بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و پاداکسندگی برخی از موهای وحشی استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

بررسی و ارزیابی ویژگی‌های موهای وحشی در برنامه­های بهنژادی و معرفی رقم‌های مناسب برای شرایط آب و هوایی خاص اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف از این پژوهش، ارزیابی و شناخت بهتر ویژگی­های نژادگان (ژنوتیپ)­های موهای وحشی استان آذربایجان غربی به‌منظور کاربرد آن‌ها در برنامه­های بهنژادی است. بیست نمونه­ از مناطق پیرانشهر و سردشت این استان گردآوری‌شده و صفات فیزیکوشیمیایی مختلفی مربوط به خوشه، خوشه­چه، حبه و بذر و ظرفیت پاداکسندگی کل اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد، تنوع بالایی در برخی از صفات مانند طول و عرض خوشه و وزن خوشه وجود داشت.دامنۀ ظرفیت پاداکسندگی گوشت، پوست و بذر در نژادگان­های مورد بررسی به ترتیب از 53/15 تا 53/71، 36/7 تا 96/84 و 71/8 تا 64 درصد متغیر است. صفات مرتبط با خوشه از جمله طول­ خوشه و عرض ­خوشه همبستگی مثبت و معنی­داری با صفات مرتبط با حبه مانند طول، عرض، وزن و اندازۀ حبه داشتند. یازده عامل اصلی نزدیک به 97/79 درصد از واریانس کل را توجیه کردند. در تجزیۀ خوشه­ای به روش Wardنژادگانهای موهای وحشی در سه گروه اصلی تقسیم شدند. نژادگان­های موجود در گروه اول بیشترین میانگین صفات وزن گوشت، ضخامت پوست، هیو، کروما، TA و pHآب‌میوه را داشتند. صفات طول و عرض­ حبه، طول دم ­حبه، شمار بذر، L* و a* نیز در جداسازی گروه دوم نقش مهمی داشتند. نژادگان­های موجود در گروه سوم میانگین صفات شمار خوشۀ ­فرعی و طول خوشۀ بالاتری داشتند. نتایج به‌دست‌آمده از این بررسی می­تواند در کارهای به نژادی و معرفی رقم در مو بسیار سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of fruit physicochemical and antioxidant characteristics of some wild grape in Northwest of Iran

نویسندگان [English]

