ارزیابی عملکرد غده و برخی صفات کمی و کیفی 15 ژنوتیپ امیدبخش سیب‌زمینی در منطقه اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، ‏آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

4 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

رقم­های جدید سیب‌زمینی با عملکرد بالا، زودرس و با کیفیت مطلوب نقش مهمی در امنیت غذایی، کاهش نوسانات قیمت و هزینه ­های انبارداری و دسترسی به محصول تازه در تمام فصول سال دارند. در این تحقیق صفات کمی و کیفی 15 ژنوتیپ سیب‌زمینی حاصل از جمعیت­ های اصلاحی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه اردبیل به مدت دو سال (1397 و 1398) بررسی شدند. نتایج نشان داد اثر متقابل ژنوتیپ در سال بر عمکلرد کل، عملکرد بازارپسند، تعداد و وزن غده در بوته، ارتفاع بوته و تعداد روز تا غده­زایی در سطح یک درصد معنی­دار بود و بر تعداد ساقه اصلی در بوته، درصد ماده خشک، وزن مخصوص غده، درصد نشاسته،‌ ویتامین ث غده و درصد پروتئین غده تاثیر معنی­ داری نداشت. ژنوتیپ­ های 901375، 90275، ساوالان، 90527، 90127، 90827، آگریا و مارفونا در طی دو سال آزمایش دارای بیشترین عملکرد غده بودند. از بین ژنوتیپ­های پرمحصول، ژنوتیپ­های شماره1 (901375) و 4 (ساوالان) از بالاترین درصد ماده خشک غده، وزن مخصوص غده، درصد نشاسته غده، مقدار ویتامین ث غده و درصد پروتئین برخوردار بودند. بر اساس عملکرد و اجزای آن و صفات کیفی اندازه­ گیری شده ژنوتیپ­ های 901375 و ساوالان به عنوان ژنوتیپ ­های­ پرمحصول با صفات کیفی مناسب انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of tuber yield and some quantitative and qualitative traits of 15 promising potato ‎genotypes in Ardebil region

نویسندگان [English]

 • Yousef Jahani Jelodar 1
 • Taher Barzegar 2
 • Davod Hassanpanah 3
 • Zahra Ghahremani 4
1 Ph.D. Graduate, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran‎
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran‎
3 Associate Professor, Horticulture Crops Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Centre, ‎AREEO, Ardabil, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran‎
چکیده [English]

