بانه

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 33-44

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58210

چکیده
  انتخاب انگورهای متحمل به شوری به‌عنوان پایه یا رقم و یافتن شاخص­هایی برای غربال ژنوتیپ­های متحمل، بسیار اهمیت دارد. به این منظور تأثیر چند غلظت کلرید سدیم (0، 50، 100 و 150 میلی‌مولار) روی طول ریشه، وزن خشک‌ریشه و ساقه، شدت آسیب‌‌های شوری، پرولین، قندهای محلول، محتوای آب نسبی، میزان سدیم، کلر، پتاسیم و نیترات برگ رقم‌های رشه، ریش‌بابا، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
تأثیر کیفیت نور و برخی تنظیم کننده‌های رشد بر شاخه‌زایی و ریشه‌زایی درون شیشه‌‌ای پایه گلابی OH×F333

مریم موسوی فتاح؛ حسن ساری خانی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 45-54

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58211

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کیفیت نور بر ریزازدیادی پایه گلابی333OH × Fانجام شد. ابتدا ریزنمونه‌های تک گره روی محیط کشت QL تغییر یافته حاوی BA (0، 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) و IAA (0، 1/0 و 1 میلی‌گرم در لیتر) کشت و از لحاظ شاخه‌‌زایی ارزیابی شدند. سپس گیاهچه‌‌‌ها در مناسب‌‌ترین ترکیب هورمونی کشت شده و در اتاقک رشد با چهار تیمار نوری فلورسنت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم گیاهان دارویی
مطالعه‌ صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکم‌های مختلف گیاهی

پرویز رضوانی مقدم؛ محمد بهزاد امیری؛ محسن جهان

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 55-69

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58212

چکیده
  به­منظور مطالعه صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد تیمارهای تغذیه­ای و تراکم­های مختلف، آزمایشی در سال­های زراعی 92-1390 در دانشگاه فردوسی مشهد به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل 3 تراکم­ گیاهی (10، 5 و 3 بوته در مترمربع) و 5 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
تأثیر هرس تابستانه و محلول‌پاشی کلرید کلسیم بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوۀ کیوی (Actinidia deliciosa cv.Hayward)

زینب محسنی؛ حسین صادقی؛ مجتبی محمودی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 71-79

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58213

چکیده
  هم‌اکنون یکی از راه‌های افزایش سفتی بافت میوه، مصرف کلسیم روی میوه‌های کیوی پیش از برداشت است. چگونگی برداشت، ترابری و نگهداری کیوی در ایران مناسب نیست و ضایعات حاصله در اثر کاربرد روش‌های سنتی و بی‌دقتی در امر برداشت تا عرضه به مصرف‌کننده بسیار زیاد است. لذا این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف هرس تابستانه و کلرید کلسیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر اسانس‌های تیمول و منتول به همراه بسته‌بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوة توت‌فرنگی رقم پاروس

فاطمه نوروزی فاز؛ سیدحسین میردهقان؛ حمیدرضا کریمی؛ حسین علایی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 81-91

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58214

چکیده
  توت‌فرنگی عمر انبارمانی پایینی دارد و ازآنجاکه به‌صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود، استفاده از روش‌های سالم و طبیعی برای افزایش عمر انباری آن ضروری است. در این پژوهش، تأثیر سطوح مختلف اسانس‌های تیمول و منتول (0؛ آب مقطر، شاهد؛ 5، 10 و 15 میکرولیتر) به‌صورت تدخینی در بسته‌بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوة توت‌فرنگی بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم گیاهان زینتی
تأثیر اسل، ساکارز و اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل‌ شاخه بریدنی مریم (Polianthes tuberosa L.)

نفیسه برجی؛ معظم حسن پور اصیل؛ عاطفه صبوری

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 93-103

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58215

چکیده
  در این پژوهش که باهدف بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری پس از برداشت گل شاخه بریدنی مریم رقم دابل انجام گرفت، تیمارهای موردآزمایش شامل آب مقطر به­عنوان تیمار شاهد، اتانول 3درصد، ساکارز 5 درصد، اسانس آویشن باغی در سه سطح 50، 75 و 100 میلی­گرم در لیتر، اسل در سه سطح 25، 50 و 75 میلی­گرم در لیتر و برای شماری از شاخه­های گل نیز تیمار ضربانی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
بررسی تحمل سرما در چند رقم انگور و ارتباط آن با بافت‌مردگی جوانه

سعید عشقی؛ مسلم کیامرثی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 105-117

