مقاله پژوهشی
ارزیابی مطلوبیت در گزینش برخی ارقام سیب با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده‌آل ‏تعدیل‌یافته (‏ASIIG‏)‏

جعفر احمدی؛ امیر عباس تقی زاده؛ داریوش آتشکار

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 544-552

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.315252.1885

چکیده
  به‌منظور تعیین مطلوبیت بر مبنای صفات کیفی و کمّی میوه از 11 رقم سیب اسپور تایپ به همراه رقم شاهد گلدن‌دلیشز استفاده شد. این ارقام در ایستگاه تحقیقاتی باغبانی کمالشهر کرج طی دوسال باغی (1390 - 1391) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل وزن میوه، طول میوه، قطر میوه، سفتی بافت میوه، درصد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سطوح مختلف بیوچار، هیدروچار و اسیدسالیسیلیک بر رشد گیاه همیشه‌بهار ‏‏(‏Calendula officinalis L.‎‏)‏

سارا خالقی گزیک؛ وحید رضا صفاری؛ شهرزاد دانشور

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 553-566

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.328082.1958

چکیده
  به‌‌ تا‌‌ز‌گی‌‌‌ ا‌ستفا‌‌د‌ه‌ ا‌ز‌‌ بیو‌‌‌چا‌‌ر‌‌‌ و‌‌ هید‌‌ر‌‌و‌‌چا‌‌ر‌‌ به‌‌‌ د‌‌لیل‌‌‌ پتا‌نسیل‌‌‌ بهبو‌‌د‌‌‌ حا‌صلخیز‌‌‌ی‌‌ خا‌‌ک‌‌، غیر‌‌متحرک‌ کر‌د‌ن‌ آ‌لو‌د‌گی‌‌ها‌‌ و‌ همچنین‌‌ یک‌‌‌ ر‌و‌ش‌ منا‌سب‌‌ بر‌ا‌‌ی‌‌ ذ‌خیر‌ه‌ و‌ تر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیب‌‌ کر‌بن‌‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر پایه‌های هندوانه ابوجهل و کدوی شینتوزا روی ویژگی‌های فنوتیپی و فیزیولوژیکی هندوانه ‏کریمسون سوئیت (‏Citrullus lunatus‏) تحت تاثیر شرایط کم آبیاری مزرعه‏

سحر وکیلی مقدم؛ فروزنده سلطانی صالح آبادی؛ رضا صالحی

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 567-577

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.318987.1897

چکیده
  کمبود آب یکی از عوامل مهم در محدودیت عملکرد و تولید برخی محصولات در مناطق خشک و نیمه خشکی مثل ایران می­باشد. گیاهان پیوند شده روی پایه­های مقاوم می­توانند در مواجهه با کمبود آب پاسخ مناسب­تری داشته باشند. به منظور مطالعه پاسخ هندوانه پیوندی "کریمسون سوئیت" روی پایه‌های هندوانه ابوجهل و کدوی شینتوزا، در شرایط کم آبی آزمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر نسبت نیترات به آمونیوم و بسترکشت بر کیفیت ارکیده فالانوپسیس

ولی کریمی

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 579-590

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.312708.1868

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر نسبت نیترات به آمونیوم و بسترکشت بر کیفیت گل ارکیده فالانوپسیس آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. عامل اول رقم در دو سطح (Kobe و Memphi)، عامل دوم نیتروژن در چهار سطح (نسبت‌های نیترات کلسیم به نیترات آمونیوم به ترتیب بصورت 90/10، 75/25، 50/50 و 25/75) و عامل سوم بستر کشت در سه سطح (دو قسمت کمپوست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه اثر پاکوتاه‌کنندگی ترینگزاپک‌اتیل بر آهار ‏Zinnia elegans ‘State fair mix’‎

