بررسی رشد و گلدهی برخی نمونه‌های بید‌مشک (Salix aegyptiaca L.) در شرایط آب‌ و ‌هوایی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان

3 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

4 استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان

چکیده

در این پژوهش، ویژگی­های رشد و گلدهی ده نمونۀ بانک ژنی (اکسسشن) بید­مشک (Salix aegyptiaca L.) موجود در کلکسیون ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی کردستان در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شد. نتایج تجزیۀ واریانس داده­ها نشان داد، بین ویژگی­های ارتفاع درخت، قطر یقه، طول شاتون، نسبت طول به عرض شاتون، طول برگ، عرض برگ، نسبت طول به عرض برگ، سطح برگ و طول دمبرگ اختلاف معنی‌داری (01/0 P≤) وجود داشت. ویژگی­های زاویۀ شاخۀ اصلی با فرعی، طول شاخۀ یک‌ساله، طول در عرض شاتون نیز اختلاف معنی‌داری (05/0 P≤) با هم داشتند. مقایسۀ میانگین ویژگی­ها نیز گویای تفاوت معنی­دار بین اکسشن­ها بود. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین سطح برگ با ویژگی­های مرتبط با گلدهی (طول شاتون، عرض شاتون، وزن تر و خشک شاتون) همبستگی مثبت و معنی­داری و بین ارتفاع درخت و ویژگی­های طول و وزن تر شاتون همبستگی منفی و معنی­داری وجود داشت. تجزیۀ خوشه‎ای صفات مورد بررسی، نمونه­های بیدمشک مورد بررسی را در سه خوشه گروه­بندی کرد. برای تعیین نمونه‎های برتر از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. بر پایۀ دو مؤلفۀ اول و دوم که درمجموع حدود 70 درصد از تنوع را توجیه کردند، نمودار دو بعدی (بای پلات) ترسیم و مشخص شد که نمونه‎های K2، K3 و K6 نسبت به نمونه‎های دیگر برتری محسوسی داشته و می‌توان با توجه به ویژگی‌های برتر آن­ها افزون بر کاشت در فضای سبز برای اصلاح ژنتیکی بیدمشک نیز استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of growth and flowering characteristics of some Salix aegyptiaca L. accessions in Kurdistan province (Iran)

نویسندگان [English]

 • Esfandyar Mohammadi 1
 • Abdolhossein Rezaei Nejad 2
 • Bayazid Yousefi 3
 • Sadegh Mousavi Fard 4
1 M.Sc. Student, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran
3 Assistant Professor, Kurdistan Research Center of Agriculture and Natural Resources, Sanandaj, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran
چکیده [English]

