تأثیر کیفیت نور و برخی تنظیم کننده‌های رشد بر شاخه‌زایی و ریشه‌زایی درون شیشه‌‌ای پایه گلابی OH×F333

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کیفیت نور بر ریزازدیادی پایه گلابی333OH × Fانجام شد. ابتدا ریزنمونه‌های تک گره روی محیط کشت QL تغییر یافته حاوی BA (0، 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) و IAA (0، 1/0 و 1 میلی‌گرم در لیتر) کشت و از لحاظ شاخه‌‌زایی ارزیابی شدند. سپس گیاهچه‌‌‌ها در مناسب‌‌ترین ترکیب هورمونی کشت شده و در اتاقک رشد با چهار تیمار نوری فلورسنت (شاهد)، آبی، قرمز و ترکیب یکسان آبی و قرمز حاصل از LED با شدت 57 میکرومول در متر مربع در ثانیه قرار گرفتند. برای بررسی تأثیر نور بر ریشه‌زایی، ریزنمونه‌ها در محیط کشت QL تغییر یافته حاوی 1 میلی‌گرم در لیتر IAA کشت و در اتاقک رشد با چهار تیمار نوری مشابه شاخه‌زایی قرار گرفتند. بیشترین تعداد شاخساره در نور ترکیبی آبی و قرمز و بلندترین طول شاخساره و میانگره در نور قرمز مشاهده شد. همچنین بیشترین تعداد برگ و تعداد گره در تیمار نور آبی مشاهده شد. در مورد ریشه‌زایی نیز تیمارهای نوری تأثیر معنی‌داری بر درصد ریشه‌زایی، تعداد ریشه و طول ریشه نشان دادند. بیشترین درصد ریشه‌زایی با ریشه‌زایی تمامی شاخساره‌ها در تیمار ترکیبی آبی و قرمز مشاهده شد. در مقابل کمترین ریشه‌زایی، کمترین تعداد ریشه در گیاهچه و کمترین طول ریشه در تیمار نور آبی بدست آمد. با توجه به نتایج تیمار نور ترکیبی آبی و قرمز برای افزایش میزان شاخه‌‌زایی و ریشه‌زایی در این پایه نسبت به سایر تیمار‌های نوری مناسب‌تر بود و گیاهان تحت تأثیر نور ترکیبی تعداد شاخساره بیشتری را داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of light quality and some growth regulators on in vitro shoot proliferation and rooting of pear rootstock OH×F333

نویسندگان [English]

 • Seyede Maryam Mousavifattah 1
 • Hassan Sarikhani 2
چکیده [English]

This research was aimed to investgate the effect of light quality on micropropagation of pear rootstock OH×F333. First, single nodes explants were cultured in modified QL medium containing BA at four levels (0, 0.5, 1, and 2 mg/l-1) and IAA at three levels (0, 0.1, and 1 mg/l-1) and were evaluated for shoot proliferation. Then, plantlets subcultured in modified QL medium containing 1 mg/l-1 BA and were maintained in growth chamber under four level of light quality consisting red, blue and red-blue light provided by LED instrument and white cool light provided by florescent, all having 75 µmol m-2 s-1 intensity. For investigation of light quality on rooting, shoots were subcultured on modified QL medium containing 1 mg/l-1 IAA and were incubated under same light treatments. The results indicated that the highest number of proliferated shoots was obtained in red-blue light while the longest shoots and internodes was in red light treatment. Moreover, the number of leaves and nodes of plantlets grown under blue light were high. Light quality showed significant effect on rooting percentage, root number and root length. The highest rooting, with 100 percent rooting of shoots, was observed in red-blue light treatment. In contrary, the lowest percentage of rooting, the lowest number of root and the shortest length of root were observed in blue light treatment. Based on current results, combination of blue and red light in comparison to other light treatment was more appropriate treatment for shoot proliferation and rooting of pear rootstock OH×F333. The explants under this treatment showed higher number of shoots.

کلیدواژه‌ها [English]

