تأثیر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک و سولفات روی بر ترکیدگی میوه و خصوصیات کمی ‌و کیفی انار ‏رقم ملس ساوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، به منظور کاهش ترکیدگی و بهبود ویژگی­های کمی ‌و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه، از تیمار اسیدجیبرلیک (صفر، 30 و 60 میلی­گرم در لیتر) و سولفات روی (صفر، 1500 و 3000 میلی­گرم در لیتر) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار استفاده شد. محلول­پاشی اسیدجیبرلیک و سولفات روی در سه مرحله از رشد میوه در اواخر بهار و اواسط تابستان صورت گرفت. نمونه­های میوه و برگ در زمان رسیدگی کامل میوه­ها، جمع­آوری شدند و برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژی میوه و برگ مورد اندازه­گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد محلول‌پاشی اسیدجیبرلیک به تنهایی یا در ترکیب با عنصر روی، درصد ترکیدگی میوه را به طور معنی­داری در مقایسه با شاهد کاهش داد. کم‌ترین میزان ترکیدگی میوه به­ترتیب مربوط به تیمارهای اسیدجیبرلیک با سطوح 60 و 30 میلی­گرم در لیتر و 3000 میلی­گرم در لیتر عنصر روی با میانگین 73/7 و 80/7 درصد به دست آمد و بیش­ترین میزان آن در نمونه­های شاهد با میانگین 30 درصد ثبت گردید. وزن، طول و قطر میوه، درصد رطوبت و ضخامت پوست میوه، مواد جامد محلول، غلظت عنصر روی و اسید آسکوربیک در تیمار 60 و 30 میلی­گرم در لیتر اسیدجیبرلیک و هم‌چنین 3000 میلی­گرم در لیتر سولفات روی به طور معنی­داری در مقایسه با نمونه­های شاهد افزایش یافت. نتایج کلی نشان داد محلول‌پاشی درختان انار با اسیدجیبرلیک و سولفات روی باعث بهبود برخی از شاخص­های مورفو-فیزیولوژی میوه می­گردد که در کنترل ترکیدگی و در نتیجه افزایش ویژگی­های کمی ‌و کیفی میوه انار مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of gibberellic acid and zinc sulfate spraying on fruit cracking and quantitative ‎and qualitative characteristics of pomegranate cv. ‘Malase Saveh’‎

نویسندگان [English]

 • Kadijeh Karami 1
 • Javad Erfani-Moghadam 2
 • Masoud Bazgir 2
 • Orang Khademi 3
1 M.Sc. Student, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Ira
3 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the current study, for reducing of fruit cracking and improvement of quantity and quality of pomegranate fruit cv. ‘Malase Saveh’, gibberellic acid (0, 30 and 60 mg/l) and zinc sulfate (0, 1500 and 3000 mg/l) treatments were utilized as a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications. Gibberellic acid and zinc sulfate was sprayed in three stages of fruit developmet in the late of spring and midsummer. The fruit and leaf samples were harvested randomly from various parts of the pomegranate trees at fruit ripening and some morpho-physiological characteristics of fruit and leaf were measured. The results showed that the spraying of gibberellic acid alone or in combination with zinc element significantly reduced the fruit cracking percentage compared to the control. The lowest level of fruit cracking was related to gibberellic acid treatments with levels of 60 and 30 mg/l and 3000 mg/l zinc element with mean values of 7.73 and 7.80%, respectively. The highest amount of fruit cracking was observed in control samples (30 %). The fruit weight, length and diameter, moisture percentage and thickness of fruit peel, TSS, zinc element and ascorbic acid concentrations significantly were increased with application of 60 and 30 mg/l gibberellic acid, and 3000 mg/l zinc sulfate compared with the control samples. In general, the results showed that spraying of pomegranate trees with gibberellic acid and zinc sulfate can improved some morpho-physiological characteristics of the fruit, which are effective in controlling of fruit cracking and increasing the qualitative and quantitative characteristics of pomegranate fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ascorbic acid
 • fruit weight
 • pomegranate
 • zinc‎
 1. Ahmed, F. F., Mohamed, M. M., Abou El-Khashab, A. M. A. & Aeed, S. H. A. (2014). Controlling fruit splitting and improving productivity of manfalouty pomegranate trees by using salicylic acid and some nutrients. World Rural Observations, 6, 87-93.
