تغییرپذیری ترکیب‌های فلاونوئیدی در بافت برگ و میوۀ در برخی از ژنوتیپ‌های درخت به (Cydonia oblonga Mill.) متعلق به مناطق شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، صندوق پستی 68111-31499، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، صندوق پستی 336-14115، ایران

چکیده

درخت به از درختان میوه­ای است که خواص دارویی چندی، از جمله محتوای بالای مواد پاداکسنده (آنتی­اکسیدانی) مانند فنل­ها و فلاونوئیدها برای آن بیان‌شده است. بنابراین، با توجه به طیف گستردۀ اهمیت فلاونوئیدها از نظر فیزیولوژیکی و دارویی، این پژوهش با هدف بررسی محتوای و روند تغییر فلاونوئید کل در بافت برگ و میوۀ ژنوتیپ­های به نیمۀ شمالی کشور و مقایسۀ آن با رقم تجاری به اصفهان انجام شد. به این منظور، 24 ژنوتیپ گردآوری‌شده از این مناطق، شامل ژنوتیپ­های اردبیل 1 تا اردبیل 7، به آمرودی، به سیبی و به گیوی کوثر از استان اردبیل، ژنوتیپ­های AS1، ASM1، ASM2، ASM3، ASP1 و ASP2 از استان گیلان، ژنوتیپ­های LA1 و LA3 از استان تهران و ژنوتیپ­های M1، M2، M3، M8 و M9 از استان خراسان ارزیابی شدند. نتایج بیانگر وجود اختلاف معنا­دار در میزان فلاونوئید کل در برگ ­و میوۀ ژنوتیپ­های مختلف بود، به صورتی که ژنوتیپ M3 و LA1 به ترتیب بیشترین و کمترین میزان فلاونوئید کل را در برگ­های خود با 9/21 و 1/3 میلی­گرم کوئرستین بر گرم در مقایسه با رقم شاهد اصفهان با میزان 4/13 میلی­گرم کوئرستین بر گرم داشتند. همچنین نتایج ارزیابی میوه­ها نشانگر بالاترین میزان فلاونوئید کل به میزان 2/6 میلی­گرم کوئرستین بر گرم در رقم شاهد بوده و دیگر رقم‌ها در ردۀ پایین­تری قرار گرفتند. بررسی تأثیر زمان برداشت برگ بر میزان تغییر فلاونوئید کل نشان داد، بالاترین میزان این متابولیت مربوط به آغاز تابستان بوده و در دیگر برداشت­ها میزان فلاونوئید کمتری در برگ‌ها وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Variations in flavonoid compounds of the leaves and fruits of quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes from northern regions of Iran

نویسندگان [English]

 • Ziba Amirahmadi 1
 • Hamid Abdollahi 2
 • Mahdi Ayyari 3
1 M.Sc. Student, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Azad University of Karaj, Karaj, P.O.Box. 31499-68111, Iran
2 Associate Professor, Temperate Fruits Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Medicinal Plants Department of Horticultural Science, Tarbiat Modaress University, P.O.Box: 14115-336, Tehran, Iran
چکیده [English]

