شاخص‌های عملکردی و کیفی نارنگی ‌انشو میاگاوا روی شش پایه‌ در شرق مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش تحقیقات گیاهان زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، ‏آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

چکیده

در این پژوهش، تأثیر شش پایه سوینگل‌سیتروملو، ترویرسیترنج، کاریزوسیترنج، سیترنج C-35، اسموت‌فلت‌سویل و گوتو بر صفات زایشی نارنگی انشوی میاگاوا طی پنج سال (1396-1392) بررسی شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 96 اصله درخت انجام شد. نتایج نشان داد که درختان روی پایه سوینگل‌سیتروملو، در شروع فاز باردهی (1392 و 1393)، با اختلاف معنی‌دار آماری، پرمحصول‌تر از سایر پایه‌ها بودند (به‌ترتیب 58 و 45 کیلوگرم در درخت). بیشترین عملکرد متوسط سالانه (52 کیلوگرم در درخت)، بیشترین عملکرد تجمعی طی پنج سال (261 کیلوگرم در درخت) و کمترین شاخص تناوب‌باردهی (1/22 درصد) با اختلاف آماری معنی‌داری نسبت به سایر پایه‌ها، در پایه سیتروملو به‌دست آمد. تحمل به سرما در سیتروملو به دلیل حفظ گل و میوه و عملکرد نهایی بالا در سال بعد از یخبندان (1393) بیشتر از بقیه پایه‌ها بود. ‌عملکرد متوسط سالانه و تجمعی پنج سال میاگاوا در سیترنج‌های ترویر، کاریزو و C-35 و اسموت‌فلت‌سویل از نظر آماری مشابه بود. ولی راندمان عملکرد C-35، افزایش معنی‌داری نسبت به سایر پایه‌ها نشان داد  (72/6 کیلوگرم برمترمکعب حجم‌تاج). با اختلاف آماری معنی‌داری، میوه‌‌های روی سیتروملو، کروی‌تر (953/0) و پرآب‌‌تر (22/46 درصد)، میوه‌های کاریزوسیترنج پخ‌تر (939/0) و پوست نازک‌تر (21/2 میلی‌متر) و میوه‌های C-35 سنگین‌تر (2/150 گرم) و زودرس‌تر (شاخص‌برداشت: 21/11) از میوه‌های روی دیگر پایه‌ها بودند. پایه گوتو به‌طور معنی‌داری‌ باعث افزایش ضخامت پوست (83/2 میلی‌متر)، کاهش آب میوه (65/41 درصد) و دیررسی میوه (شاخص‌برداشت: 52/8) در مقایسه با پایه‌های دیگر شد. همچنین درختان پیوندی روی این پایه، بیشترین شاخص تناوب‌باردهی (4/42 درصد) را طی پنج سال داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functional and qualitative indexes of Miyagawa Satsuma mandarin on six rootstocks ‎in East of Mazandaran

نویسنده [English]

 • Negin Akhlaghi Amiri
Assistant professor of Horticulture‏ ‏Crops Research Department, , Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and ‎Education Center, AREEO, Sari, Iran
چکیده [English]