 2. Altieri, M. A. & Nicholls, C. I. (2003). Soil fertility management and insect pests: harmonizing soil and plant health in agroecosystems. Soil and Tillage Research,72, 203-211.
 3. Babazadeh Darjazi, B. (2013). Comparison of vitamin C in mandarin (Citrus blanco.) cultivars. Eco-phytochemical Journal of Medical Plants, 1, 82-93. (in Farsi).
 4. Cakmak, I. (2005). The role of potassium in alleviating detrimental effects of abiotic stresses in plants.Journal of Plant Nutrition and Soil Science168, 521-530.
 5. Davarpanah, S., Tehranifar, A., Davarynejad, G., Abadía, J. & Khorasani, R. (2016). Effects
  of foliar applications of zinc and boron nano-fertilizers on pomegranate (Punica
  granatum
  Ardestani) fruit yield and quality. Scientia Horticulturae, 210, 1–8.
 6. Davarynejad, G. H., Azizi, M. & Akheratee, M. (2009). Effect of foliar nutrition on quality, quantity and of alternate bearing of pistachio (Pistacia vera). Journal of Horticultural Sciences, 23, 1-10. (in Farsi).
 7. Ehteshami, S., Sarikhani, H., Ershadi, A. & Amiri Parian, J. (2015). Effect of bagging on fruit quality and reducing of sunburn in pomegranate cv. Rabab Neiriz. Iranian Journal of Horticultural Science, 45, 353-360. (in Farsi).
 8. Ehteshami, S., Sarikhani, H., Ershadi, A. & Amiri Parian, J. (2015). Effect of bagging on fruit quality and reducing of sunburn in pomegranate cv. Rabab Neiriz. Iranian Journal of Horticultural Science, 45, 353-360. (in Farsi).
 9. El-Khawaga, A. S. (2007). Reduction in fruit cracking in manfaluty pomegranate following a foliar application with paclobutrazol and zinc sulphate.Journal of Applied Sciences Research3, 837-840.
 10. El-Khawaga, A.S. (2007). Reduction in fruit cracking in manfaluty pomegranate following a foliar application with paclobutrazol and zinc sulphate. Journal of Applied Sciences Research, 3, 837-840.
 11. El-Mahdy, T. K., Mohamed, A. K. & Mohamed, N. I. (2010). Effect ِof flower thinning and spraying with gibberellic acid and ethephon on yield and fruit quality of manfalouty pomegranate cultivar. Assiut Journal of Agricultural Sciences, 40, 69-91.
 12. El-Rhman, I. (2010). Physiological studies on cracking phenomena of pomegranates. Journal of Applied Sciences Research, 6, 696-703.
 13. Ergun, M. (2012). Postharvest quality of ‘Galaxy’apple fruit in response to kaolin-based particle film application.Journal of Agricultural Science and Technology, 14, 599-607.
 14. Garcıia-Luis, A., Duarte, A. M. M., Kanduser, M. & Guardiola, J. L. (2001). The anatomy of the fruit in relation to the propensity of citrus species to split.Scientia Horticulturae, 87, 33-52.
 15. Glenn, D. M., Puterka, G. J., Byers, R. E. & Feldhake, C. (1999). Hydrophobic particle films: a new paradigm for suppression of arthropod pests and plant diseases.Journal of Economic Entomology, 92, 759-771.
 16. Hamouda, H. A., Elham, Z. A. M. & Nagwa, G. (2015). Nutritional status and improving fruit quality by potassium, magnesium and manganese foliar application in pomegranate shrubs. International Journal of ChemTech Research, 8, 858-867.