Quinces use as bearing fruit tree and also have numerous medicinal effects, such as high contents of antioxidants including phenols and flavonoids. Due to importance of flavonoids in the physiological and medicinal aspects of this tree, the current research was conducted to investigate the variations of flavonoids in the leaves and fruits of quince genotypes from northern regions of Iran, comparing them with cultivar Esfahan as control. So, it was followed by using 24 genotypes including ARD1-7, Beh Amroudi, Beh Sibi, Beh Givi Kowsar from Ardebil province, LA1 and LA3 from Tehran provinces, M1, M2, M3, M4, M8 and M9 from Khorasan and AS1, ASM1, ASM2, ASM3, ASP1 and ASP2 from Guilan province. The results showed significant differences in the total flavonoids in the leaves and fruits of the quinces. According to the results, M3 and LA1 genotypes respectively had the highest and lowest total levels of the flavonoids in their leaves with 21.9 and 3.1 mg QE/g values, compared with the control cultivar containing 13.4 mg QE/g. Also the results of the flavonoid contents of the fruits indicated the highest level in control cultivar, Esfahan with 6.2 mg QE/g, while all other genotypes had significantly lower levels of flavonoids. Also evaluation the effects of sampling period on the variation of total contents of the leaf flavonoids showed that the highest concentration of these compounds belonged to the beginning of the summer, while the leaves had lower levels of flavonoids at other sampling periods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antioxidants
 • Cydonia oblonga Mill
 • phenolic compounds
 • quercetin
 • quince Esfahan
 1. Abdollahi, H., Alipour, M., Khoramdel Azad, M., Mehrabipour, S., Ghasemi, A., Adli, M., Atashkar, D. & Akbari, M. (2013). Establishment of quince (Cydonia oblonga Mill.) germplasm collection from various regions of Iran. Acta Horticulturae, 976, 199-203.
 2. Alipour, M., Abdollahi, H., Abdousi, V., Ghasemi, A. A., Adli, M. & Mohamadi, M. (2014). Evaluation of vegetative and reproductive characteristics and distinctness of some quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes from different regions of Iran. Seed and Plant, 30-1, 507-529. (in Farsi)
 3. Bakhshi, D. & Arakawa, O. (2006). Effects of UV-B irradiation on phenolic compound accumulation and antioxidant activity in ‘Jonathan’ apple influenced by bagging, temperature and maturation. Journal of Food, Agriculture and Environment, 4, 75-79.
 4. Byrne, P. F., McMullen, M. D., Snook, M. E., Musket, T. A., J. Theuri, M., Widstrom, N. W., Wiseman, B. R. & Coe, E. H. (1996). Quantitative trait loci and metabolic pathways: Genetic control of the concentration of maysin, a corn earworm resistance factor, in maize silks. Proceedings of National Academy of Science of the USA, 17, 8820-8825.
 5. Dawidowicza, A. L., Wianowska, D. & Baraniak, B. (2006). The antioxidant properties of alcoholic extracts from Samba cusnigra L. (antioxidant properties of extracts). Journal of LWT-Food Science and Technology, 39, 308-315.
 6. Du, A., Li, M., Ma. F. & Liang, D. (2009). Antioxidant capacity and the relationship with polyphenol and Vitamin C in Actinidia fruits. Journal of Food Chemistry, 113, 557-562.
 7. FAO. (2013). Food and Agricultural Organization Production Statistics. FAO Publications, Rome, Italy.
 8. Ghozati, E. (2015). Evaluation of biochemical and antioxidative characteristics of leaves and fruits of selected quince cultivars and genotypes from central region of Iran. M.Sc. Thesis, Azad University of Abhar, Abhar, Iran. 115pp. (in Farsi)
 9. Hamauzu, Y., Yasui, H., Inno, T., Kume, C. & Omanyuda, M. (2005). Phenolic profile antioxidant property and antiinfluenza viral activity of Chinese quince (Pseudocydonia sinesis Schneid.), quince (Cydonia oblonga Mill.) and apple (Malus domestica Mill.) fruits. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53, 928-934.
 10. Hernández, I., Alegre, L., Van Breusegem, F. & Munné-Bosch, S. (2009) How relevant are flavonoids as antioxidants in plants?. Trends in Plant Science, 14, 125-132.
 11. Izadi, Z., Asnaashari, M., Ahmadvand, G. B. & Piri, Kh. (2011). Identify the chemical composition of peppermint essential oil antibacterial investigation against several bacterial strains. Armaghan Danesh, 55, 45-52. (in Farsi)
 12. Khoubnasabjafari, M. & Jouyban, A. (2011). A review of phytochemistry and bioactivity of quince (Cydonia oblonga Mill.). Journal of Medicinal Plant Research, 16, 3577-3594.
 13. Khoramdel Azad, M., Nassiri, J. & Abdollahi, H. (2013). Genetic diversity of selected Iranian quinces using SSRs from apples and pears. Biochemical Genetics, 51, 426-442.
 14. Magalhaes, A. S., Silva, B. M., Pereira, J. A., Andrade, P. B., Valentao, P. & Carvalho, M. (2009). Protective effect of quince (Cydonia oblonga Miller) fruit against oxidative hemolysis of human erythrocytes. Food chemistry and Toxicology, 47, 1372-1377
 15. Reyes-Carmona, J., Yousef, G. G., Marteniz-Peniche, R. A. & Lila, M. A. (2005). Antioxidant capacity of fruit extracts of blackberry (Rubus sp.) produced in different climatic regions. Journal of Food Science, 70, 497-503.
 16. Sabeti, H. (1994). Trees and Shrubs of Iran. Yazd University Publication, Yazd, Iran. 810 pp. (in Farsi)
 17. Vermerris, W. & Nicholson, R. (2006). Phenolic Compound Biochemistry. Springer Press, Dordrecht, the Netherlands. 276 pp.
 18. Westwood, M. N. (1993). Temperate Zone Pomology. Timber Press, Inc. Portland, Oregon, USA. 536pp.
 19. Wojdylo, A., Oszmianski, J. & Bielicki, P. (2013). Polyphenolic Composition, Antioxidant Activity, and Polyphenol Oxidase (PPO) Activity of Quince (Cydonia oblonga Miller) Varieties. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61, 2762-2772.
 20. Wu, T. S. (1989). Flavonoid from root bark of Citrus sinensis and Citrus nobilis. Phytochemistry, 27, 585-587.
 21. Yen, G. C. & Duh, P. D. (1995). Antioxidant activity of methanolic extracts of Peanut hulsfrom various cultivars. Journal of the American Oil Chemist Society, 72, 1065-1067.