High yield, earliness and high quality of new potato cultivars have an important role in food security, reducing price fluctuations and warehousing costs, and access to fresh produce all season years. In this study, quantitative and qualitative traits of 15 potato genotypes from breeding populations were studied in a completely randomized block design (RCBD) with three replications for two years (2017 and 2018) in Ardebil region. The results showed that interaction effect of genotype in year was significant for total tuber yield, marketable tuber yield, tuber number and weight per plant, plant height and days number to tuberization significant at the 1% level, and had no significant effects on number of main stem per plant, tuber dry matter percentage, tuber specific gravity, starch percentage, vitamin C and tuber protein percentage. Genotypes 901375, 90275, Savalan, 90527, 90127, 90827, Agria and Marfona had the highest yield during two years of experiment. Among the high yielding genotypes, genotypes 901375 and Savalan had the highest percentage of tuber dry matter, tuber specific gravity, tuber starch percentage, vitamin C of tuber and protein percentage. Genotypes 901375 and Savalan were selected as high yielding genotypes with appropriate qualitative traits based on yield and yield components of tuber and measured traits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Potato
 • tuber yield
 • tuberization
 • starch percentage
 • vitamin C‎
 1. (2018). Ministry of Agriculture Jihad. 2016-17, Deputy of Planning and Economics, Bureau of Statistics and Information Technology. Volume One, Crops. 92 pp (in Farsi).
 2. Babazadeh, S. H., Kavoosi, M., Esfandiari, M., Nahvi, M. & Allahgholipour, M. (2017). Effects of nitrogen rates and application method on yield and yield components of hybrid rice. Iranian Journal of Field Crops Research, 9)4(, 728-734. (in Farsi).
 3. Bolandi, A. R. & Hamidi, H. (2015). Effect of distance and weight of minituber on yield and yield components of seed tubers of potato (Solanum tuberesom) cv. Savaln. Iranian Journal of Field Crops Research, 12(1), 165-172. (in Farsi).
 4. Darabi, A. S., Hassanzadeh, H., Parkasi, A. R. & Mousapour Gorji, A. (2019). Stability of yield and other important characters of short day onion genotypes in south regions of Iran using graphical GGE biplot method. Iranian Journal of Horticultural Science, 49 (4), 959-972. (in Farsi).
 5. Dehghani, H. & Mohammadi, R. (2018). Biplot analysis of diallel data in Iranian landrace cantaloupe (Cucumis melo cantalupensis). Iranian Journal of Horticultural Science, 49(2), 323-333. (in Farsi).
 6. Emami, A. (1996). Methods of plant decomposition. Soil and Water Research Institute. Agricultural Research, Education and Promotion Organization. Ministry of Agriculture. 982. (in Farsi).
 7. FAOSTAT (2017). Available online at: http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/Q/QC/E.
 8. Hassanabadi, H. (2006). Evaluation of quantitative and qualitative traits of potato cultivars based on the germplasm grouping. Project final report, Seed and Plant Improvement Institute. Press Registration Number 85/832. 172 pp. (in Farsi).
 9. Hassanabadi, H., Hassanpanah, D., Parvizi, K. H., Kazemi, M. & Hajeanfar, R. (2011). Investigation on qualitative and quantitative characteristics of medium early advanced potato clones in spring cultivation areas and production diseases. Project Final Report, Seed and Plant Improvement Institute. PressRegistration Number 90/405. 67 (in Farsi).
 10. Hassanabadi, H., Mousapour Gorji, A., Hassanpanah, D., Ahmadvand, R., Parvizi, K., Kazemi, M., Hajianfar, R. & Abdi, H. R. (2013). Khavarn, potato new cultivar with high yield and good quality. Journal of Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2(1), 67-79. (in Farsi).
 11. Hassanpanah, D. (2012). Evaluation of genetic diversity in 65 genotypes of potato by using factor and cluster analysis. Journal of Crop Ecophysiology, 1 (29), 96-83. (in Farsi).
 12. Hassanpanah, D. & Hassanabadi, H. (2011). Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of promising potato clones in Ardabil region, Iran. Modern Science of Sustainable Agriculture, 7(1), 37-48. (in Farsi).
 13. Khandan, A., Mobaser, S., Moslemkhani, K. & Hassanabadi, H. (2011). National guideline for determine the crop value of potato cultivars. Seed and Plant Certification and Registration Institute, 35 pp. (in Farsi).
 14. Khandan, A., Mobasr, S., Moslem Khani, K. & Hassanabadi, H. (2011). National guidelines for agricultural valuation tests of potato cultivars. Seed and Plant Certificate and Research Institute. 35 p. (in Farsi).
 15. Khurana, P. S. M. & Naik, P. S. (2003) The Potato: An overview. In the potato production and utilization in sub-tropics. Mehta Publication, New Delhi.
 16. Kikuchi, K., Wang, B. and Kajikawa, Y. (2012). Bimodal representation of the tropical intraseasonal oscillation Kazuyoshi Kikuchi • Bin Wang • Yoshiyuki Kajikawa. Clim Dyn, 38, 1989-2000.
 17. Madah Arefi, H., Sadeghian Motahar, S. Y., Mahmodi, S. B., Sabagpour, H., Mozafari, J., Khandan, A., Mobasser, S., Moslemkhani, K. & Hassanabadi, H. (2007). National guideline for testing value for cultivation and use in potato. Seed and Plant Certification and Registration Institute, 34. (in Farsi).
 18. Mansouri, S. & Soltani Najafabadi, M. (2004). Evaluation and systemic analysis of yield relationship between its components for breeding of sesame (Sesamum indicum). Seed and Plant Journal, 20(2), 167-149. (in Farsi).
 19. Mobasher, M. H., Hassanpanah, D. & Taghizadeh, R. (2015). Classification of 12 potato genotypes for some quantitative and qualitative traits based on cluster analysis. First National Conference on New Findings in Agricultural and Natural Resources Research, Mianeh, 3-4 December, Islamic Azad University of Mianeh. (in Farsi).
 20. Moghaddamzadeh, M., Asghari Zakaria, R., Hassanpanahand, D. & Zare, N. (2019). Non-parametric stability analysis of tuber yield in potato (Solanum tuberosum) Genotypes Journal of Crop Breeding, 10 (28), 50-63. (In Farsi).
 21. Mohammadi, R., Armiyoun, M., Zade-Hassan, I., Ahmadi, M. M. & Sadeghzadeh, D. (2013). Genotype× environment interaction for grain yield of rainfed durum wheat using the GGE bipot model. Seed and Plant Improvement Journal, 28- 1(3), 504-518. (In Farsi).
 22. Mojtahedi, M., Hassanpanah, D. & Imani, A. A. (2013). Categorizing important agronomic traits in potato selected hybrids derived from crosses of Savalan and Ceaser cultivars using cluster analysis and discriminate function analysis. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 3, 1402-1404.
 23. Mollasadeghi, V. & Shahryari, R. (2011). Grouping bread wheat genotypes under terminal drought in the presence of humic fertilizer by use of multivariate statistical analysis. Environmental Biology, 5(3), 510-515.
 24. Mollasadeghi, V., Imani A. A., Shahryari, R. & Khayatnezhad, M. (2011). Classifying bread wheat genotypes by multivariable statistical analysis to achieve high yield under after anthesis drought. Middle-East Journal of Scientific Research, 7 (2), 217-220.
 25. Mousapour, Y. (2005). Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of potato new cultivars in spring cultivation. Project final report, Seed and plant Improvement Institute. Press Registration Number 88/1487. 26 pp. (in Farsi).
 26. Nickmanesh, L. & Hassanpanah, D. (2014). Evaluation of genetic diversity for agronomic traits in 127 potato hybrids with using multivariate statistical methods. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4(2), 502-507.
 27. Toit, R. (2001). Compassion of the antioxidant content of fruits, vegetables and teas measured as vitamin C equivalents. Toxins, 166, 63-69.
 28. Vetelainen, M., Gammelgard, E. & Valkonen, J. P. T. (2005). Diversity of Nordic landrace potatoes (Solanum tuberosum ) revealed by AFLPs and morphological characters. Genetic Resources and Crop Evolution, 52, 999-1010.