 • OH × F333 pear rootstock
 • light quality
 • proliferation
 • LED
 • rooting
 1. Bagheri, A., Ziaratnia, M. & Hosseini, M. (2005). In vitro culture of trees. Ferdowsi University of Mashhad. 245 p. (in Farsi)
 2. Baraldi, R., Rossi, F. & Lercari, B. (1988). In vitro shoot development of Prunus GF655-2: Interaction between light and benzyladenine. Physiologia Plantarum, 174, 440-443.
 3. Bourget, C. (2008). An introduction to light emitting diodes. HortScience, 43, 1944-1946.
 4. Brardi, G., Infante, R. & Neri, D. (1993). Micropropagation of Pyrus calleryana Den. from seedlings. Scientia Horticulturae, 53, 157-165.
 5. Bula, R., Barta, D., Morrow, R., Tibbitts, T., Ignatius, R. & Martin, T. (1991). Light emitting diodes as a radiation source for plants. HortScience, 26, 203-205.
 6. Denisy, Y., Yeo, B. & Reed, M. (1999). Micro-propagation of Pyrus rootstocks. HortScience, 30, 620-623.
 7. Dolcet-Sanjuan, R., Mok, D.W.S. & Mok, M. C. (1990). Micropropagation of Pyrus and Cydonia and their responses to Fe- limiting conditions. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 21, 191-199.
 8. Hartmann, H.T., Kester, D.E., Geneve, R.L. & Davies, F.T. (1997). Plant Propagation: Principles and Practices. PrenticeHall. 770 p.
 9. Heijde, M. & Ulm, R. (2012) UV-B photoreceptor-mediated signaling in plants. Trends in Plant Science, 17, 230-237.
 10. Iacona, C. & Muleo, R. (2010). Light quality affects in vitro adventitious rooting ex vitro performance of cherry rootstock Colt. Scientia Horticulturae, 125, 630-636.
 11. Khodaee, C.F., Ershadi, A., Abdollahi, H. & Esnaashari, M. (2011). Determination of micro-propagation protocol for OH×F333 and OH×F69 pear clonal rootstocks. Seed and Plant Improvement Journal, 27-2(3), 297-312. (in Farsi)
 12. Leblay, C., Chevereau, E. & Roboint, L.M. (1991). Adventitious shoot regeneration from in vitro leaves pear cultivars (Pyrus communis L.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 25, 99-105.
 13. Lin, C. (2000). Plant Blue light receptors. Trends in Plant Science, 8, 541-545.
 14. Massa, G.D., Kim, H.H., Wheeler, R.M. & Mitchell, C.A. (2008). Plant productivity in response to LED lighting. HortScience, 43:1951-1956.
 15. Matters, G. L. & Beale, S. (1995). Blue-light-regulated expression of genes for two early steps of chlorophyll biosynthesis in Chlamydomonas reinhardtii. Plant Physiology, 109, 471-479.
 16. Miyashita, Y., Kitaya, Y., Kozai, T. & Kimura, T. (1995). Effects of red and far-red light on the growth and morphology of potato plantlets in vitro: Using light emitting diodes a light source for micropropagation. Acta Horticulturae, 393, 189-194.
 17. Moretti, C., Scozoli, A., Pasini, D. & Paganelli, F. (1992). In vitro propagation of pear cultivars. Acta Horticulturae, 300, 115-118.
 18. Morrow, R.C. (2007). LED light in horticulture. HortScience, 43, 1947-1950.
 19. Muleo, R. & Morini, S. (2006). Light quality regulates shoot cluster growth and development of MM106 apple genotype in vitro culture. Scientia Horticulturae, 108, 364-370.
 20. Muleo, R. & Morini, S. (2008). Physiological dissection of blue and red light regulation of apical dominance and branching in M9 apple rootstock growing in vitro. Journal of Plant Physiology, 165, 1838-1846.
 21. Muleo, R. & Thomas, B. (1997). Effect of light quality on shoot proliferation of Prunus cerasifera in vitro are the result of differential effects on bud induction and apical dominance. Journal of Horticultural Science, 72(3), 483-491.
 22. Muleo, R., Morini, S. & Casano, S. (2001). Photoregulation of growth and branching of plum shoots: Physiological action of two photosystems. In vitro Cellular and Developmental Biology-Plant, 37, 609-617.
 23. Nhut, D.T., Hon, L.T.A., Watanabe, H. & Goi, M. (2002) Growth of banana plat lets culture red in vitro under red and blue light emitting diode (LED) irradiation source. Acta Horticulturae, 575, 117-124.
 24. Pirik, R.L.M. (1987). In Vitro Culture of Higher Plants. Martinus Nijhoff Publishers. Dordreeht, 342 p.
 25. Previati, A., Daaei, F., Bassi, D., Tagliavini, M. & Marangoni, B. (2002). Development of protocols for in vitro propagation advanced selections of Pyrus communis rootstocks 69 BIS. Acta Horticulturae, 596, 505-508.
 26. Rapparini, F., Rotondi, A. & Baraldi, R. (1999). Blue light regulation of Prunus persica plants in a long term experiment: Morphologyical and histological observation. Trees, 14, 196-176.
 27. Rival, A., Beulé, T., Lavergne, D., Nato, A. & Havaux, M., (1997). Development of photosynthetic characteristics in oil palm during in vitro micropropagation. Journal of Plant Physiology, 150, 520-527.
 28. Rossi, V., DePaoli, G. & Dal Pozzo, P. (1991). Propagation of Pyrus calleryana Sel. D6 by in vitro culture. Acta Horticulturae, 300, 145-148
 29. Rozban, M., Arzani, K. & Moiini, A. (2002). Study on in vitro propagation of some Asian pear (Pyrus serotina Rehd.) cultivars. Seed and Plant Improvement Journal, 18, 348-361. (in Farsi)
  1. 30.    Samuoliene, G., Brazaityte, A., Urbonavi, A., Sabajeviene, G. & Duchoveskis, P. (2010). The effect of red and blue light component of the growth and development of Frigo strawberries. Zemdirbyste Agriculture, 97(2), 99-104.
  2. Singha, S. (1982). Influence of agar concentration on in vitro shoot proliferation of Mallus sp. Almey and Pyrus communis Seckel. Journal of the American Society for Horticultural Science, 107, 657-660.
  3. Tanaka, M., Takamura, T., Watanabe, H., Endo, M., Yanagi, T. & Okomoto, K. (1998). In vitro growth of Cymbidium planlets cultured under superbright red and blue light emitting diodes (LEDs). Journal of Horticulture Science and Technology, 73, 39-44.
  4. Torres, K. (1989). Tissue culture for horticulture crop. Published by Van Nostrand Reinhold. New Yourk. Propagation of Gardenia jasminoides E. In: Carre, F., Chagvardieff, P. (Eds.), Ecophysiology and Photosynthetic in Vitro Cultures. CEA Cadarache, pp. 161-168.
  5. Walteras, R.G., Shephard, F., Rogers, J.J.M., Rolfe, S.A. & Horton, P. (2003). Identification of mutants of Arabidopsis detective in acclimation of photosynthesis to the light environment. Plant Physiology, 131, 472-481.