دوره و شماره: دوره 40، شماره 3 - شماره پیاپی 189797، پاییز 1388، صفحه 1-89 (علوم باغبانی ایران) 

شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
زمستان 1388، صفحه 1-95
علوم باغبانی ایران
پاییز 1388، صفحه 1-89
مجله علوم باغبانی ایران
تابستان 1388، صفحه 1-83
دوره
بهار 1388، صفحه 1-107