بررسی ریزازدیادی درون شیشه‌ای برخی از رقم‌های امیدبخش ’به‘ (Cydonia oblonga Mill.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 دانشیار، بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر، کرج

3 استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

4 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

5 کارشناس ارشد بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

چکیده

در بین درختان میوة دانه‌دار، درخت ’به‘ حساس‌ترین میزبان‌ بیماری آتشک بوده و گزینش رقم‌های متحمل آن اهمیت دارد. در این تحقیق برای تعیین شرایط بهینة افزایش، ریز نمونه‌های رقم‌های امیدبخش KVD4، NB2، PH2 به همراه پایة کوئینس C و رقم شاهد اصفهان (KVD3) در محیط‌های MS، QL و QL تغییریافته (mQL)، ارزیابی و بیشترین میزان رشد در کمترین زمان و بهترین پرآوری در mQL مشاهده شد. در بررسی تأثیر غلظت­های مختلف دو هورمون گیاهی سایتوکینین‌ 2iP و BAP در محیط پایة mQL، به ترتیب برتری محیط حاوی 5/0 و 1 میلی‌گرم بر لیتر 2iP و BAP با بهترین شمار و کیفیت ریز شاخه‌ها مشخص شد. ریشه‌زایی شاخساره‌ها در تیمار دراز‌مدت با غلظت‌های 1/0 میلی‌گرم بر لیتر IBA و تأثیر توأم IBA وBAP با غلظت‌های‌ 1 میلی‌گرم بر لیتر و تیمار کوتاه‌مدت با غلظت‌های 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم بر لیتر IBA، مشخص کرد که تیمار کوتاه‌مدت، ریشه‌زایی بهتری دارد. بیشترین درصد ریشه‌زایی، توسعة برگی، طول و کیفیت ریشه در غلظت 2 میلی‌گرم بر لیتر IBA در تیمار کوتاه‌مدت ایجاد شد. به‌طور‌کلی برای ریزازدیادی رقم‌ها و بقاء مطلوب ریز شاخه‌ها، محیط رشدی مشتمل بر نمک‌های پایة mQL غنی‌شده با 3 درصد ساکارز، 1 میلی‌گرم بر لیتر BAP، 1 میلی‌گرم بر لیتر 2iP، 5/0 درصد پکتین و 6/0 درصد آگار توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on in vitro propagation of some promising quince (Cydonia oblonga) cultivars

نویسندگان [English]

 • Fereshte Khosravinezhad 1
 • Hamid Abdollahi 2
 • Bahare Kashefi 3
 • Maryam Hassani 4
 • Zeinab Salehi 5
1 M.Sc Student, Agricultural Biotechnology Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University of Damghan Branch
2 Head of Tissue Culture lab and researcher of pome fruit trees
3 Assistant Professor, Agricultural Biotechnology Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University of Damghan Branch,
4 M.Sc, Agricultural Biotechnology Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
5 M.Sc, Horticulture Research Department, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj
چکیده [English]

Among pome fruit trees, quince is the most susceptible tree to fire blight. Following selection of several promising quince cultivars, this research aimed at optimization of in vitro propagation protocol of the selected materials. Therefore, several experiments were carried out for determination of the best culture medium and plant growth regulators for establishment, proliferation and root induction of these cultivars. At first, proliferation and growth of KVD4, NB2 and PH2 genotypes were compared with Quince C and cv. Isfahan (KVD3) as control, in three culture media based on MS, QL and modified QL, in which mQL was observed to have the highest growth, and the best proliferation and shootlets quality. Then, mQL as the base culture medium was used to study effects of 2ip and BAP in two 0.5 and 1 mg/L concentrations. Based on the results, the culture medium containing 2ip (0.5 mg/L) and BAP (1 mg/L) showed the highest number and quality of shootlets. Finally, having examined root induction of the shoots in two long term treatments with IBA, 0.1 mg/L alone, and simultaneously with IBA and BAP (both 1 mg/L), and in short term treatment with IBA at 0.5, 1 and 2 mg/L concentrations, showed that the short term treatment gave better root induction. Also, the highest percentage of roots, leaf development, length and quality of roots resulted in short term treatment with 2 mg/L IBA.

کلیدواژه‌ها [English]