In this study, the effects of six citrus rootstocks: Swingle citromelo; Troyer citrange; Carizo citrange, C-35 citrange; Smooth flat sevill and Gou tou) on reproductive reactions of Miyagawa Satsuma mandarin was investigated during 5 years (2013-2017). Experiment was done in randomized complete block design with 96 trees. Results showed that trees on Swingle citromelo at the beginning of fruiting phase (2013 and 2014) was more productive (58 and 48 kg/tree respectively) than other rootstocks and they had the most annual mean yield (52 kg/tree), cumulative yield during 5 years (261 kg/tree) and minimum alternate bearing index (22.1%), statistically. Also, cold tolerance in this rootstock was more than others due to maintaining the flower and fruit and high final yield in the year after the frost (2014). Annual mean yield and cumulative yield during five years on Citranges (Troyer, Carizo and C-35) and Smooth flat sevill was statistically similar. But, the highest yield efficiency was obtained on C-35 (6.72 kg/m3). Fruits on Swingle citromelo, were more spherical (length/width: 0.953) and juicy (46.22%), on Carizo were more oblate (length/width: 0.939) and thinned peel (2.21 mm) and on C-35 were heavier (150.2 g) and more premature (harvest index: 11.21) than fruits on other rootstocks. Gou tou significantly increased the thickness of the peel (2.83 mm), reduced fruit juice (41.65%) and extended fruit ripening time (harvest index: 8.52). Also, trees on Gou tou had the highest alternate bearing index (42.4%) during five years.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alternate bearing
 • cumulative yield
 • harvest index
 • yield efficiency
 1. Akhlaghi Amiri, N. & Asadi Kangarshahi, A. (2010). Evaluation of auxin, sucrose and nutrition effect on alternate bearing cycle in Satsuma mandarin (Citrus unshiu). Journal of Plant Production, 17 (3), 39-52. (in Farsi)
 2. Akhlaghi Amiri, N. & Asadi Kangarshahi, A. (2011). Effect of different nutritional treatments on adjusting alternate bearing in Satsuma mandarin (Citrus unshiu). Iranian Journal of Horticultural Science and Technology, 12(1), 53-64. (in Farsi)
 3. Akhlaghi Amiri, N. (is being published). Vegetative characteristics of Miyagawa Satsuma mandarin on 6 different rootstocks in East of Mazandaran. Iranian Journal of Horticultural Science. (In Farsi)
 4. Asadi Kangarshahi, A., Savaghebi, Gh.R. & Akhlaghi Amiri, N. (2011). Reducing of citrus alternate bearing by managing of nitrogen using and pruning in East of Mazandaran, Iranian Journal of Horticultural Science, 42(3), 217-225. (in Farsi)
 5. Asadi Kangarshahi, A. & Akhlaghi Amiri, N. (2014 a). Advanced and Applied Citrus Nutrition (1th ed). Agricultural Extension and Education Publications. 317. (in Farsi)
 6. Asadi Kangarshahi, A. & Akhlaghi Amiri, N. (2014 b). Advanced and Applied Citrus Nutrition (1th ed). Agricultural Extension and Education Publications. 276. (In Farsi)
 7. Asadi Kangarshahi, A. & Akhlaghi Amiri, N. (2016). Frost in Fruit Trees (1th ed). Agricultural Extension and Education Publications. 204. (In Farsi)
 8. Asadi Kangarshahi, A. & Akhlaghi Amiri, N. (2018). Establishment of Sustainable Citrus Orchard (1th ed). Agricultural Extension and Education Publications. 190. (In Farsi)
 9. Aviles, T.C., Filho, F.A., Stuchi, E.S., Silva, S.R. & Espinoza, E. (2011). Horticultural performance of Folha Murcha sweet orange on to twelve rootstocks. Scientia Horticulturae, 129 (2), 259-265.
 10. Bassal, M.A. (2009). Growth, Yield and Fruit Quality of ‘Marisol’ Clementine Grown on Four Rootstocks in Egypt. Scientia Horticulturae, 119 (2), 132-137.
 11. Benyahia, H., Talha, A., Fadli, A., Chetto, O., Omari, F.E. & Beniken, L. (2017). Performance of Valencia late sweet orange (C. sinensis) on different rootstocks in the Gharb region. Annual Research & Review in Biology, 20 (4), 1-11.
 12. Castle, W. S., Pelosi, R. R.  & Youtsey, C. O. (1992). Rootstocks similar to sour orange for Florida citrus trees. Proceeding of Florida State of Horticultural Science, 105, 56-60.
 13. Castle, W. E. (1995). Rootstock as a fruit quality factor in citrus and deciduous tree crops. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 23 (4), 383-394.