 17. Hegazi, A., Samra, N. R., El-Baz, E. E. T., Khalil, B. M. & Gawish, M. S. (2014). Improving fruit quality of manfaloty and wonderfull pomegranates by using bagging and some spray. Journal Plant Production, 5, 779-792.
 18. Hepaksoy, S., Aksoy, U., Can, H. Z. & Ui, M. A. (2000). Determination of relationship between fruit cracking and some physiological responses, leaf characteristics and nutritional status of some pomegranate varieties.Serie A. Seminaires Méditerranéens, 42, 87-92.
 19. Khadivi-Khub, A. (2015). Physiological and genetic factors influencing fruit cracking.Acta Physiologiae Plantarum, 37, 1-14.
 20. Khalil, H. A. & Aly, H. S. (2013). Cracking and fruit quality of pomegranate (Punica granatum) as affected by pre-harvest sprays of some growth regulators and mineral nutrients.Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants, 5, 71-76.
 21. Khattab, M. M., Shaban, A. E., El-Shrief, A. H. & El-Deen Mohamed, A. S. (2011). Growth and productivity of pomegranate trees under different irrigation levels. II: fruit quality. Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants, 3, 259-264.
 22. Khehra, S. & Bal, J. S. (2014). Influnence of foliar sprays on fruit cracking in lemon. International Journl of Plant, Animal and Environmental Sciences, 4, 124-128.
 23. Lal, S., Ahmed, N. & Mir, J. I. (2011). Effect of different chemicals on fruit cracking in pomegranate under karewa condition of Kashmir Valley.Indian Journal of Plant Physiology, 16, 326-330.
 24. Meighani, H., Ghasemnezhad, M. & Bakhshi, D. (2015). Effect of kaolin on the sunburn damage and qualitative characteristics of pomegranate fruit cv. Malas-e-Torsh-e-Saveh. Iranian Journal of Horticultural Science, 47, 491-499. (in Farsi).
 25. Melgarejo, P., Martınez, J. J., Hernández, F. C. A., Martınez-Font, R., Barrows, P. & Erez, A. (2004). Kaolin treatment to reduce pomegranate sunburn.Scientia Horticulturae, 100, 349-353.
 26. Mirdehghan, S. H. & Rahemi, M. (2007). Seasonal changes of mineral nutrients and phenolics in pomegranate (Punica granatum) fruit.Scientia Horticulturae, 111, 120-127.
 27. Mohamed, A. K. A. (2004). Effect of gibberellic acid (GA3) and benzyl adenine (BA) on splitting and quality of Manfalouty pomegranate fruits. Asian Journal of Agricultural Sciences,35, 11-21.
 28. Olyaie Torshiz, A., Goldansaz, S.H., Motesharezadeh, B., Asgari Sarcheshmeh, M.A. & Zarei, A. (2017). Effect of organic and biological fertilizers on pomegranate trees: yield, cracking, sunburning and infestation to pomegranate fruit moth Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Crop Protection, 6(3), 327-340.
 29. Ozturk, B., Bektas, E., Aglar, E., Karakaya, O. & Gun, S. (2018). Cracking and quality attributes of jujube fruits as affected by covering and pre-harvest Parka and GA3 Scientia Horticulturae, 240, 65-71.
 30. Palitha, W. J, Magdalena, M. & Rogers, J. (2010). The effect of maturity, sunburn and application of sunscreen on the internal and external qualities of pomegranate fruit grown in Australia. Scientia Horticulture, 124, 57-61.
 31. Ranjbar, H., Hassanpour Asil, M., Asgari Sarcheshmeh, M. A., Sameeizadeh, Lahiji H. A. & Bani Asadi, A. (2007). The effects of calcium chloride, hot water treatment and polyethylene bag packaging on the storage life and quality of pomegranate (Cv: Malas-Saveh). Iranian Journal of Food Science and Technology 4(2), 1-10. (in Farsi).
