دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، بهار 1396 
2. ارزیابی تأثیر پیوند و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد طالبی سمسوری در شرایط مزرعه‌ای

صفحه 11-25

مجید اسمعیلی؛ رضا صالحی؛ مصباح بابالار؛ محمدرضا طاهری؛ حسین محمدی


8. بررسی شاخص‌های اکسیداتیو در سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط تنش خشکی

صفحه 85-98

رضا سوخت سرایی؛ علی عبادی؛ سید علیرضا سلامی؛ حسین لسانی


11. تأثیر تیمار هیدروژن پراکسید در بهبود کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌بریدۀ آلسترومریا

صفحه 123-131

امین صادقی؛ فاطمه نصیبی؛ همایون فرهمند؛ فخر السادات حسینی تربتی


20. تأثیر تغذیۀ نیتروژن در توپیاری گل داودی (Chrysanthemum grandiflorum)

صفحه 237-247

بهروز جانی پور؛ عزیزاله خندان میرکوهی؛ فاطمه جمالی؛ احمد خلیقی