محمد حسین شیخ محمدی؛ نعمت الله اعتمادی

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 591-599

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.213861.1065

چکیده
  کاربرد تنظیم‌کننده‌ها در تولید گیاهان گلدانی با هدف کاهش رشد، بهبود شاخه‌زایی و افزایش تعداد گل روبه افزایش است. به منظور مطالعه­ی اثر سطوح و نحوه­ی کاربرد تنظیم‌کننده ترینگزاپک‌اتیل بر کنترل ارتفاع و ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و گل‌دهی آهار پابلند، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نشاهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تنش خشکی و محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک‎ ‎پنیرباد‎ ‎‏(‏Withania coagulans Dunal.‎‏)‏

سبیکه قرهچولو؛ فرشته نوراللهی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ مریم تاتاری

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 601-613

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.280848.1643

چکیده
  گیاه پنیرباد یکی از گونه­های گیاهی با ارزش اقتصادی بالا است وکاربرد آن در فضای سبز، صنایع دارو‌‌سازی، تثبیت شن‌های روان درمناطق کویری می­باشد. با هدف بررسی اثر تنش خشکی و محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک پنیرباد در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در شرایط گلخانه­ای انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن و حل‌کننده فسفر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی دو رقم ‏بگونیا (‏Begonia semperflorens‏)‏

فاطمه خنیده؛ معظم حسن پور اصیل؛ سید محمدرضا احتشامی

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 615-628

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.226720.1176

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی اثر کودهای زیستی و تغذیه از طریق محلول غذایی (هوگلند پایه) بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم بگونیا همیشه‌گلدار (Senator deeprose و Sprint rose) صورت گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در بیست تیمار با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل، محلول غذایی (هوگلند پایه)، سودوموناس (Pseudomonas fluorescens Strain 169)،  ازتوباکتر (Azotobacter ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سازوکارهای دفاعی مورفولوژیک، رشدی و بیوشیمیایی تحمل به خشکی در ارقام انتخابی تجاری سیب

حامد اکبری؛ حسن حاج نجاری

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 629-646

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.319911.1903

چکیده
  بررسی­های فنوتیپی و عملکردی 93 رقم و نژادگان سیب پس از وقوع تنش خشکی شدید منجر به شناسایی 14 رقم تجاری و دو نژادگان گردید که از توانایی حفظ محصول تا زمان رسیدن برخوردار بودند. مطالعات تکمیلی پساتنش با ارزیابی 14 مولفه مورفولوژیک و ویژگی­های رشدی مانند ارتفاع درخت، سطح سایه­گستر، محیط تنه و شدت تظاهر صفات عادت رشد با هدف شناسایی ساز­و­کارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پاسخ رشد، ویژگی‌های فیزیولوژیکی و غلظت برخی عنصرهای معدنی گیاه هندوانه بومی پیوندشده ‏به تنش کمبود اکسیژن در کشت هیدروپونیک

حمیدرضا روستا؛ امین اکبری؛ محمود رقامی؛ مهدی بیکدلو

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 647-665

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.325235.1939

چکیده
  به منظور ارزیابی تحمل گیاهان پیوندشده هندوانه روی پایه کدو به شرایط کمبود اکسیژن، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سطل­های پلاستیکی 5 لیتری حاوی محلول غذایی با فرمول هوگلند و آرنون اجرا شد. عامل اول میزان هوادهی محلول غذایی در چهار سطح (شاهد، کاهش هوادهی، عدم هوادهی و تزریق نیتروژن) و عامل دوم پیوند در دو سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی ویژگی‌های کمی، کیفی و جذب عناصر گیاه به‌لیمو (‏Lippia citriodora L.‎‏) تحت تاثیر ‏بیوچار، ورمی کمپوست و ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه

