دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 229-446