دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، خرداد 1396 
تأثیر تغذیۀ نیتروژن در توپیاری گل داودی (Chrysanthemum grandiflorum)

صفحه 237-247

10.22059/ijhs.2017.136075.872

بهروز جانی پور؛ عزیزاله خندان میرکوهی؛ فاطمه جمالی؛ احمد خلیقی