بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های آلبالو و آلبالوگیلاس با استفاده از نشانگر ملکولی RAPD

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق نشانگرهای مولکولی راپید (RAPD) برای تعیین تنوع و خویشاوندی 30 نمونه شامل 29 رقم و ژنوتیپ آلبالو و آلبالوگیلاس، و یک درخت محلب به عنوان نمونه خارج از گروه، مورد استفاده قرار گرفت. تعداد 100 آغازگر تصادفی در انجام واکنش PCR روی DNA های استخراج شده از برگ آزمایش شد که 17 آغازگر نوارهای چند شکل تولید نمودند. آغازگرهای انتخاب شده در مجموع 233 نوار در کل نمونه‌ها تکثیر کردند که از بین آنها 214 نوار چند شکل بودند. تجزیه کلاستر ارقام و ژنوتیپ‌ها بر اساس ضریب تشابه دایس و به روش UPGMA انجام گرفت. محدوده تشابه ژنتیکی آلبالوها و آلبالوگیلاس‌ها بین 40/0 تا 91/0 بدست آمد. بیشترین تشابه ژنتیکی بین دو ژنوتیپ آلبالو که از باغات همدان از یک محل جمع‌آوری شدند، و کمترین تشابه بین یک ژنوتیپ آلبالوگیلاس واقع در کلکسیون درختان میوه کمال‌شهر کرج و یک ژنوتیپ آلبالو که از باغات هشتگرد جمع‌آوری شده بود، به دست آمد. ژنوتیپ محلب با دارا بودن کمترین شباهت ژنتیکی (36/0) از ژنوتیپ‌های آلبالو و آلبالوگیلاس جدا گردید. در تجزیه خوشه‌ای، نمونه‌ها در حد تشابه 80/0 در 15 گروه جای گرفتند. گروه‌بندی نمونه‌های آلبالو در اغلب موارد با مناطق جمع‌آوری آنها مطابقت خوبی نشان داد که نشان‌دهنده زمینه ژنتیکی نزدیک به هم در نمونه‌های یک منطقه به دلیل نحوه‌ی معمول تکثیر بذری آلبالو در ایران است. نمونه‌های آلبالوگیلاس از نمونه‌های آلبالو جدا شده و تقریبا هر یک در گروه‌های جداگانه قرار گرفتند. ضریب کوفنتیکی بین ماتریس تشابه و دندروگرام در حد 92/0 r = بدست آمد که نمایانگر برازش مناسب دندروگرام به ماتریس تشابه بوده است. این آزمایش نشان داد که نشانگر RAPD برای بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های آلبالو و آلبالوگیلاس یک تکنیک موثر و مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Diversity Assessment of Some Sour and Duke Cherry Genotypes and Cultivars Using RAPD Markers

نویسندگان [English]

  • zabi-o-lah zamani
  • ab-o-lah khadivi khoob
  • naser boozari
  • hamid reza jafari
چکیده [English]

RAPD markers were employed to determine the diversity among 29 genotypes and cultivars of sour and Duke cherry as well as a Mahaleb tree genotype as an outgroup. A number of 100 random primers were examined for PCR reactions on the template DNAs extracted from leaves, of which 17 primers produced polymorphic bands. These 17 selected RAPD primers produced 233 bands, among which, 214 were polymorphic. Cluster analysis of the cultivars was performed based on Dice’s similarity coefficient and UPGMA method. Genetic similarities between sour and Duke cherry samples varied from 0.40 up to 0.91. The highest similarity was detected between two sour cherry genotypes both from Hamedan orchards (collected from one place), and the lowest between a Duke cherry from Kamalshahr fruit trees collection and a sour cherry genotype from Hashtgerd orchards. Mahaleb with the lowest similarity of 0.36, stood apart from all the other genotypes individually in the cluster. At distance of 0.80 similarity in the cluster, genotypes were divided into 15 groups. Grouping of sour cherry samples at most instances was in good accordance with their origin place of growth. This reflects the close genetic background of the samples from one place due to the usual seed propagation of sour cherries in Iran. Samples of Duke cherries were separated from sour cherries and each placed in individual groups. Cophenetic coefficient between similarity matrices and the dendrogram (r= 0.92) showed the goodness of fit for dendrogram and the original similarity matrix. This survey showed RAPD markers to be useful for studies of the genetic diversity in sour and Duke cherry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster Analysis
  • Cophenetic coefficient.
  • Genetic similarity
  • Random Primer
  • RAPD markers