تأثیر محیط‌های کشت MS و B5 بر شاخص‌های رشدی به‌لیمو در شرایط درون شیشه‌ای

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

چکیده

انتخاب محیط کشت مناسب یکی از ضرورت­های موفقیت در کشت بافت به‌لیمو Lippia citriodora H.B.K. است. قطعه‌های گرۀ حاوی یک جوانۀ ‌جانبی به‌منظور ریز ازدیادی نوساقه‌ها در غلظت‌های مختلف محیط کشت MS و B5 با غلظت­های یک­چهارم، یک­دوم و کامل نمک­های عنصرهای ریز و مغذی (میکرو) و عنصرهای اصلی غذایی (ماکرو)، کشت شدند. همۀ محیط‌های کشت حاوی 1 گرم در لیتر زغال‌ فعال بود. نمونه‌ها به مدت 6 هفته در اتاقک‌ رشد نگهداری شدند. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. ریشه‌زایی 100 درصد در غلظت کامل محیط کشت MS و B5 به­دست آمد. بالاترین میزان از شاخص‌های شمار گره در بلندترین ‌شاخساره، طول بلندترین ‌شاخساره، شمار برگ در بلندترین ‌شاخساره، طول بزرگ­ترین برگ، شاخص سبزینه (کلروفیل)، شمار ریشه، قطر پینه (کالوس)، وزن‌ تر ریشه و وزن‌ خشک‌ریشه در غلظت کامل MS به‌دست آمد که می‌تواند ناشی از بالاتر بودن توان یونی محیط کشت MS نسبت به دیگر محیط­های کشت مورد استفاده باشد. کمترین شمار برگ‌های بافت مرده (‌نکروزه) در بلندترین ‌شاخساره و شمار برگ‌های بافت مردۀ گیاهچه در محیط کشت B5 کامل مشاهده شد. با توجه به یافته­های پژوهش، محیط کشت MS با 1 گرم بر لیتر زغال ­فعال برای افزایش در شرایط کشت بافتی به­لیمو توصیه می ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of MS and B5 media on growth indices of lemon verbena in in vitro condition

نویسندگان [English]

 • Hassan Nourafcan 1
 • Fereshteh Ansari 2
1 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Miyaneh branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
2 Former M. Sc. Student, Faculty of Agriculture, Miyaneh branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
چکیده [English]

Choose a suitable culture medium for Lemon verbena (Lippia citriodora H.B.K.) is one of the prerequisite for success in tissue culture. The nodal explants containing a lateral node for shoot micropropagation were cultured in different concentrations of MS and B5 medium with ¼, ½ or full micro and macro elements concentration. All culture media amended by activated charcoal in 1 gL-1. They were stored for six weeks in growth chamber condition. Experiment was conducted based on completely randomized design in three replications. Full root generation was obtained in full micro- and macro-elements concentrations of MS and B5. The most number of nodes in the highest shoot, the longest shoot, the most number of leaves in highest shoot, the largest leaves, the highest leaf chlorophyll content index, the most number of roots, the widest callus, and the heaviest fresh and dry root were observed in full concentration of MS. It could be because of higher ionic strength of MS medium compared to other media use. The least leaf necrosis on the highest shoots and plantlet was observed in full concentration of B5. Regarding research finding, MS medium with activated charcoal (1 gL-1) would be recommendable for lemon verbena high performance propagation in tissue culture condition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gamborg
 • medium concentration
 • Murashige and Skoog
 • Tissue culture
 1. Gupta, S. K., Khanuja, S. P. S. & Kumar, S. (2001). In vitro micropropagation of Lippia alba. Current Science, 81(2), 206-210.
 2. Nourafcan, H., Sefidkon, F., Mousavi, A., Sharifi, M. & Khalighi, A. (2014). Effects of different medium on some morpho-physiological index of lemon verbena under in vitro conditions. Journal of Herbal Drugs, 5(3), 143-150. (in Farsi)
 3. Oladzad, A., Qaderi, A., Naqdibadi, H. A. & Zare Karizi, A. R. (2013). Rapid propagation of Lemon verbena (Lippia citriodora H.B.K.) by in vitro culture. Journal of Medicinal Plants, 11(2), 145-153. (in Farsi)
 4. Pierik, R. L. M. (1997). In Vitro Culture of Higher Plants, Springer Netherlands, 348 pages.
 5. Severin, C., Bruzzese, D., Di Sapio, O., Gattuso, M. & Gattuso, S. (2006). Evaluation of in vitro behaviour of Aloysia citriodora Palau: histogical and chemical study. Molecular Medicinal Chemistry, 11, 19-20.
 6. Shahhosseini, R., Ghorbani, H., Saleh, R. & Omidbeigi, R. (2012). Identification of essential oil content and composition of Lippia citriodora seed. Journal of Plant Production, 18(4), 91-96. (in Farsi)
 7. Taji, A. M., Dodd, W. A. & Williams, R. R. (1997). Plant Tissue Culture Practice, University of New England press, Armidale, Australia.