مقایسۀ قابلیت ریزازدیادی جنسی و غیرجنسی برای کاهش دورۀ نونهالی ارکیدۀ فالانوپسیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

ارکیده­ها یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین گیاهان عمومی و موردپسند مردم جهان هستند که در میان آن­ها جنس فالانوپسیس بیشترین میزان تولید و فروش را دارد. از مهم‌ترین چالش‌های ارکیده­ها دشواری افزونش آن‌هاست. به همین منظور آزمایشی برای افزایش و آسانگری افزونش این گیاه طراحی شد. در آغاز برای تولید کپسول بذر، گل‌های فالانوپسیس در طی ماه‌های مختلف سال به‌صورت دستی گرده‌افشانی شد و در مرحلۀ بعد برای مقایسۀ میانگین درصد جوانه‌زنی بذرها از سه محیط کشت 1/2 MS، Vacin-Went و Chen استفاده شد و بهترین عملکرد (37/83درصد جوانه‌زنی) با استفاده از محیط Chen به دست آمد. در مرحلۀ بعد شاخه‌زایی با استفاده از ریز نمونۀ گره‌های روی ساقۀ گل بررسی شد. بهترین نتیجه با تولید 3/15 گیاهچه به ازای هر گره در محیط MS محتوای 40/4 میلی‌گرم در لیتر BA و 1 میلی‌گرم در لیتر NAA به دست آمد. برگ‌های گیاهچه‌های به‌دست‌آمده از کشت گره برای تولید گیاهچه در محیط Chen و غلظت‌های مختلف TDZ، BA و NAA کشت شدند و بهترین نتیجه (26/58 پداژه‌نما (پروتوکورم) به ازای هر ریز نمونه) در تیمار محتوای 3 میلی‌گرم در لیتر TDZ به دست آمد. در مرحلۀ سازگاری، گیاهان به گلخانه منتقل و در دو بستر متفاوت کشت شدند و هریک از گیاهچه‌های به‌دست‌آمده از بذر، گره و برگ بیشترین زنده‌مانی را در محیط حاوی کوکوپیت + زغال+ پوکه‌های صنعتی+ خرده‌های یونولیت (به نسبت1:1:2:4) نشان دادند. همچنین کوتاه‌ترین دورۀ زمانی از آغاز سازگاری تا گلدهی گیاهچه‌ها به مدت شانزده ماه و متعلق به گیاهان ناشی از کشت گره‌های ساقۀ گل بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing sexual and asexual micropropagation potential for reduction of juvenile phase in Phalaenopsis orchid

نویسندگان [English]

 • khosro balilashaki 1
 • Ruhangiz Naderi 2
 • Siamak Kalantari 2
1
2
چکیده [English]

