نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

کاربرد تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در تولید گیاهان گلدانی به منظور کاهش رشد، بهبود شاخه‌زایی و افزایش تعداد گل روبه افزایش است. هدف از انجام این آزمایش مطالعه‌ی اثر سطوح و نحوه‌ی کاربرد ترینگزاپک اتیل بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و گل دهی گل آهار بود که در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نشاهای آهار در گلدان های پلی اتیلنی کشت و با مشاهده اولین جوانه گل، هر 21 روز با سطوح صفر، 4-10×5/2، 4-10×5/0، 3-10×1 و 3-10×2 گرم ترینگزاپک‌اتیل تیمار شدند. ترینگزاپک اتیل به دو شکل محلول پاشی و کاربرد خاکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد تیمار‌های 3-10×1و 3-10×2 گرم ترینگزاپک‌اتیل ارتفاع را به شکل معنی داری کاهش دادند. محلول پاشی ترینگزاپک‌اتیل باعث کاهش 42/16 درصدی ارتفاع نسبت به شاهد شد. تعداد انشعاب و گل با افزایش غلظت ترینگزاپک‌اتیل، افزایش یافته و بیشترین ان ها در تیمار 3-10×2 گرم ترینگزاپک‌اتیل مشاهده شد. تعداد برگ و طول انشعاب تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. غلظت های 3-10×1و 3-10×2 گرم ترینگزاپک‌اتیل میزان کلروفیل و قند اندام هوایی را به شکلی معنی دار افزایش دادند. در این پژوهش، کاربرد خاکی ترینگزاپک اتیل اثر معنی داری بر صفات مورد بررسی نشان نداد. بر اساس نتایج بدست آمده کاربرد ترینگزاپک اتیل به صورت محلول پاشی می تواند یک راهکار مناسب برای تولید آهار پاکوتاه و گلدانی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Trinexapac-ethyl on morpho-physiological characteristics and flowering of Zinnia elegans, var State fair mix

چکیده [English]

Application of regulators in production of pot plants has been increasing because of their role in height control, improving branching and increasing the number of flowering branches. The present experiment was aimed to shed lights on the effect and application mode of Trinexapac-ethyl on morpho-physiological characteristics and flowering on Zinnia elegans “State fair mix” planned as factorial in completely randomized design with three replicates. Zinnias’ seedlings were planted in polyethylene pots and subjected to Trinexapac-ethyl by levels of zero, 2×10-3, 1×10-3, 0.5×10-3 and 4.5×10-4 g when the first flower bud emerged. Trinexapac-ethyl was applied both by spraying on the leaves and soil drenching. According to the results, 1×10-3 and 2×10-3g Trinexapac-ethyl caused significant reduction in plant height. With increasing level of Trinexapac-ethyl, number of branches and flowers were increased, and the highest was observed in treatments 2×10-3g Trinexapac-ethyl. Branch length and leaf number was not affected. The concentrations 1×10-3 and 2×10-3g increased chlorophyll and shoots sugars, but did not affect root sugar content. However, soil application of Trinexapac-ethyl did not show positive effects. Based on the results obtained, foliar spray of Trinexapac-ethyl may serve as a suitable practice to produce dwarf pot Zinnia elegans “State fair mix”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Flowers
  • Physiology
  • Plant growth retardants
  • Plant growth regulator