دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، بهار 1399 

مقاله کامل

1. بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی از شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل محمدی ژنوتیپ ‏کاشان ‏

صفحه 1-17

محمد امیدی؛ عزیزاله خندان میرکوهی؛ محسن کافی؛ ذبیح اله زمانی


8. خواص آنتی‏‌‏اکسیدانی برخی از ژنوتیپ‏‌های زرشک بومی ایران

صفحه 91-107

سمیه طالبی؛ مهدی علیزاده؛ سیده ساناز رمضانپور؛ عظیم قاسم نژاد


11. ارزیابی ویژگی‌های بیوشیمیایی و حسی برخی ژنوتیپ‌های امیدبخش زیتون کنسروی

صفحه 139-151

یوسف رضائی کلج؛ علی اصغر زینانلو؛ سید مهیار طاوسی؛ معصومه عمادپور


12. بهینه‌سازی ازدیاد درون‌شیشه‌ای گل صد تومانی (‏Paeonia mascula Mill (L.)‎‏) ‏

صفحه 153-164

ادریس مهدوی فکیجور؛ هدایت زکی زاده؛ ولی اله مظفریان؛ حسن رضادوست