نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکاه تهران، کرج- ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکاه تهران، کرج- ایران

3 مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی 14 جمعیت از 5 گونه ترشک شامل R. chalepensis، R. kandavanicus، R. pulcher، R. crispus و R. tuberosus از استان‌های اردبیل و خراسان رضوی با استفاده از صفات مورفولوژیک بود. صفات مورد مطالعه شامل طول برگ، عرض برگ، تعداد برگ در بوته، وزن تر، وزن خشک، کلروفیل a ، کلروفیل b، کلروفیل کل، کارتنوئید، ضد اکسنده و فنل بود. بررسی‌های صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی در مزرعه و گلخانه نشان داد بیش‌ترین ضریب تغییرات برای صفات مورفولوژیکی مربوط به وزن تر، تعداد برگ در بوته و وزن خشک بود، در حالی‌که کمترین ضریب تغییرات مربوط به صفت طول برگ بود. علاوه بر این، بیش‌ترین ضریب تغییرات مربوط به کلروفیل b و فنل وکم‌ترین مربوط به کلروفیل a بود. همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات مورفولوژیکی تحت شرایط مزرعه و گلخانه نشان داد که بین گونه‌های مختلف جنس Rumexو جمعیت‌های مختلف درون هر گونه در مزرعه تفاوت معنی‌دار وجود دارد، در حالی‌که بین گونه‌های مختلف در گلخانه تنها از لحاظ مجموعه صفات مانند طول برگ، عرض برگ، تعداد برگ در بوته، وزن تر، وزن خشک، فنل و ضد اکسنده تفاوت معنی‌دار بود. به طور کلی، میزان فنل و ضد اکسنده در گونه R. crispus نسبت به گونه‌های دیگر بیشتر بود. در‌حالی‌که R. tuberosus از لحاظ کلیه صفات مورفولوژی و فیتوشیمیای مورد بررسی مقادیر پایین‌تری را در مقایسه با سایر گونه‌ها نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Morphological evaluation of genetic diversity of wild populations of some Rumex species in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahla Khalili Bourang 1
  • Vahideh Nazeri 1
  • Abdorahamn Rasoulnia 2
  • Ghorban Didehbaz Moghanloo 3

1 Department of Horticultural Science and Landscape Architecure, Faculty of Agricultural Science and Engeering, University of Tehran, Karaj- Iran

2 Department of ِAgronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Science and Engeering, University of Tehran, Karaj- Iran

3 Agricultural and Natural Resources Research and Training Center, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the genetic diversity and phylogenetic relationships of 14 populations of five species of Rumex, including R. chalepensis, R. kandavanicus, R. pulcher, R. crispus and R. tuberosus from Ardabil, Khorasan Razavi provinces and using morphological traits. The studied traits included leaf length, leaf width, number of leaves per plant, fresh weight, dry weight, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoids, phenol and antioxidants. Studies of morphological and phytochemical traits on farm and greenhouses have shown that the highest coefficients for morphological traits are related to wet weight, number of leaves per plant and dry weight, while the lowest coefficient of change is related to the leaf length. In addition, the highest variation coefficient for chlorophyll b and phenol and the lowest is related to chlorophyll a. Also, the results of comparing the average morphological traits under farm and greenhouse conditions showed that there was a significant difference between different species of Rumex and different populations within each species in the farm. However, there was a significant difference between different species in the greenhouse only in traits such as leaf length, leaf width, number of leaves per plant, fresh weight, dry weight, phenol and antioxidants. In general, phenol and antioxidants were higher in R. crispus than in other species. However, R. tuberosus showed lower values in all morphological and phytochemical traits compared to other species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • medicinal plant phenol
  • morphological traits
  • wild species