دوره و شماره: دوره 40، شماره 3 - شماره پیاپی 189797، پاییز 1388، صفحه 1-89 (علوم باغبانی ایران)