Orchids are one of the most popular plants in the world and among them Phalaenopsis genus have the most sales in a Global Market. Because of its hard propagation, micropropagation technique has been employed recently. In this study, we tried to find out useful protocol for commercial production through in vitro culture. At first, for seed capsules production, flowers were pollinated with hand in different months. Afterwards, their seeds were compared for percentage and speed of germination in ½ MS, Vacin & Went and Chen media. The highest percent of seed germination (% 83.37) achieved from Chen medium. After that nodes on the Flower stalk were studied for their shoot formation potential. The best result (15.3 produced planets from one node) obtained from MS medium contained 4.40 mgL-1 BA and 1 mgL-1 NAA. Then, sterile leaves from produced plants were inoculated on Chen medium supplemented with TDZ, BA and NAA hormones in different concentrations for protocorm production. Best result was obtained (58.26 protocorm per explant) from 3 mgL-1 TDZ treatment. Finally, plants transferred to greenhouse for acclimatization and cultured on two different media. Plants produced from seed, node and leaf showed 99%, 100% and 93% survival on medium two, respectively. The shortest time span from acclimatization to flowering (16 month) of plants was achieved from plants obtained from nodes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • explant
 • flower stalk
 • Leaf
 • Protocorm
 • seed
 1. ArdittI, J. & Alec, M. (1993). Fundamental of Orchid Biology. Wiley Interscience. In: New York. pp. 432-654.
 2. Arditti, J. (1993).Orchid biology. Kluwer Academic Press.Boston.
 3. Arditti, J. (2008). Micropropagation of Orchid. In: USA. pp. 564-843.
 4. Chen, J. T., Chang, C. & Chang, W.C. (1999). Direct somatic embryogenesis on leaf explants of Oncidium Gower Ramsey and subsequent plant regeneration. Plant Cell Reports, 19(2), 143-149.
 5. Chen, J. & Chang, W.C. (2006). Direct Somatic embryogenensis and plant regeneration from leaf explants Phalaenopsis. Bioplant, 50, 169-173.
 6. Chen, J. T. & Chang, W. C. (2004). Induction of repetitive embryogenesis from seed-derived protocorms of Phalaenopsis amabilis var. formosa Shimadzu. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 40(3), 290-293.
 7. Chugh, H.S., Guha, S. & Rao, U. (2009). Micropropagation of Orchid: A review on the potential of different explants. Scientia Horticulturae, 122, 507-520.
 8. Goh, J. & Wong, P.F. (1990). Micropropagation of the monopodial Orchid hybrid Aranda Deborah using in Florescence explant. Scientia Horticulturae, 44, 315-321.
 9. Griesbach, R.J. (2002). Development of Phalaenopsis Orchids for the mass-market. ASHS Press, Alexandria, VA, 458-465.
 10. Hempfling, T. & Preil, W. (2005). Application of a temporary immersion system in mass propagation of Phalaenopsis. In Liquid Culture Systems for In Vitro Plant Propagation. Springer Netherlands. (pp. 231-242)
 11. Intuwong, O. & Sagawa, Y. (1973). Clonal Propagation of sarcanthine Orchid by aseptic Culture of inflorescence. American Orchid Society Bulletin, 42, 209- 215.
 12. Japer, M. & Latip, M. (2011). Invitro seed Germination of Bornean Endemic Orchids Dendrobiumtetrachromum and D.hamaticalcar. Empowering Science, 122, 770-778.
 13. Kosir, P., Skof, S. & Luthar, Z. (2004). Direct shoot regeneration from node of Phalaenopsis Orchid. Acta agriculture Slovenia, 83, 233-242.
 14. Kumar, K., Majumdar, S., Sharma, R. & Sharma, B. (2006). Green pod Culture and rapid Micropropagation of DendrobiumChrysanthum. Folia Horticulturae, 18, 81-90.
 15. Lyumila, B. & Alla, L. (2004). In vitro germination of seed of some rare tropical Orchids.Aca universita tislatviensis. Biology, 676, 159-162
 16. Murashige, T. & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum, 15, 473-497.
 17. Penggow, W., Chang, J.T. & Chang, W.C. (2010). Enham cement of direct somatic embryogenesis and plant grow from leaf explants of Phalaenopsis by adjusting culture Periodand explants length. Acta Physiologiae Plantarum, 32, 621-627.
 18. Penggow, W., Chen, J.T. & Chang, W.C. (2008). Influence of Growth regulators on direct embro formation from leaf explants of Phalaenopsis Orchid. Acta Physiologiae Plantarum, 30, 507-512
 19. Pierik, R.L.M. (1986). In vitro culture of higher plants. Nirokawa prees, Netherland 406 p.
 20. Rachel, S. & Vanita, B. (2011). The influence of seed maturation on desiccation tolerance in Phalaenopsisamabilis hybrids. ScientiaHorticulturae, 128, 136-140.
 21. Shamra, R.D.K.K., Shamra, B. & Majumdar, S. (2005). Micropropagation of DendrobiumFilmbriatum Hook by Green pod Culture. Journal of Plant Biology, 48, 253-257.
 22. Sheikh, A. (2004). Agriculture of tropics and subtropics plants. Thamenol hojaj. 530 p. (In Farsi)
 23. Tanaka, M. & Sakanishi, Y. (1978). Factor affecting the growth of in vitro cultured buds from Phalaenopsis flower stalk. Scientia Horticulturae, 8, 169-178.
 24. Tanaka, M., Kumara, M. & Goi, M. (1998). Optimal conditions for shoot production from Phalaenopsis Flower stalk cuttings cultured. in vitro. Scientia Horticulturae, 35, 117-126.
 25. Vacin, E. F. & Went, F. W. (1949). Some pH changes in nutrient solutions. Botanical Gazette, 605-613.