دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 229-446 
11. بررسی صفات ریخت‌شناختی و عملکرد اسانس در شماری از جمعیت‌های گونۀ بابونۀ کبیر Tanacetum parthenium (L) Schultz-bip.

صفحه 347-356

10.22059/ijhs.2017.134336.855

محمدعلی علیزاده؛ ملیحه اصلانی؛ سید مهدی میری؛ علی اشرف جعفری؛ سید اسماعیل سیدیان