بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه رگرسیون برخی صفات در 30 رقم زیتون ایرانی و خارجی با استفاده از صفات کمی و کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 دانشجوی دکتری، گروه زیست‌شناسی مولکولی، دانشگاه سجونگ، سجونگ، کره جنوبی

چکیده

به­منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام زیتون و شناسایی بهترین ارقام، 30 رقم کاشته­شده زیتون مرکب از 27 رقم وارداتی (شامل کرونیکی، آربکین، کنسروالیا، ماستوئیدس، کالاماتا، پیکوال، بلیدی، میشن، لچینو، مانزانیلا دی­سویلا، کایلتیه، ابوسطل، لچین دگرانادا، لچین دسویلا، توفاهی، ولیوتیکی، گروسان، خدیری، مصعابی، کورنیکابرا، پیکودو، حامد، دوئبلی، کورفولیا، آمیگدالولیا، کایسی و صورانی) و3 رقم بومی ایران (شامل زرد، روغنی و ماری) در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم از لحاظ صفات کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. 33 صفت کمی و کیفی در این تحقیق بررسی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد در کلیه صفات مورد مطالعه در بین ارقام اختلاف معنی‌داری وجود دارد که این امر موید تنوع ژنتیکی بالا در میان ارقام مورد مطالعه است. نتایج تجزیه همبستگی صفات نشان­دهنده وجود همبستگی مثبت و منفی معنی‌داری در برخی از صفات مهم بود. رگرسیون گام به گام مشخص کرد که صفت عملکرد بیش از صفات دیگر به خصوصیات گل و درصد گل کامل بستگی دارد. درصورتی­که درصد روغن در ماده ‌تر به متغیرهای فنولوژیکی میوه مانند زمان تغییر رنگ و رسیدن میوه وابسته بود. تجزیه به مؤلفه‌های اصلی نشان داد که 10 مؤلفه، 90 درصد از تغییرات کل واریانس را توجیه می‌نمایند. خصوصیات مورفولوژیکی و فنولوژیکی میوه، خصوصیات گل، عملکرد، درصد رطوبت میوه، میزان روغن در ماده‌تر و خشک و خصوصیات مورفولوژیکی برگ از اجزای تشکیل­دهنده مؤلفه‌های اصلی بودند. تجزیه خوشه‌ای ارقام را در فاصله 10 به 5 گروه تقسیم نمود. نظر به وجود تنوع ژنتیکی بالا در بین ارقام، دورگ‌گیری برای بهره‌مندی از تفکیک متجاوز برای بهبود عملکرد، افزایش میزان روغن در ماده تر و ایجاد ارقام جدید می‌تواند مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of genetic variation between some of the Iranian and foreign olive cultivars with using of quantitative and qualitative traits

نویسندگان [English]

 • Rahim Ebadi 1
 • MohammadReza Bihamta 2
 • Ramin Bahmani 3
1 Former M.Sc. Student, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
2 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Ph. D. Candidate, Department of Molecular Biology, Sejong University, Sejong, South Korea
چکیده [English]

