بررسی رابطۀ بین عملکرد گل و اجزای آن در ده ژنوتیپ‌ گل محمدی در گلپایگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان

3 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان

چکیده

به‌منظور بررسی عملکرد گل و اجزای آن از نظر صفات ریخت‌شناختی (مورفولوژیک)، شمار ده نژادگان (ژنوتیپ) گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نقاط مختلف کشور، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان گلپایگان کشت شده و در سال 1392 بررسی شدند. در نتایج مقایسۀ میانگین‌ها، از نظر آماری در صفت عملکرد بوته، نژادگان یزد2 با بیشترین عملکرد و نژادگان خوزستان با کمترین عملکرد و همچنین در صفت عملکرد اسانس در هکتار نژادگان اصفهان4 با بیشترین عملکرد معنی‌دار داشتند. همبستگی معنی‌داری در سطح 1 درصد در بین صفات مشاهده شد که از مهم‌ترین آن‌ها همبستگی مثبت و معنی‌دار ارتفاع گیاه و شمار گل با عملکرد بوته بود. همچنین نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد، بین نژادگان‌ها برای همۀ صفات ارزیابی‌شده اختلاف معنی‌داری وجود دارد، اما برای صفات درصد اسانس و نسبت وزن گلبرگ به وزن گل اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. در تجزیۀ خوشه‌ای نیز نژادگان‌های مورد بررسی در چهار گروه متفاوت قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relations between flower yield and its components in 10 genotypes of damask rose in Golpayegan

نویسندگان [English]

 • Esmael Nazarolmolk 1
 • Bahman Zahedi 2
 • Hosein Zeinali 3
1 Former M. Sc. Student, Department of Plant Production, Lorestan University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Plant Production, Lorestan University, Iran
3 Assistant Professor, Agricultural Research Center of Isfahan Province, Iran
چکیده [English]

To evaluate the flower performance and its components in terms of morphological traits, 10 genotypes of damask rose (Rosa damascena Mill.), have been cultivated in randomized complete blocks with three replications in a research field in Golpayegan city and studied in 2013. The results of means comparisons showed that for yield per plant, Yazd2 and Khuzestan genotypes had the highest and lowest value, respectively. Esfahan4 genotype was the superior for oil yield/hec. Significant correlations were observed between the characteristics. Positive and significant correlation between plant height and number of flowers with yield per plant were the most important. The results showed significant differences among genotypes for all evaluated traits, but for the qualities of essential oils and petals of the flower weight ratio. In cluster Analysis, the studied genotypes were divided into four groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Damask rose
 • Essential oil yield
 • Flower yield
 • genotype
 • morphology traits
 1. Carins, T. (2003). Horticulture classification schemes. 117-124. In: A.V. Roberts, T. Debener, and S. Gudin, (Eds), Encyclopedia of Rose Science. Vol. l. Elsevier Academic Press. Amesterdom.
 2. Chevallier, A. (1996). The encyclopedia of medicinal plants. Dorling Kindersley, London. 336.
 3. Fraser, J. & Eaton, G. W. (1983). Application of yield component analysis to crop research. Field Crop Abs, 39, 787-797.
 4. Haghi-Kashani, A., Tabaei-aghdaei, S. R., Zeinali, H. & Rozban, M. R. (2012). Relationships between yield and its components in Damask Rose (Rosa damascena Mill) genotypes. Crops Magazine, 14(1), 19-13. (in Farsi)
 5. Kafi, M. & Riazi, Y. (2002). Rose growing and rose water production. Parchin publishing, Tehran University Press. 110. (in Farsi)
 6. Koduri, M. & Tabaei-aghdaei, S. R. (2007). Evaluation of yield and its components in the accession of the Damask rose in Kerman. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 23(1), 100-111. (in Farsi)
 7. Linley, J. (1820). Rosarum Monographia-A Botanical History of Roses. J. Ridgeway, London.
 8. Nilson, O. (1972). Rosa. 104-128. In: P. H. Davis, (ed.). Flora of Turkey and the Aegean Island, Vol. 4, University Press, Edinborough, UK.
 9. Pal, B. P. (1991). The rose in India. Indian Council of Agricultural Research, Delhi. pp. 389.
 10. Rahmani, A., Shakibi, M., Tabaei-aghdaei, S. R. & Ashraf Jafari, A. (2011). The effect of chemical fertilizers and livestock on flower size and growth rate of Damask Rose (Rosa damascena Mill). Iranian conference National Botanical Gardens, 6(3), 987. (in Farsi)
 11. Tabaei-aghdaei, S. R., Rezaee, M. B. & Jaymand, K. (2003a). Evaluate the variation in components flowers and essential oil yield Damask rose genotypes in Kashan. Iranian Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 11(2), 219-234. (in Farsi)
 12. Tabaei-aghdaei, S. R. & Babaei, M. (2003b). Evaluation of the genetic diversity of (Rosa damascena Mill) drought tolerance in Damask Rose cuttings using multivariate analysis. Iranian Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 11(1), 39-51. (in Farsi)
 13. Tabaei-Aghdaei, S. R. (2004a). Evaluation performance and morphological traits in a number of plants Damask rose genotypes. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 20(1), 111-122. (in Farsi)
 14. Tabaei-aghdaei, S. R., Sahebi, M., Jafari, A. A. & Rezaei, M. B. (2004b). Evaluation of flower yield and morphological characteristics of 11 Rosa damascena Mill. Genotypes using multivariate analysis. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 20(2) 199-211. (in Farsi)
 15. Tabaei-aghdaei, S. R. Farhangian, S. & Jafari, A. A. (2005). Yield components in genotypes of Damask rose (Rosa damascena Mill.) Central regions of the country using path analysis. Iranian journal Specialized plants and ecology, 1, 45-54. (in Farsi)
 16. Tabaei-Aghdaei, S. R., Soleymani, A. & Jafari, A. A. (2005). Variation in flowering time and morphology 8 genotypes Damask rose (Rosa damascena Mill.). Iranian Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 12(3), 265-280. (in Farsi)
 17. Tabaei-aghdaei, S. R., Lebaschi, M. H., jafari, A. A., Mirjani, L., Najafi-ashtiani, A., Nemati-Loghmejani, Z. & Daneshjo, M. (2011). Study the reaction to the dry conditions in the 10 accession Damask rose. Conference National Botanical Gardens, Nov 2011. (in Farsi)
 18. Yousefi, B., Tabaei-Aghdaei, S. R., Darvish, F. & Assareh, M. H. (2009) Flower yield performance and stability of various Rosa damascena Mill. Landracesunder different ecological conditions. Scientia Horticulturae, 121, 333-339.
 19. Zeinali, H., Tabaei-aghdaei, S. R., Asgarzadeh, M., kianipoor, A. & Abtahi, S. M. (2007). Study the relationship between yield and yield components in Damask rose genotypes. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 23(2), 195-203. (in Farsi)