 32. Rouhi, V. & Esmaeilzadeh, A. (2013). Effect of gibberellin concentrations and spraying time on cracking of pomegranate fruit (Punica granatum) cv. “Malas Esfahan”. Journal of Horticultural Sciences, 27, 310-317. (in Farsi).
 33. Rouhi, V., Nikbakht, A. & Houshmand, S. (2015). Effect of sodium chloride concentrations and its foliar application time on quantitative and qualitative characteristics of pomegranate fruit (Punica granatum) CV. “Malas Saveh” . Journal of Horticultural Sciences, 29, 158-167. (in Farsi).
 34. Sarkhosh, A., Zamani, Z., Fatahi, R., Ghorbani, H. Hadian, J. (2007). A review on medicinal characteristics of pomegranate (Punica granatum). Journal of Medicinal Plants, 6, 13-24. (in Farsi).
 35. Sekse, L., Bjerke, K. L. & Vangdal, E. (2005). Fruit cracking in sweet cherries-An integrated approach. In IV International Cherry Symposium, 667, 471-474.
 36. Shahid, S.A., Abdelfattah, M.A., Wilson, M.A., Kelley, J.A. & Chiaretti, J.V. (2014). United Arab Emirates keys to soil taxonomy. Dordrecht: Springer Netherlands.
 37. Sharma, S. B. & Dhillon, B. S. (1986). Endogenous level of gibberellins in relation to fruit cracking in litchi (Litchi chinensis).Journal Research Punjab Agricultural University, 23, 432-434.
 38. Sheikh, M. K. & Manjula, N. (2009). Effect of split application of N and K on growth and fruiting in Ganesh pomegranate (Punica granatum). Asian Journal of Horticulture, 4, 91-94.
 39. Sheikh, M. K. & Manjula, N. (2012). Effect of chemicals on control of fruit cracking in pomegranate (Punica granatum) var. Ganesh. In: II International Symposium on the Pomegranate, 19-21 Oct, Universidad Miguel Hernández Zaragoza, Madrid, Spain, pp. 1-133.
 40. Shiravand, N. (2014). The study of relationship between pomegranate fruit cracking with physiochemical characteristics of fruit and tree. M.Sc. Thesis. Faculty of Agriculture, Ilam University, Iran. (in Farsi).
 41. Yildirim, A. N. & Koyuncu, F. (2010). The effect of gibberellic acid applications on the cracking rate and fruit quality in the ‘0900 Ziraat’sweet cherry cultivar. African Journal of Biotechnology, 9, 6307-6311.
 42. Yuan, Z., Fang, Y., Zhang, T., Fei, Z., Han, F., Liu, C., Liu, M., Xiao, W., Zhang, W., Zhang, M., Ju. Y., Xu, H., Dai. H., Liu. Y., Chen, Y., Wang, L., Zhou, J., Guan, D., Yan, M., Xia, Y., Huang, X., Liu, D., Wei, H. & Zhang, M. (2018). The pomegranate (Punica granatum) genome provides insights into fruit quality and ovule developmental biology. Plant Biotechnology Journal, 3, 1-21.
 43. Zamani, Z., Sarkhosh, A., Fatahi, R. & Ebadi, A. (2007). Genetic relationships among pomegranate genotypes studied by fruit characteristics and RAPD markers.The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 82, 11-18.
 44. Zang, Y. X., Chun, I. J., Zhang, L. L., Hong, S. B., Zheng, W. W. & Xu, K. (2016). Effect of gibberellic acid application on plant growth attributes, return bloom, and fruit quality of rabbiteye blueberry. Scientia Horticulturae, 200, 13-18.
 45. Zare, M. R., Edhami, E., Oliaei, H. R. & Ramezanian, A. (2012). Effects of foliar applications of iron and zinc on yield, fruit quantitative and qualitative characteristics and mineral composition of pomegranate (punica granatum) leaf. Journal of Horticultural Science and Technology, 2, 189-198. (in Farsi).