 • Roqayeh Khoshamad Shorjeh 1
 • Hamid Hassanpour 2
1 M. Sc. Student, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The evaluation of wild grapes for breeding programs and introducing cultivars for special climatic conditions is very important. The aim of this study was to better understand the characteristics of wild grape genotypes in order to use in breeding programs. Twenty genotypes were collected in Sardasht and Piranshhar regions of the West Azerbaijan province and various attributes such as bunch, bunchlet, berry, seed and total antioxidant were measured. There is high variation in some traits, including length and width of bunch, bunch weight, length of peduncle and number of bunchlet. The flesh, peel and seed antioxidant capacity of the studied genotypes ranged from 15.53 to 71.53, 7.36 to 84.96 and 8.71 to 64 %, respectively. The bunch traits, including length and width of bunch significantly correlated with fruit traits such as length and width of berry, weight and size of the fruit. The eleven main factors were explained approximately 79.97% of the total variance. According to cluster analysis, genotypes were divided into three main groups. Genotypes in the first group had the highest flesh weight, skin thickness, TA, pH of juice, Hue and chroma values. The berry length and width, length of peduncle, number of seed, L* and a* had a significant role in separation of the second group. Genotypes in third group had a higher average number of bunchlet and length of bunchlet. The results obtained might be useful for breeding programs and introducing of new grape varieties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cluster Analysis
 • coefficient of variation
 • Correlation
 • factor analysis
 1. Badenes, M. L., Martinez-Calvo, J. & Llacer, G. (2000). Analysis of a germplasm collection of loquat (Eriobotrya japonica Lindl.). Euphytica, 114, 187-194.
 2. Chiou, A., Karathanos, V. T., Mylona, A., Salta, F. N., Preventi, F. & Andrikopoulos, N. K. (2007). Grape (Vitis vinifera L.) content of simple phenolics and antioxidant activity. Food chemistry, 102, 516-522.
 3. Drogoudi, P. D., Tsipouridis, C. & Michailidis, Z. (2005). Physical and chemical characters in pomegranate. Horticulture Science, 40, 1200-1203.
 4. Du, A., Li, M., Ma, F. & Liang, D. (2009). Antioxidant capacity and the relationship with polyphenol and Vitamin C in Actinidia fruits. Journal of Food Chemistry, 113, 557-562.
 5. Doulati Baneh, H., Nazemia, A., Mohammadi, S.A., Hassani, G. & Henareh, M. (2010).Identification and evaluation of West Azarbaijan grape cultivars by ampelography and ampelometery. Plant Production Technology, 10(1), 13-23. (in Farsi)
 6. Eshghi, S., Salehi, L. & Karami, M.J. (2014). Antioxidant activity, total phenolic compounds and anthocyanin contents in 35 different grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars grown in Fars province. International Journal of Horticultural Science and Technology, 1(2), 151-161.
 7. Forde, H. I. (1975). Walnuts. Advances in Fruit Breeding. In: Janick, J. and Moore, J. N. Purdue University Press, West Lafayette, IN. (Eds.). 439-455.
 8. Hashemzehi, M., Moradgholi, A. & Kamali. M. (2011). Evaluation of genetic diversity and analysis to agents for morphological traits of grape cultivars. In: Proceeding of the 7th Horticultural Sciences Congress of Iran. Esfehan, 1955p. (in Farsi)
 9. Kadir, U.Y., Sezai, E., Yasar, Z., Memnune, S. & Ebru, Y. K. (2009). Preliminary characterization of cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes for their physico-chemical properties. Food Chemistry, 114, 408-412.
 10. Karami, M. J. (2009). Introduction and description of major characteristics of nonirrigated grape cultivars grown in Kurdistan. Seed and Plant, 21, 577-600. (in Farsi)
 11. Karimi, S. H., Dehvari, M., Hajiyan, M. & Mokhtariyan, A. (2012). Genetic diversity of grape varieties based on molecular markers in Razavi khorasan province. Seed and Plant improvement Journal, 28(2), 159-172. (in Farsi)
 12. Levadoux, L. (1956). Les populations saurcages et cultivees de Vitis vinifera. Ann Amelior Plantes, 6, 59-118.
 13. Mokhtarian, A. (1997). Identification and study of local grape cultivars in Kashmar. Congress of Horticultural Science in Iran, Karaj, 155p. (in Farsi)
 14. Mousazadeh, R., Shor, M. & Tehranifar, A. (2013). Investigation of antioxidant activity in grape seed extract of some grape cultivars. Journal of Plant Science Research, 28(4), 13 -9. (in Farsi)
 15. Moosazadeh, R., Shoor, M., Tehranifar, A., Davarinezhad, G. & Mokhtaryan, A. (2013). Identity of some grape cultivars based on fruits and their seeds morphological characteristics. Journal of Plant Science Rearch, 28, 1-8. (in Farsi)
 16. Ocete, R., Canto, M., Lopez, M. A., Gomez, I. & Troncoso, A. (2002). Wild grapevine populations in the Ossa-Morena Mountain range (Portugal-Spain): location, characterization and sanitary state. Vitis, 41, 55-56.
 17. Parvaneh, V. (2006). Quality control and the chemical analysis of food. University of Tehran, 332p. (in Farsi)
 18. Rsouli, M., Mohammad parast, B. & Eyni, M. (2015). Study on phenotypic diversity of some grape (Vitis Vinifera L.) cultivars and genotypes using morphological markers. Journal of Applied Crop Breeding. 2(3), 241-260.(in Farsi)
 19. Rouzbahan, Y., Alipour, D., Barzgar, M. & Azizi, M. H. (2008). The antioxidant activity and phenolic compounds of grape pomace. Journal of Food Science. 5(3), 74 -69. (in Farsi)
 20. Ruhi, E. & Alleweldet, G. (1985). Investigation into the influence of time of irrigation on yield and quality of grapevine. Acta Horticulture, 171, 457-462.
 21. Shiraishi, M. (1995). Proposed descriptors for organic acid to evaluate grape germplasm. Euphytica, 81(1), 13-20.
 22. Xianming, W., Sykes, S. R. & Clingeleffer, P. R. (2002). An investigation to estimate genetic parameters in CSIRO’s table grape breeding program 2 Quality characteristics. Euphytica, 128, 343-351.
 23. Yildirim, H. K., Akçay, Y. D., Güvenç, U., Altindisli, A. & Sözmen, E. Y. (2005). Antioxidant activities of organic grape, pomace, juice, must, wine and their correlation with phenolic content. International Journal of Food Science and Technology, 40, 133-142.
 24. Yoo, J. Y., Shin, D. H. & Min, B. Y. (2000). Composition of Grape seed oil. Korean Journal of Food Sciences and Technology, 16(3), 257-26.