مقایسه نگه‎داری فضای سبز به روش حجمی و ریزآیتمی از دیدگاه ناظران و پیمانکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده

در امر نگهداری فضاهای سبز در ایران، تاکنون دو روش عمده نظارتی شامل روش ریز آیتمی و روش حجمی به کار گرفته شده است. این پژوهش برای اولین بار در ایران، به بررسی نظرات پیمانکاران و ناظران در خصوص دو روش نگه‎داری حجمی و ریز‎آیتمی فضای سبز در شهر مشهد می‎پردازد. ابتدا نظرات 100 کارشناس فعال در مدیریت فضای سبز مشهد (50 ناظر و50 پیمانکار) در سال 1394 در قالب طراحی یک پرسشنامه‎ دریافت شد و پرسشنامه پیش از توزیع، از دیدگاه محتوایی مورد سنجش اعتبار یا روایی (Validity) و پایایی (Reliability) قرار گرفت. داده‌ها، در نهایت توسط نرم افزار SPSS و با آزمون کای اسکوئر مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش از دید ناظران و پیانکاران بیانگر ارجح بودن روش ریزآیتمی بر روش حجمی در نگهداری بهینه فضای سبز شهر مشهد بود. به نظر ایشان روش ریز آیتمی بهتر از روش حجمی می‎تواند زوایای پنهان در نگه‎داری فضای سبز را آشکار سازد. این روش نیاز به نیروی انسانی برای پیمانکار را کاهش می‎دهد و مشکلات فضای سبز را سریع‎تر تشخیص می‎دهد. همچنین، پروژه‎های نگه‎داری شده به این روش، بهره اقتصادی بهتری را برای پیمانکار و دستگاه نظارت، و نیز مدیریت بهینه منابع و کیفیت بالاتر نگه‎داری فضای سبز را به همراه دارد. ناظران و پیمانکاران در این بررسی نظرات مشابه متعددی در خصوص ابعاد هشتگانه نگه‎داری فضای سبز داشتند و تنها در رابطه با شاخص افزایش توافق پیمانکار و کارفرما و بهره اقتصادی بهتر بین دو سمت شغلی اختلاف نظر وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the green space maintenance using Holistic and Meticulous methods from the ‎superviors’ and contractors’ view‏ ‏

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kazemi 1
  • Seyedeh Maliheh Rabbani Kheir Khah 2
  • Hamid Massoudi 3
1 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Ph.D. Candidate, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Sociology and Faculty Member, University of Birjand, Iran
چکیده [English]

For the maintenance of urban green spaces in Iran, two main methods of surveillance consisting of the Holistic and the Meticulous methods have been employed. This study, for the first time in Iran, investigated the ideas of the contractors and the supervisors about the two methods. Initially, the opinions of 100 experts who were active in the green space maintenance of Mashhad (including 50 supervisors and 50 contractors) during 2015 were collected through designing a questionnaire, and the questionnaire was tested for its validity and reliability before being distributed among the supervisors and the contractors. The results showed that the supervisors and the contractors preferred the Meticulous method more than the Holistic method to optimize the green space maintenance of Mashhad. The Meticulous method can better than the Holistic method reveals the hidden aspects of the maintenance of the green spaces. This method reduces the staff requirements by the contractors and recognizes the problems of the green spaces more quickly. Also, the projects maintained by this method brings more economic benefits for the contractors and the supervisors and provides higher quality maintained green spaces. The supervisors and the contractors in this study had similar views on many of the eight dimensions of the maintenance of the green spaces, and only they had different opinions related to the indicators of increasing the agreement between the contractors and the supervisors, and better economic benefit for the two job titles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green space
  • Holistic method
  • Meticulous method
  • management
  • maintenance‎