دوره و شماره: دوره 51، شماره 3، آذر 1399 
اثر نیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زرین گیاه

صفحه 705-717

10.22059/ijhs.2019.284713.1674

علی حیدرزاده؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی مختصی بیدگلی