دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی دورگ‌های اصلاحی و زودرس انگور از نظر عملکرد و کیفیت محصول

صفحه 243-253

10.22059/ijhs.2019.136277.875

امید گودرزی؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علیرضا رحیمی


3. اثر تغذیه برگی آهن و روی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه سیب ’دلبار استیوال‘

صفحه 265-274

10.22059/ijhs.2017.231076.1225

محمدعلی عسگری سرچشمه؛ مریم کرباسی؛ مصباح بابالار؛ علی رضا طلایی؛ سمیه آقاجانی


13. مقایسه روش‌های ارزیابی مقاومت به کلروز آهن در ترکیب‌های پیوندی سیب

صفحه 393-407

10.22059/ijhs.2018.254896.1429

محسن پیرمرادیان؛ لطفعلی ناصری؛ حمید عبدالهی؛ علی اصغر شهابی


17. باززایی گیاه بنفشه معطر (Viola odorata) از طریق کالوس‌های حاصل از دمبرگ

صفحه 449-456

10.22059/ijhs.2018.252724.1404

سیده نسترن حسینی درویشانی؛ اسماعیل چمنی؛ ولی اله قاسمی عمران؛ بهروز اسماعیل پور