دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، خرداد 1399 
خواص آنتی‏‌‏اکسیدانی برخی از ژنوتیپ‏‌های زرشک بومی ایران

صفحه 91-107

10.22059/ijhs.2019.266392.1514

سمیه طالبی؛ مهدی علیزاده؛ سیده ساناز رمضانپور؛ عظیم قاسم نژاد


ارزیابی ویژگی‌های بیوشیمیایی و حسی برخی ژنوتیپ‌های امیدبخش زیتون کنسروی

صفحه 139-151

10.22059/ijhs.2018.254821.1428

یوسف رضائی کلج؛ علی اصغر زینانلو؛ سید مهیار طاوسی؛ معصومه عمادپور


بهینه‌سازی ازدیاد درون‌شیشه‌ای گل صد تومانی (‏Paeonia mascula Mill (L.)‎‏) ‏

صفحه 153-164

10.22059/ijhs.2019.252548.1401

ادریس مهدوی فکیجور؛ هدایت زکی زاده؛ ولی اله مظفریان؛ حسن رضادوست


گزینش به‌کمک نشانگر ‏SNP‏ به‌منظور به‌نژادی صفت شیرینی میوه در طالبی

صفحه 165-176

10.22059/ijhs.2019.268815.1534

فاطمه رمضانی؛ حسین رامشینی؛ محمود لطفی؛ محمد مهدی مرتضویان؛ صفدر پورممبینی