معصومه لایق حقیقی؛ بهلول عباس زاده

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 667-679

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.324940.1938

چکیده
  جنس Lippia بیش از 200 گونه دارد که  Lippia citriodora  L. به دلیل داشتن خواص دارویی دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. به منظور ارزیابی ویژگی‌های کمی و کیفی و عناصر گیاه به‌لیمو تحت تاثیر ورمی‌کمپوست، بیوچار و ریزوباکتری‌های محرک رشد (Plant Growth Promoting Rhizobacteria-PGPR)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار، در موسسه تحقیقات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تغییر مورفو فیتوشیمیایی سرخارگل (‏Echinacea purpurea L.‎‏) تحت تاثیر سالیسیلیک‌اسید و ‏هیومیک‌اسید

سید نجم الدین مرتضوی؛ لطافت مرادی

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 681-690

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.273300.1595

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر سالیسیلیک­اسید و هیومیک­اسید بر برخی از ویژگی‌های مورفوفیتوشیمیایی سرخارگل، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل‌ اول سالیسیلیک­‌اسید در چهار سطح (صفر، 100، 200 و400 میلی‌گرم برلیتر) و عامل دوم هیومیک­اسید در چهار سطح (صفر، 100، 200 و400 میلی‌گرم برلیتر) بودند. نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر ماده آلی و نوع محیط کشت بر خصوصیات رویشی، فعالیت آنزیمی و میزان اسانس بادرنجبویه ‏‏(‏Melissa officinalis L.‎‏) در شرایط تنش شوری

شیما رحمانیان؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ مهدی حسینی فرهی

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 691-706

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.326008.1945

چکیده
  به منظور مطالعه تاثیر ماده آلی و نوع محیط کشت بر خصوصیات رویشی، فعالیت آنزیمی و میزان اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شهرستان جهرم استان فارس انجام شد. فاکتور اول بستر کشت در سه سطح (ترکیب کمپوست+ خاک زراعی، ورمی­کمپوست+ خاک زراعی و کمپوست+ ورمی­کمپوست+ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر غنی سازی کمپوست ضایعات کشاورزی با عنصر روی، بر عملکرد و برخی صفات کیفی کاهو در ‏کشت گلخانه‌ای ( ‏Lactuca sativa L.‎‏)‏

سمیه افسری یگانه؛ احمد گلچین؛ مجتبی دلشاد؛ وحید عبدوسی

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 707-720

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.312352.1871

چکیده
  استفاده از ضایعات آلی کشاورزی در راستای تولید ورمی‌کمپوست و کمپوست روشی پایدار برای بهره­گیری مجدد از این ضایعات است. به­منظور بررسی اثر انواع مختلف ورمی‌کمپوست و کمپوست غنی شده با روی بر عملکرد، کیفیت و محتوای عناصر غذایی کاهو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. عامل اول بقایای مواد آلی در سه سطح (ورمی‌کمپوست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر سایه‌بان‌های رنگی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک همیشه بهار، بنفشه، آگلونما و کروتون

سیده خدیجه عباس نیای زارع؛ محمد نقی پاداشت دهکایی؛ شهرام صداقت حور؛ داود هاشم آبادی

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 721-736

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.301543.1806

چکیده
  گروه جدیدی از سایه‌بان‌های رنگی به نام سایه‌بان‌های نورگزین (Photo-Selective Netting) در حال گسترش هستند که می‌توانند بر کیفیت و کمیت نور دریافتی توسط گیاهان مؤثر باشند و در عین‌حال حفاظت مطلوبی از آنها نیز به عمل آورند. لذا جهت بررسی کاربرد سایه‌بان‌های رنگی (قرمز، سبز و زرد) بر ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک همیشه بهار، بنفشه، کروتون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی برخی پاسخ‌های مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم بابونه آلمانی ‏‏(‏Matricaria chamomilla‏) به مایکوریزا در شرایط تنش کم‌آبی

فاطمه ابراهیمی؛ امین صالحی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین میرشکاری

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 737-749

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.319917.1901

چکیده
   به منظور بررسی برخی خصوصیات گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) تحت تنش کم­آبی در شرایط کاربرد قارچ مایکوریزا آربوسکولار، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج انجام شد. عامل اول پتانسیل اسمزی در سه سطح (صفر، 4- و 8- بار)، عامل دوم کاربرد قارچ مایکوریزا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی صفات متمایزکننده برخی ارقام و ژنوتیپ‌های گیلاس بومی ایران

