دوره و شماره: دوره 40، شماره 3 - شماره پیاپی 189797، آذر 1388، صفحه 1-89 (علوم باغبانی ایران) 

شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
اسفند 1388، صفحه 1-95
علوم باغبانی ایران
آذر 1388، صفحه 1-89
مجله علوم باغبانی ایران
شهریور 1388، صفحه 1-83
دوره
خرداد 1388، صفحه 1-107