نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه لرستان

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

4 دانشگاه لرستان-دانشکده کشاورزی

چکیده

این مطالعه با توجه به اهمیت بستر کاشت و تغذیه گیاه، به بررسی اثر بستر کاشت و کودهای مختلف بر ویژگی‌های مورفولوژیکی گیاه فیسالیس به‌‌صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی پرداخته است. فاکتور اول شامل بستر کاشت در چهار سطح شاهد، کود دامی، ورمی کمپوست و ترکیب کود دامی و ورمی کمپوست و فاکتور دوم اثر کودهای مختلف در شش سطح شامل شاهد، کود شیمیایی NPK، کلات پتاس 28%، نانو کلات آهن 15%، سوپرهیومیک و نانو کود بیولوژیک بیومیک به-صورت کاربرد خاکی در طی دوره رشد اعمال گردید. بیشترین عملکرد میوه در بوته، ویتامین ث، فنل و فلاونوئید کل، خواص آنتی اکسیدانی و مواد جامد محلول در میوه در تیمار بستر کشت کود دامی + ورمی کمپوست و با کاربرد کود نانو بیولوژیک بیومیک، حاصل شد. بیشترین و کمترین غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم اندام هوایی به ترتیب در تیمار بستر کشت ورمی کمپوست+ کود دامی و همراه با نانو کود، کود نانو بیولوژیک بیومیک و تیمار شاهد مشاهده گردید. با توجه به تاثیر مطلوب ورمی کمپوست در بستر کاشت و کودهای بیولوژیک در مقایسه با تیمار شاهد و تیمار کود شیمیایی، می‌توان آنها را در برنامه‌های کشت و تغذیه‌ گیاه فیسالیس در نظر گرفت تا علاوه بر حفظ و بهبود صفات مربوط به رشد و عملکرد، محصولی سالم بدون باقیمانده کودهای شیمیایی را عرضه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of biochemical, nutrient and functional responses of Physalis peruviana L. fruit under planting medium and different fertilizer compositions

نویسندگان [English]

  • Zahra Goudarzi 1
  • Abdollah Ehteshamnia 2
  • Hasan Mumivand 3
  • Mohammadreza Raji 4

1 MSc. of Horticultural Sciences Department, Lorestan University, Khorramabad, Iran

2 Assistant Prof. of Horticulture Department, Lorestan University

3 Horticultural Sciences Department, Lorestan University, Khorramabad, Iran

4 Lorestan University

چکیده [English]

In this study, considering the importance of planting medium and plant nutrition, the effect of planting medium and different fertilizers on the morphological characteristics of Physalis plant was investigated as a split plot experiment in a randomized complete block design. The first factor includes planting medium in four levels of control, manure, vermicompost and the combination of manure and vermicompost and the second factor the effect of different fertilizers in six levels including control, NPK chemical fertilizer, potash chelate 28%, iron nano chelate 15%, suprahyomic And biomass biofertilizer was applied to the soil during the growing season. The results showed that in the culture medium of manure + vermicompost and with the application of nano-biological biofertilizer, the highest fruit yield per plant, vitamin C, phenol and total flavonoids, antioxidant properties and soluble solids are obtained in the fruit. The highest and lowest concentrations of nitrogen, phosphorus and potassium of shoots were observed in the treatment of vermicompost + manure, respectively, along with nano-fertilizer, bio-biological biofertilizer and control treatment. Considering the favorable effect of vermicompost in the planting medium and biological fertilizers in comparison with the control treatment and chemical fertilizer treatment, they can be considered in the cultivation and feeding programs of Physalis plant in addition to maintaining and improving traits related to Growth and yield A healthy product can be offered without chemical fertilizer residues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant properties
  • Biofertilizer
  • Fruit yield
  • Total phenol