In this study, the growth and flowering characteristics of 10 accessions of Salix aegyptiaca L. grown in the collection of Kurdistan agricultural research center were assessed. The experiment was run in a randomized complete block design (RCBD) with three replications. The analysis of variances showed significant differences (P≤ 0.01) among accessions for characteristics such as tree height, collar diameter, catkin length, catkin length/width ratio, leaf length, leaf width, leaf length/width ratio, leaf area, petiole length and significant differences (P≤ 0.05) among accessions for angle of branches with trunk, length of annual shoot, catkin length width. Based on the results of correlation coefficients, there were significant positive correlations between leaf area and flowering characteristics (catkin length, width, fresh and dry weight). Moreover, there were significant negative correlations between tree height and catkin length and fresh weight. Cluster analysis of studied traits grouped accessions into three clusters. To determine the superior accessions, principal component analysis was used. Bi-plot was made based on the first two components which covered 70 percent of total variance and showed the accessions of K2, K3 and K6 were superior and could be recommended for landscape designing and breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Catkin
 • correlation coefficient
 • Cluster Analysis
 • musk willow
 • Principal component analysis
 1. Aravanopoulos, F. A., Lin, D., Zsuffa, L. & Hubbes, M. (1998). Identification of selected willow (Salix L.) clones based on morphological, biochemical, and molecular data: a comparative analysis. 21th International Poplar Commission (IPC), Portland, Oregon, USA. (Abstract)
 2. Argus, G. W. (1997). Infrageneric classification of Salix (Salicaceae) in the new world. Systematic Botany Monographs, 1-121.
 3. Chapolagh, P. I., Jalili, S. G., Sonboli, A. & Zarafshar, M. (2012). Leaf, stomata and morphology of the species in Carpinus genus. Toxonomy and Biosystematics Journal, 4(1), 11-26. (in Farsi)
 4. Damyar, S., Hassani, D. & Parvaneh, T. (2013). Evaluation of some characteristics of native Red-Fleshed Apple genotypes of Iran. Seed and Plant Journal. 29(3), 483-503. (in Farsi)
 5. Daraby Fard, H., Bouzari, N. & Abbosi, V. (2012). Genetic diversity in some Plum (Prunus spp.) cultivars using morphological characteristics and molecular markers. Seed and Plant Journal, 28(4), 643-661. (in Farsi)
 6. Förster, N., Ulrichs, C., Zander, M., Kätzel, R. & Mewis, I. (2010). Factors influencing the variability of antioxidative phenolic glycosides in Salix species. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(14), 8205-8210.
 7. Harris, P. J. C., Pasiecznik, N. M., Smith, S. J., Billinaton, J. M. & Ramirez, L. (2003). Differentiation of Prosopis juliflora and P. pollida using foliar characters and ploidy. Forest Ecology and Management, 180, 153-164.
 8. Hend, B. T., Ghada, B., Mustapha Sana, B., Mohamed, M., Mokhtar, T. & Salhi-Hannachi, A. (2009). Genetic relatedness among Tunisian plum cultivars by random amplified polymorphic DNA analysis and evaluation of phenotypic characters. Scientia Horticulturae, 124, 440-446.
 9. Iketani, H., Manabe, T., Matsuta, M., Akihama, T. & Hayashi, T. (1998). Incongruence between RFLP of chloroplast DNA and morphological classification in East Asian Pear (Pyrus spp.) Genetic Resources and Crop Evolution, 45, 533-539.
 10. Jazireie, M. H. & Rostaghi, M. (2003). Forest of the Zagros. Tehran University Press. 64-71
 11. Kauter, D., Lewandowski, I. & Claupein, W. (2003). Quantity and quality of harvestable biomass from Populus short rotation coppice for solid fuel use-a review of the physiological basis and management influences. Biomass and Bioenergy, 24(6), 411-427.
 12. Mir Haidar, H. (1993). Plant sciences. Nashr e Farhang Eslami (Tehran).
 13. Mosavei, S. S., Houshmand, S., Mohammadi, SH.  & Khodambashi, M. (2010). Chromosomal localization of the genes controlling quantitative traits of drought resistance in wheat using substitution lines. Electronic Journal of Crop Product, 3(2), 97-114. (in Farsi)
 14. Sabbeti, H. (1976). Forests, trees and shrubs of Iran. Organization Research and education of Agriculture and Natural resources Publishers. 663-681
 15. Sattarian, A., Zarafshar, M. & Sustani, F. B. (2011). Leaf morphological variability between natural populations of Quercus castaneifolia and Q. macronthera in Caspian forest. Toxonomy and Biosystematics Journal, 3(6), 25-34. (in Farsi)
 16. Sestras, R., Mihai, B. O. T. U., Mitre, V., Sestras, A. & Smaranda, R. M. (2007). Comparative study on the response of several plum cultivars in central Transylvania conditions, Romania. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 35(2), 69.
 17. Skvortsov, A. K. (1969). Salicaceae. Salix. In K.H. Rechinger. Flora iranica 65: 12. Akademische Druck, Graz-Austria.
 18. Steven, J. B., Carina, K. A. & Drew, R. (1998). Phylogenetic analysis yields insights into genetic complexity in Salix. In: Proceedings of 21st International Poplar Commission (IPC), Portland, Oregon, USA.
 19. Stolarski, M. J., Szczukowski, S., Tworkowski, J. & Klasa, A. (2011). Willow biomass production under conditions of low-input agriculture on marginal soils. Forest Ecology and Management, 262(8), 1558-1566.
 20. Sugier, D., Sugier, P., Pawełek, M. & Gawlik-Dziki, U. (2011). Salix myrsinifolia Salisb. as a source of phenolic glycosides: distribution and characteristic of habitat conditions in the mid-eastern Poland. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 10(3), 75-88.
 21. Sulima, P., Przyborowski, J. A. & Wiwart, M. (2006). Willow bark-herbal raw material harvested from plants cultivated on arable lands. Herba Polonica, 4(52), 18-25.
 22. Teresa, C. (1998). A willow breeding program for sawing and paper industries. 21th International Poplar Commission (IPC), Portland, Oregon, USA.
 23. Yousefi, B. (2009). Final report of project/research: Collecting and identification of Willows (Salix spp.) accessions of Kurdistan and collection establishment. Research Institute of Forest and Rangelands.
 24. Yousefi, B. (2013). Collection, identification, morphological and phonological evaluation of Willows accessions at Kurdistan province of Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(1), 184-202.(in Farsi)
 25. Yousefzadeh, H., Tabari, M., Hossein Zadeh, A., Asadi, M., Sattarian, A. & Zarea, H. (2010). Leaf morphological variability of Tilia spp In Hircani forest. Taxonomy and Biosystematics Journal, 2(2), 11-24. (in Farsi)