بررسی اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر رشد و نمو و جذب برخی از عناصر غذایی در نشاء گوجه‌فرنگی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست به عنوان یک ماده آلی و جایگزین برای مواد شیمیایی (کودها)، آزمایشی طی سال 86 درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این تحقیق تأثیر 5 سطح ورمی‌کمپوست (0، 10، 25، 50 و 100 درصد حجمی) و 2 سطح فسفر (0 و 2 گرم سوپر فسفات تریپل به ازای هر گلدان) در قالب طرح فاکتوریل بر پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار بر خصوصیات نشاء گوجه‌فرنگی رقم تجاریSuper Strain B مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که زمان جوانه زدن بر اساس تعداد روز پس از کاشت در تیمار 25% به طور معنی‌داری سریع‌تر از سایر تیمارها بود. طول، قطر و میزان کلروفیل نشاء در تیمار 50 درصد ورمی‌کمپوست افزایش معنی‌داری نسبت به شاهد نشان داد. در شاخص سطح برگ تیمار 25 درصد ورمی‌کمپوست بیشترین میزان را نشان داد. در جذب عنصر معدنی روی تیمار 100 درصد ورمی‌کمپوست افزایش معنی‌داری نسبت به بقیه تیمارها نشان داد. در جذب عناصر معدنی آهن، مس و منگنز تیمار 50 درصد ورمی‌کمپوست افزایش معنی‌داری مشاهده شد. عنصر معدنی فسفر یک روند افزایشی با افزایش ورمی‌کمپوست نشان داد. درصد رطوبت ریشه و شاخساره در زمان نشاکاری در تیمار 100 درصد ورمی‌کمپوست از سایر تیمارها بیشتر بود. ظهور اولین گل در تیمار 25 درصد ورمی‌کمپوست به طور معنی‌داری سریع‌تر از بقیه تیمارها بود. سریعترین ظهور اولین میوه تشکیل شده پس از اتقال نشاءها به زمین اصلی مربوط به تیمار 25 و 50 درصد ورمی‌کمپوست بود که اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها نشان دادند. میزان رطوبت ریشه در پایان عمر گیاه در تیمار 100 درصد ورمی‌کمپوست بیشتر از سایر تیمارها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Different Levels of Vermicompost and Phosphorus on Growth and Development and as well on some Elements’ Absorption in Tomato Transplants

نویسندگان [English]

  • banafsheh dehdashti zadeh
  • hossein arooiy
  • majid azizi
  • gholam hossein davari nejad
چکیده [English]

An investigation was conducted on the effects of vermicompost as an organic matter and a substitute for fertilizers during year 2007 in Ferdowsi University of Mashhad (FUM). Vermicompost was applied at five levels (0, 10, 25, 50, 100%) and phosphorus at two levels with 3 replications for each treatment, as a Factorial based on Completely Randomized Design for super strain B tomato cultivar. The results indicated that seed germination occurred earlier in the 25% vermicompost treatment. The transplant diameter, length as well as its chlorophyll content were higher in the 50% vermicompost content as compared to control. Leaf Area Index (LAI) was highest in the 25% content treatment. Zinc at 100% with Fe, Cu, and Mn at 50% level of vermicompost showed their highest absorption by transplants. Phosphorus absorption increased by increase in the levels of vermicompost. The moisture precent of root and foliar was more than other treatments in 100% vermicompost treatment at planting time. The first flowering occurred earliest in the 25% level of vermicompost treatment. First fruits appeared in the 25 and 50 % vermicompost level treatments. The highest root moisture was observed in 100 perecent vermicompost treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earth worm
  • Growth and Development
  • Macroelement
  • Phosphorus.
  • Transplanting