نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 بخش علوم باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی دکتری ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

به‌‌ تا‌‌ز‌گی‌‌‌ ا‌ستفا‌‌د‌ه‌ ا‌ز‌‌ بیو‌‌‌چا‌‌ر‌‌‌ و‌‌ هید‌‌ر‌‌و‌‌چا‌‌ر‌‌ به‌‌‌ د‌‌لیل‌‌‌ پتا‌نسیل‌‌‌ بهبو‌‌د‌‌‌ حا‌صلخیز‌‌‌ی‌‌ خا‌‌ک‌‌٬ غیر‌‌متحرک‌ کر‌د‌ن‌ آ‌لو‌د‌گی‌‌ها‌‌ و‌ همچنین‌‌ یک‌‌‌ ر‌و‌ش‌ منا‌سب‌‌ بر‌ا‌‌ی‌‌ ذ‌خیر‌ه‌ و‌ تر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیب‌‌ کر‌بن‌‌ مو‌ر‌د‌ تو‌جه‌ قر‌ا‌ر‌ گر‌فته‌ ا‌ست‌.‌ در این پژوهش تأ‌ثیر منابع اصلاح کننده خاک با پنج‌ سطح (بیوچار ۱‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ‌‌‌‌‌‌۲‌‌ درصد‌ وزنی، هید‌روچار ‌‌‌‌۱‌‌‌ و ‌‌‌‌۲‌‌‌ درصد‌ وزنی‌‌‌ و بدون ما‌د‌ه‌‌‌ اصلاحی) و اسید سالیسیلیک با سه سطح (صفر‌، ۲۰۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ‌۴۰۰‌‌ میلی‌گرم بر لیتر) بر گیا‌ه‌ همیشه بهار بررسی گردید. این آزمایش به‌‌ صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که بیوچار و هیدروچار ۲‌‌‌‌‌‌ درصد وزنی سبب افز‌ا‌یش ۳۹‌‌ و ۳۶‌‌‌‌ درصدی طول عمر گل‌‌‌‌ و کاهش ۲۲‌‌ و ۲۱‌‌ درصدی نشت یونی‌ و ۳۶‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ۲۹‌ درصدی مالون دی‌آلدها‌ید‌‌‌‌ نسبت به تیمار شاهد گردید‌. غلظت ۲۰۰‌‌ میلی‌گرم بر‌‌ لیتر اسید سا‌لیسیلیک نیز سبب افزایش ۲۱‌‌ درصدی طول عمر گل و کاهش ۱۹‌‌ درصدی میز‌ا‌‌ن‌ نشت یو‌نی و مالو‌ن‌‌ دی‌‌آلدها‌‌ید‌ نسبت به تیمار شاهد شد. همچنین بیشترین‌ درصد وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، کلروفیل کل، فعا‌لیت آنز‌یم‌ پراکسیداز و آنز‌‌یم‌ آسکوربا‌ت‌‌‌ پراکسیداز‌ با‌ کاربرد‌ بیوچار یا‌ هیدروچا‌ر‌‌ ۲‌‌ درصد وزنی‌‌‌ و اسید‌ سالیسیلیک‌ ۲۰۰‌‌‌‌‌‌‌ میلی‌گرم‌ بر‌ لیتر‌ حاصل گر‌د‌‌ید‌‌‌‌‌. این‌‌‌‌ ‌نتایج‌‌‌ حاکی از نقش مثبت مواد اصلاح کننده خاک بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of Biochar, Hydrochar and Salicylic acid on the growth of Calendula officinalis L.

نویسندگان [English]

  • Sara Khaleghi Gazik 1
  • vahid reza saffari 2
  • shahrzad daneshvar 3

1 Former M.Sc. Student, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

2 department of horticulture - university of shahid bahonar -kerman

3 Ph.D. Candidate،, Faculty of Agriculture ،shahid bahonar university of kerman، kerman ،iran

چکیده [English]

Recently use of biochar and hydrochar have been considered as a suitable method for improving soil fertility, fixing soil pollutant and store carbon inside the soil. In this study the effect of different soil improvers at 5 levels including biochar at 1 and 2% w/w, hydrochar at 1 and 2% w/w and no soil improver and also salicylic acid at 3 levels (0, 200 and 400 mg-L) were applied on marigold plants. This experiment was a factorial based on CRD . Results showed that biochar and hydrochar at 2% w/w level increased flower life at 39 and 36% respectively, but decreased ion leakage 22 and 21%, and also malondialdehyde at 36 and 29% respectively compared to control condition. Salicylic acid at 200 mg-L concentration increased flower life at 21% and decreased ion leakage and malondialdehyde by 19% compared to control condition. Highest ratios of shoot dry weight, root dry weight, total chlorophyll content , peroxidase and ascorbate peroxidase enzyme activity were obtained by application of biochar or hydrochar at 2% w/w and salicylic acid at 200 mg-L. These results indicated the positive role of soil improvers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ion leakage
  • malondialdehyde
  • root dry weight
  • total chlorophyll