In order to study of the genetic variation among some olive cultivars and of identification the best ones, 30 cultivars of Iranian and foreign olive genotypes that cultivated in olive research station of Tarom, Zanjan were evaluated and 36 quantitative and qualitative characters were assessed in this procedure. Variance analysis results illustrated that there was significant difference among examined cultivars for all characters and showed high genetic variation in all the studied cultivars. Results of simple correlation analysis showed the existence of significant positive and negative correlation among some important characters. Stepwise regression showed that yield more than other traits, depended on flower properties, percentage of complete flower and amount of oil in wet matter, while the percent of oil in wet matter depended on fruit phenological variables like the time of fruit color change and fruit maturity. Factors analysis represented that 10 component accounted over 90% of total variances. Pomologic and phenologic characteristics of fruit, characteristics of flower, yield, fruit moisture, amount of oil in dry matter, amount of oil in wet matter and leaf morphologic properties were constituted as main factors. Cluster analyses in the distance of 13 were divided cultivars into 11 clusters. According to high genetic variation among the cultivars, hybridization can be effective to improve yield, amount of oil in wet matter and production of new varieties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cluster Analysis
 • factor analysis
 • Genetic variation
 • olive
 • yield
 1. Agriculture Statistics. (2005). Agriculture ministry, statistics and information technology office. First cover. Arable and garden production in year of 2005. First publication, Tehran. (in Farsi)
 2. Ahmadi pour, S. & Arji, I. (2012). Investigation response of Zard and Roghani olive cultivars in different region of Kermanshah. Journal of Plant Productions, 35(1), 113-126. (in Farsi)
 3. Angiolillo, A., Mencuccini, M. & Baldoni, L. (1999). Olive genetic diversity assessed using amplified fragment length polymorphism. Theoretical and Applied Genetics, 98, 411- 421.
 4. American Oil chemists' Society. (1993). Official Methods and Recommended practices of the AOCS, Champagin, III (4th ed); American Oil chemists' Society.
 5. Barranco, D. & Rallo, L. (2000). Olive cultivars in Spain. HortTechnology, 10(1), 107-110.
 6. Bartolini, G., Masseri, C. & Prevost, G. (1993). Olive tree germplasm descriptor list of cultivated varieties in the world. Acta Horticulturae, 356, 116-118.
 7. Bartolini, G., Prevost, G., Messeri, C., Carignani, G. & Menini, U. G. (1998). Olive germplasm, cultivars and worldwide collections. Food and Agriculture Organization of United Nations (F.A.O.).
 8. Bignami, C., Natali, S., Menna, C. & Peruzzi, G. (1994). Growth and phenology of some olive cultivars in central Italy. Acta Horticulturae, 358.
 9. Bruschi, P., Venderamin, G., Bussotti, F. & Grssoni, P. (2003). Morphologhical and molecular diversity among Italian populations of Olea europea L. Annals of Botany, 91, 707-716.
 10. Cavallotti, A., Regina, T. M. R. & Quagliariello, C. (2003). New sources of cytoplasmic diversity in the Italian population of Olea europaea L. as revealed by RFLP analysis of mitochondrial DNA: characterization of the cox3 locus and possible relationship with cytoplasmic male sterility. Plant Science, 164(2), 241-252.
 11. Del Rio, C. & Caballero, J. M. (1994). Perliminary agronomical characterization of 131 cultivars introduced to the olive germplasm bank in 1987. Acta Horticulturae, 110-115.
 12. Egdami Golafzooni, M. (1996). Identify Roudbar local olive varieties. M.Sc. thesis. Islamic Azad University, Science and Research Branch. (in Farsi)
 13. Mekuria, G. T., Collins, G. & Sedgley, M. (2002). Genetic diversity within an isolated olive (Olea europaea L.) population in relation to feral spread. Scientia Horticulturae, 94(1-2), 91-105.
 14. Golmohammadi, M., Baninasab, B. & Dehdari, A. (2001). Definition of quantitative and qualitative traits of 15 olive cultivars in Tarom zone. M.Sc. thesis. Islamic Azad University, Karaj Branch. (in Farsi)
 15. Gregoriou, C. (2006). Genetic diversity and evaluation of thirty one clones of the local or ladoelia olive variety in Cyprus. In: Proceeding of the Second International Seminar on OliveBioteq. 5-10 November, Marsala, Mazara Del Vallo, Italy, 1, 117-121.
 16. Haji Amiri, A., Safari, H., Gerdakaneh, M. & Najafi, M. (2013). The evaluation and comparison of 15 Iranian and foreign olive cultivars at the Sarpolezahab conditions. Journal of Horticultural Science, 27(2), 166-177. (in Farsi)
 17. Haji Amiri, A. (2005). The evaulation and comparision of olive cultivars and the study of their adaptation in Kermanshah province condition. The fourth congress of horticulture science, Iran, Mashad. (in Farsi)
 18. Jbara, G., Jawhar, A., Bido, Z., Cardone, G., Dragotta, A. & Famiani, F. (2010). Fruit and oil characteristics of the main Syrian olive cultivars. Italian Journal of Food Science22(4), 395.
 19. Kmoun, N. C., Ouazzani, N. & Trigui, A. (2002). Characterizing isozymes of some Tunisian olive (Olea europaea) cultivars. Acta Horticulturae, 586, 137-140.
 20. Lavee, S. & Wodner, M. (1991). Factors affecting the nature of oil accumulation in fruit of olive (Olea europea L.) cultivars. Jurnal of Horticultural Science, 66(5), 583-591.
 21. Mobli, M., Baninasab, B. & Dehdari, A. (2005). Evaluation of genetic variety and group of olive cultivars on the basis of growth traits. The 4th congress of horticulture science. (in Farsi)
 22. Nseir, Ph., Nadaf, A., Boutros, M. & Khaddam, A. (1985). Choosing olive varieties adapted to arid zones. Plant studies, Arab Center for Studies of the Arid Zones and Dry Lands (ACSAD), Damascus, Syria. 25 p.   
 23. Rotondi, A. & Nicol, G. M. C. (2011). Genotyping and evaluation of local olive varieties of a climatically disfavoured region through molecular, morphological and oil quality parameters. Scientia Horticultura, 130, 562-569.
 24. Tabatabaei, M. (1995). The Olive and its oil. First publication. Study and development of Oil cultivation. P 400. (in Farsi)
 25. Taslimpour, M. & Bonianpour, A. (2001). Introduction of suitable oil and table olive for cultivation in Fars province. The first native festival and congress of olive. (in Farsi)
 26. Zeinaloo, A. (2000). The study of reciprocal pollination effects on fruit set and oil characteristics in several cultivars and different concentration of plant hormones on alternate bearing of olive. The first native festival and congress of olive. (in Farsi)
 27. Zeinaloo, A., Arji, A. & Haji Amiri, A. (2000). Evaluation and examination of olive adaptability in whether condition of Sarepolezahab. The first native festival and congress of olive. (in Farsi)