 • culture media
 • cytokinin
 • growth regulators
 • quince
 • root induction
 1. Abdollahi,  H., Muleo, R. & Rugini, M. (2006). Study of basal growth media, growth regulators and pectin effects on micropropagation of pear (Pyrus communis L.) cultivars. Seed and Plant, 21, 373- 348. (in Farsi)
 2. Al Maarri, K., Arnaud, K. & Miginiac, E. (1986). In vitro micropropagation of quince (Cydonia oblonga). Scientia Horticulturae, 28, 315-321.
 3. Bahmani, R., Gholami, M., Abdollahi, H. & Karami, O. (2009). The effect of carbon source and concentration on in vitro shoot proliferation of MM.106 apple rootstock. Fruit, Vegetable and Cereal Biotechnology, 3, 35-37.
 4. Bakhriddinov, N. B. (1985). Wild relatives of fruit crops in Central Asia and the upper limit of their distribution. (Dep. 3408- 85): 14 p (in Russian)
 5. Bell, R. L. (1995).Pre-conditioning effect of proliferation medium on adventitious regeneration ofpear. Horticultural Science, 30, 832.
 6. Chartier-Hollis, J. M. (1993). The induction and maintenance of caulogenesis from undifferentiated callus of quince (Cydonia oblonga). Acta Horticulturae, 336, 321-325.
 7. Depaoli, G., Rossi, V. & Scozzoli, A. (1994).Micro-propagazion delle PianteOrtoflotofrutticole. Edagricole, Bologna, Italy, 450p. (In Italian).
 8. D’Onofrio, C. & Morini, S. (2005). Development of adventitious shoots from in vitro grown Cydonia oblonga leaves as influenced by different cytokinins and treatment duration. Biologia Plantarum, 49, 17-21.
 9. Druart, P. (1980). La micropropagation des nouveaux sujets portegreffe nanifiants chez le cerisier. In: Proceedings of Symposium International sur le ceresier, 25–27 Juin., Centre de Recherches Agronomiques, Gembloux, Belgium, pp. 13-24.
 10. Duron, M., Decourtye, L. & Druart, P. (1989). Quince (Cydonia oblonga Mill.). In: Bajai, Y.P.S. (Ed), Biotechnology in agriculture and forestry. (pp. 42–58.), Vol. 5, Trees II. Springer, Berlin, Germany.
 11. FAO. (2012). FAO Word Production Year book. FAO Publication, Rome, Italy.
 12. Giorgota, A., Preda, S., Isac, M. & Tulvinschi, M. (2009). Development of a micropropagation protocol for the Romanian quince (Cydonia oblonga) cultivar 'Aurii' and rootstocks 'BN70' and 'a type'. Acta Horticulturae, 839, 105-110.
 13. Gulsen, Y., Sulusoglu, M. & Eroglu, B. (1999). The effect of various agar types on shoot proliferation in micropropagation of Quince-A. In: Proceedings of Turkish National Horticultural Congress, 14-17 Sept., Ankara, Turkey, pp. 218-222.
 14. Khodaee Chegenee, F., Abdollahi, H., Ershadee, A. & Esna Ashari, M. (2011). Determination of micro-propagation protocol for OH × F333 and OH × F69 pear clonal rootstocks. Seed and Plant, 27-2, 297- 312. (in Farsi)
 15. Leblay, C., Chevreau, E. & Robin, L. M. (1991). Adventitious shoot regeneration from in vitro leaves of several pear cultivar (Pyrus communis L.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 25, 99-105.
 16. Lloyd, G. & McCown, B. (1980). Commercially-feasible micropropagation of mountain laurel, Kalmia latifolia by use shoot-tip culture. In: Proceedings of International Plant Propagation Society, 30, 421-427.
 17. Manee, A. (1994). Pear and Quince, and their Growing. Iran Technical Publication Company. 113 pp. (in Farsi)
 18. Maroofi, A. & Mostafavi, M. (1996). Evaluation of the resistance of apple, pear and quince varieties to fire blight. Acta Horticulturae, 411, 395-400.
 19. Menhaji, M. A. (2010). In vitro establishment and micro-paropagation of several native pear cultivars for use in genetic transformation orogram. M. Sc. Thesis. Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 20. Murashige, T. & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid grow and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum, 15, 473-497.
 21. Nemeth, G. (1979). Benzyladenine–stimulated rooting in fruit tree rootstocks cultured in vitro. Z Pflanzenphysiol, 95, 396-389.
 22. Pierik, R. L. M. (1997). In Vitro Culture of Higher Plants. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, the Netherlands, p 335.
 23. Quoirin, M. & Lepoivre, P. (1977). Improved medium for in vitro culture of Prunus sp. Acta Horticulturae, 78, 437-442.
 24. Rossi, V., Depaoli, G. & Dal Pozzo, P. (1991). Proliferation of Pyrus calleryana Sel. by in vitro culture. Acta Horticulturae, 300, 145-148.
 25. Rozban, M. R., Arzani, K. & Moeini, A. (2002). Study on in vitro Propagation of some Asian Pear (Pyrus serotina Rehd.) Cultivars. Seed and Plant, 18, 348-361. (in Farsi)
 26. Sedlak, J. & Paperstein, F. (2009). In vitro propagation of newly bred Czech pear cultivars. Acta Horticulturae, 839, 87-92.
 27. Singa, S. (1982). Influence of agar concentration on in vitro shoot proliferation of Malus sp. Almey and pyrus Communis Seckel. Journal of American Society for Horticultural Science, 107, 657-660.
 28. USDA, ARS-GREEN. (2011). Quince enetic resources. Received December 25, 2011 National Clonal Germplasm Repository, Corvallis, Oregan, from http://www.ars.usda.gov.
 29. Vavilov, N. I. (1930). Wild progenitors of the fruit trees of Turkestan and the Caucasus and the problem of the origin of fruit trees. In: Proceedings of 9th InternationalHorticulture Congress, Group B, pp. 271-286.
 30. Vitagliano, C., Mensuali-Sodi, A. & Blando, F. (1992). Effect of NaCl on quince (Cydonia oblonga Mill) tissue culture. Acta Horticulturae, 300, 347-352.
 31. Ye, G., Mcneil, D. L., Conner, A. J. & Hill, G. D. (2000). Multiple shoot formation in lentil (Lens culinaris) seeds. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 30, 1-8.