نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه باغبانی،‌ دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی واحد شیروان، ایران.

2 دانشیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان

چکیده

گیاه پنیرباد یکی از گونه‌های گیاهی با ارزش اقتصادی بالا است وکاربرد آن در فضای سبز، صنایع دارو‌‌سازی، تثبیت شن‌های روان درمناطق کویری می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی اسید‌‌‌ ‌سالیسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه پنیرباد در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با استفاده از ازمایش فاکتوریل دو عامله در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. فاکتور اول شامل چهار سطح محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک (صفر، 1، 5/1 و 2 میلی‌مولار) و فاکتور دوم شامل چهار سطح تنش خشکی(100، 80، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی) بودند. نتایج نشان دادکه اثرات تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر صفات فیزیولوژیک (میزان پرولین، درصد نشت یونی، درجه سبزینگی و میزان فلورسانس کلروفیل) و صفات مورفولوژیک (ارتفاع بوته و سطح برگ) در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بیشترین محتوای پرولین برگ (99/3 میکرو‌مول بر گرم وزن‌تر) در تیمار اسید سالیسیلیک 5/1 میلی‌مولار و تنش خشکی60 درصد ظرفیت زراعی به ‌دست آمد. بیشترین درصد نشت یونی در تیمار شاهد و تنش خشکی40 درصد ظرفیت زراعی به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که گیاه پنیرباد متحمل به خشکی بوده و اعمال تنش تا 60 درصد ظرفیت زراعی را می‌تواند تحمل نماید. با توجه به ارزش اقتصادی این گیاه کاربرد اسید سالیسیلیک نیز می‌تواند میزان تحمل به خشکی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of drought stress and foliar application of salicylic acid on some morphological and physiologicalcharacters of Withania (Withania coagulans Dunal.)

نویسندگان [English]

  • sabike ghrecholo 1
  • fereshte nurollahi 1
  • Ebrahim Ganji Moghadam 2
  • Maryam Tatari 3

1 Former M.Sc. Student, Department of Horticulture, Islamic Azad University Shirvan, North Khorasan, Iran

2 Crop and Horticultural Science Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran

3 Faculty member, Islamic Azad University, Shirvan branch

چکیده [English]

Withania is one of the most important medicinal species from economical point of view and its application in pharmaceutical industries and stabilization of sand in desert areas. This study was conducted to evaluate the effect of drought stress and foliar application of salicylic acid on some physiological and morphological characters of Withania at Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center. A factorial experiment was laid out in completely randomized design with three replications under green house conditions. factors including: the first factor, four levels of foliar application of salicylic acid (control, 1, 1.5, 2 mM) and the second factor, four drought levels (100, 80, 60 and 40 percent of field capacity). The results showed that drought stress had significant effects (P≤1 percent) on physiological (proline content, ion leakage percent, SPAD, chlorophyll fluorescence) and morphological (shoot height and leave sourface) traits. Mean Comparisons showed that the highest value of proline (3.995 µmol g-1 F.w) was obtained in 1.5 mM salicylic acid and drought stress 60 percent field capacity.The highest value of ion leakage percent was obtained in the control treatment of salicylic acid and drought stress 40 percent of field capacity. According our results, revealed that the withania was tolerance drought stress and can be tolerance to 60 percent of field capacity. at all levels of drought stress. Since withania plant is valuable, 1.5 mM salicylic acid can be increase the tolerance of this plant to drought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuorescence Chlorophyll
  • Ionic leakage percent
  • leave sourface
  • Proline
  • Shoot dry weight