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58216

چکیده
  به­منظور بررسی میزان تحمل سرما در جوانه­های انگور­ آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 80 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل 4 رقم (ریش­بابا، سیاه شیراز، عسکری و بواناتی)، 4 تاریخ نمونه­برداری (15آذر، 15دی، 15بهمن و 15اسفند سال­های 1389 و 1390) و 5 دما (5+، 7-، 15- ، 22- و30- درجۀ سلسیوس) بود. از قلمه‌های تک­گرۀ این رقم‌ها استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
بررسی تنوع ساختارظاهری درون توده‌ای پسته و همبستگی بین بذرها با دانهال‌های حاصل از آن‌ها در رقم پسته بادامی ریز زرند

شیرین نصراله پور مقدم؛ حمید رضا کریمی؛ علی اکبر محمدی میرک؛ محمد حسین شمشیری

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 119-127

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58217

چکیده
  به­منظور ارزیابی تنوع ساختارظاهری (مورفولوژیکی) درون یک تودۀ بذری پسته رقم بادامی ریز زرند (Pistacia vera L. cv. Badami-Riz- Zarand) و همبستگی بین ویژگی‌های بذرها با دانهال‌های حاصل از آن­ها، 20 صفت کمی در 67 خشک میوه و دانهال‌‌‌­های حاصل از کشت بررسی شد. نتایج نشان داد که همبستگی معنی­دار و مثبتی بین ابعاد خشک میوه و مغز و همچنین ارتفاع دانهال­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
ارزیابی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر بهبود رشد رویشی پاجوش‌های درخت خرمای رقم پیارم

عبدالامیر راهنما؛ عبدالحمید محبی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 129-133

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58218

چکیده
  واکنش درخت خرما به مصرف کودهای شیمیایی، به علت وجود عناصر غذایی در تنة بسیار کند است. این ویژگی، موجب بی‌تفاوتی بیشتر نخل‌کاران به تغذیة درخت خرما شده است. درحالی‌که، مصرف متوازن عناصر غذایی موجب بهبود رشد رویشی می‌شود. این تحقیق باهدف بررسی تأثیر مصرف کودهای دامی، شیمیایی و گوگرد آلی بر ویژگی‌های رویشی پاجوش­های نخل تجاری پیارم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
بررسی ریزازدیادی درون شیشه‌ای برخی از رقم‌های امیدبخش ’به‘ (Cydonia oblonga Mill.)

فرشته خسروی نژاد؛ حمید عبداللهی؛ بهاره کاشفی؛ مریم حسنی؛ زینب صالحی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 135-144

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58219

چکیده
  در بین درختان میوة دانه‌دار، درخت ’به‘ حساس‌ترین میزبان‌ بیماری آتشک بوده و گزینش رقم‌های متحمل آن اهمیت دارد. در این تحقیق برای تعیین شرایط بهینة افزایش، ریز نمونه‌های رقم‌های امیدبخش KVD4، NB2، PH2 به همراه پایة کوئینس C و رقم شاهد اصفهان (KVD3) در محیط‌های MS، QL و QL تغییریافته (mQL)، ارزیابی و بیشترین میزان رشد در کمترین زمان و بهترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم سبزی
بررسی تأثیر تاریخ انتقال نشاء و سوخچه بر زودرسی و برخی از صفات جمعیت‌های پیاز در استان خوزستان

عبدالستار دارابی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 145-156

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58220

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر تاریخ انتقال نشاء و سوخچه بر زودرس کردن جمعیت­های پیاز این آزمایش به مدت یک سال زراعی (93-1392) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان در استان خوزستان و کشتزارهای شهرستان باغ­ملک انجام گرفت. این پژوهش به­صورت آزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل نوع افزونه1: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فضای سبز و طراحی منظر
بهبود کیفیت گل مغربی صورتی (Oenothera speciosa Rosea) با کاربرد ورمی‌کمپوست و سبوس برنج در بستر بام سبز

طاهره بهرامی؛ وحید روحی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ سعید ریزی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 157-166

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58222

چکیده
  بام‌های سبز بخشی از تلاش‌ها برای پایدارتر ساختن شهرها و یکی از راه‌حل‌های پیشرفته برای چالش‌های شهری است. گسترش فیزیکی شهرها منجر به از بین رفتن طبیعت سبز شده است. بنابراین ایجاد و توسعۀ فضای سبز نقش مهمی در زندگی همۀ موجودها ازجمله انسان دارد. به همین منظور آزمایشی با عنوان بررسی تأثیر برخی از بسترهای کشت بر عملکرد گل مغربی صورتی ...  بیشتر