دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، تابستان 1400 
19. تأثیر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیکی و مقادیر پرولین پنج گونه‌ دارویی از جنسAllium L. ‎‏ ‏

صفحه 501-513

10.22059/ijhs.2020.294321.1750

افسون رحمانپور؛ آتوسا وزیری؛ پروین صالحی شانجانی؛ مینا ربیعی؛ یونس عصری