دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، بهار 1396 
20. تأثیر تغذیۀ نیتروژن در توپیاری گل داودی (Chrysanthemum grandiflorum)

صفحه 237-247

10.22059/ijhs.2017.136075.872

بهروز جانی پور؛ عزیزاله خندان میرکوهی؛ فاطمه جمالی؛ احمد خلیقی