ناصر بوذری؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ عبدالرضا کاوند

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 751-767

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.284915.1676

چکیده
  شناسایی صفات متمایز کننده ارقام گیلاس (Prunus avium L.) یکی از قدم های ضروری در جلوگیری از تکثیر ارقام مختلف با یک نام می باشد. این پژوهش با هدف مطالعه مورفولوژی، پومولوژی و شناسایی صفات متمایزکننده هفت رقم تجاری و پنج ژنوتیپ گیلاس به مدت دو سال بر اساس دستورالعمل UPOV انجام گردید. براساس نتایج نه رقم/ژنوتیپ گیلاس شیشه­ای مشهد، پیش­رس مشهد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تأثیر محرک‌های رشد گیاهی بر عملکرد غده کل و قابل‌فروش و صفات کیفی سیب‌زمینی رقم ‏سانته

محمدرضا رفیع؛ عبدالستار دارابی دارابی؛ مریم جوادزاده

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 769-783

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.314937.1880

چکیده
  به­منظور مطالعه اثر محرک­های رشد گیاهی بر عملکرد و مشخصات کیفی سیب­زمینی رقم سانته، آزمایشی براساس طرح بلوک­های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار طی سال زراعی (99-1398) در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان انجام شد. تیمارها عبارت بودند از شاهد (بدون مواد محرک رشد)، اسید هیومیک، اسید آمینه آزاد (L) ، اسید آمینه-روی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر ریزنمونه و برخی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر باززایی و مقدار وین‌کریستین پروانش ‏‏(‏Catharanthus roseus L.‎‏)‏

لیلا فرضایی؛ محمد سیاری

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 785-793

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.321405.1913

چکیده
  هدف این پژوهش بهینه‌سازی غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد و معرفی بهترین ریزنمونه مؤثر بر افزایش راندمان کالوس‌زایی و باززایی گیاه پروانش (Catharanthus roseus L.) و نیز شناسایی مرحله رشدی تولیدکننده بیشترین مقدار وین‌کریستین بود. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. عامل اول نوع ریزنمونه در هشت سطح و عامل دوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر صفات بیوشیمیایی، عناصر غذایی و عملکردی میوه فیسالیس ‏‏(‏Physalis peruviana L.‎‏)‏

زهرا گودرزی؛ عبداله احتشام نیا؛ حسن مومیوند؛ محمدرضا راجی

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 795-806

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.327097.1954

چکیده
   به منظور مطالعه اثر کودهای مختلف شیمیایی و آلی بر ویژگی­های مورفولوژیکی فیسالیس، آزمایشی به­‌صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در گلخانه انجام شد. کرت اصلی شامل کودهای آلی در چهار سطح (شاهد، کود دامی، ورمی کمپوست و ترکیب کود دامی و ورمی کمپوست) و کرت فرعی شامل کودهای مختلف در شش سطح (شاهد، کود شیمیایی NPK،کلات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کارایی هندوانه ابوجهل (‏Citrullus colocynthis‏) و کیوانو (‏Cucumis metuliferus‏) ‏به‌عنوان پایه برای خیار جهت افزایش مقاومت به تنش شوری در مقایسه با پایه تجاری کبالت

مهدی بیکدلو؛ احمدرضا عباسی فر؛ حمیدرضا روستا

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 807-822

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.334037.1987

چکیده
  شوری آب و خاک، یکی از دلایل کاهش عملکرد خیار می­باشد. برای امکان­سنجی استفاده از دو پایه غیرتجاری جهت ایجاد مقاومت به شوری در خیار و مقایسه آن با پایه تجاری کبالت، آزمایشی در مرزعه دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی اجرا شد. عامل اول تنش شوری در سه سطح )بدون تنش، 30 میلی­مولار و 60 میلی­مولار ...  بیشتر