 14. Castle, W. S. & Baldwin, J. C. (1996). Interplant competition and rootstock affect the growth and yield of Hamlin orange trees used for replanting. In: Proceeding of Florida State for Horticultural Science, 109 (1), 115-117.
 15. Castle, W.S. & Bowman, K.D. (2011). Rootstocks affect tree growth, yield and quality of Marsh grapefruit. HortScience, 46 (6), 841-848.
 16. El Motty, E. Z. A., Shahin, M. F. M. & Hagagg, L. F. (2006). Response of Valencia orange trees budded on Troyer citrange and sour orange to foliar application of some macro and micro nutrients. Journal of Applied Sciences Research, 2 (11), 952-965.
 17. Fattahi Moghaddam, J., Seyed-Ghasemi, S.E. & Madani, S. (2017). Effect of 5 rootstocks on physical, mechanical and chemical characteristics of new mandarin cultivar “Yashar” during maturing. Journal of Plant Production Research, 24 (2), 109-124.
 18. Filho, F.A.A., Nunes, E.E., Stuchi, E.S. & Ortega, E.M.M. (2007). Plant growth, yield and fruit quality of Fallglo and Sunburst mandarins on four rootstocks. Scientia Horticulturae, 114 (1), 45-49.
 19. Forner-Giner, M.A., Alcaide, A., Primo-Millo, E. & Forner, J.B. (2003). Performance of “Navelina” orange on 14 rootstocks in Northern Valencia (Spain). Scientia Horticulturae, 98 (3), 223-232.
 20. Georgiou, A. (2000). Performance of “Nova” mandarin on eleven rootstocks in Cyprus. Scientia Horticulturae, 84 (1-2), 115-126.
 21. Georgiou, A. & Gregoriou, C. (1999). Growth, yield and fruit quality of “Shamouti” orange on fourteen rootstocks in Cyprus. Scientia Horticulturae, 80 (1-2), 113-121.
 22. Gonzatto, M.P., Kovaleski, A.P., Brugnara, E.C., Weiler, R.L., Sartori, I.A., Lima, J.G., Bender, R.J. & Schwarz, S.F. (2011). Performance of Oneco mandarin on six rootstocks in South Brazil. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, 46 (4), 406-411.
 23. Hardy, S. (2004). Growing lemons in Australia, a production manual. Department of Primary Industries. www.australiancitrusgrowers.com.au.
 24. Health, Z. & Ferguson, L. (2002). Evaluation of mandarin cultivars for central California production. In: 26th International Horticultural Congress, 15-18 Aug., Toronto, Canada.
 25. Legua, P., Bellver, R., Forner, J. & Forner Giner, M.A. (2011). Plant growth, yield and fruit quality of Lane late navel orange on four citrus rootstocks. Spanish Journal of Agricultural Research, 9 (1), 271-279.
 26. Monselise, S.P. & Goldschmidt, E.E. (1982). Alternate bearing in fruit trees. In: J. Janic(Ed), Horticultural Reviews. (pp. 128-166.) AVI Publishing Company, INC Westport, USA.
 27. Noda, K., Okuda, H., Kihara, T., Iwagaki, I. & Kawase, K. (2001). Effect of rootstocks on tree growth and fruit quality in very early ripening Satsuma mandarin Yamakawa. Journal of Japan Society for Horticultural Science, 70 (1), 78-82.
 28. Shafieizargar, A., Awang, Y., Juraimi, A.Sh. & Othman, R. (2012). Yield and fruit quality of Queen orange grafted on different rootstocks in Iran. Australian Journal of crop Science AJCS, 6 (5), 777-783.
 29. Sharma, R.R.  & Saxena, S.K. (2004). Rootstocks influence granulation in Kinnow mandarin. Scientia Horticulturae, 101 (3), 235-242.
 30. Stenzel, N., Neves, C., Gomes, J. & Medina, C. (2003). Performance of Ponkan mandarin on seven rootstocks in Southern Brazil. HortScience, 38 (2), 176-178.
 31. Stenzel, N.M.C. & Neves, C.S.V.J. (2004). Rootstocks for Tahiti lime.  Scientia Agricola, 61 (2), 151-155.
 32. Tazima, Z. H., Neves, C. S., Yada, I. F. & Junior, R. P. (2013). Performance of Okitsu Satsuma mandarin on nine rootstocks. Scientia Agricola, 70 (6), 422-427.
 33. Yildiz, E. & Kaplankiran, M. (2018). Performances of Okitsu and Clausellina Satsuma mandarins on different rootstocks in Eastern Mediterranean of Turkey. Ege Journal of Agricultural Research, 55 (2), 139-145.
 34. Wutscher, T. M. & Bowman, K. D. (1999). Performance of Valencia orange on 21 rootstocks in central Florida. HortScience, 34 (4), 622-624.
 35. Zekri, M. (2000). Citrus rootstocks affect scion nutrition, fruit quality, growth, yield and economical return. Fruits, 55 (4), 231-239.
 36. Zekri, M. (2008). Performance of Valencia trees on four rootstocks at high density planting. In: Proceeding of the 11th International Citrus Congress, 26-30 Oct., Wuhan, China, pp. 512-519.