مقاله پژوهشی
ارزیابی مورفولوژیکی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های وحشی برخی گونه‌های ترشک (‏Rumex.‎‏) در ایران

مهلا خلیلی بورنگ؛ محمد رضا حسندخت؛ وحیده ناظری؛ عبدالرحمن رسول نیا؛ قربان دیده باز معانلو

دوره 53، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 823-836

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.305743.1819

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی 14 جمعیت از پنج گونه ترشک شامل R. chalepensis، R. kandavanicus، R. pulcher، R. crispus و R. tuberosus از استان‌های اردبیل و خراسان رضوی با استفاده از صفات مورفولوژیک بود. صفات مورد مطالعه شامل طول برگ، عرض برگ، تعداد برگ در بوته، وزن تر و خشک اندام هوایی، کلروفیلa ، کلروفیل b، کارتنوئید، آنتی‌اکسیدان و فنل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر هرم‌سازی ژن‌های مقاومت به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی (‏Tomato yellow leaf ‎curl virus, TYLCV‏) بر رنگدانه‌های فتوسنتزی و برخی صفات فیزیولوژی در لاین‌های مختلف‏

کمال صالحی؛ غلام رضا شریفی سیرچی

دوره 53، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 837-848

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.332067.1978

چکیده
  بیماری ویروسی پیچیدگی برگ زرد گوجه­فرنگی (TYLCV) یکی از خسارت­زاترین عواملی است که در سرتاسر جهان باعث تلفات بسیار بالایی به محصول گوجه­فرنگی می­شود و در بیشتر مناطق ایران نیز پراکنش یافته است. راهکارهای متعددی برای مقابله با این بیماری صورت گرفته که عملاً این روش­ها ناکارآمد بوده­اند. به منظور بررسی نقش انتقال و ترکیب دو ...  بیشتر