نویسندگان

چکیده

تمرهندی و آکاسیا از جمله درختان زینتی به شمار می‌آیند که به دلیل زیبایی در شکل، سایه‌دهی خوب و مقاومت بالا به گرما در فضای سبز مناطق گرم و خشک جایگاه مناسبی را پیدا کرده است. تمرهندی و آکاسیا از طریق بذر قادر به تکثیر می‌باشند ولی به دلیل وجود پوسته سخت بذر، جوانه‌زنی بذر و سبز شدن آنها به راحتی امکان‌پذیر نمی‌باشد. بر این اساس پژوهشی به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف خراش‌دهی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور تمر هندی و آکاسیا بطور جداگانه و در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که بذور تمر هندی تیمار شده با اسید سولفوریک 98% به مدت 30 دقیقه بالاترین درصد جوانه‌زنی و بیشترین سرعت جوانه‌زنی و طول ریشه‌چه و ساقه‌چه را دارد. نتایج آزمایش آکاسیا نیز نشان داد که تیمار آب جوش C°90 نسبت به تیمار اسید سولفوریک 98% موجب شکست خواب بذر می‌شود بطوریکه تیمار آب جوش C°90 به مدت 5 ثانیه به عنوان بهترین تیمار از نظر درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه توصیه می‌شود در حالیکه بذور تیمار شده با اسید سولفوریک غلیظ (98 %) از درصد جوانه‌زنی پایینی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Concentrated Acid and Hot Water Scarification Treatments on Germination Parameters of Tamarindus indica and Acacia arabica

نویسندگان [English]

  • esmail khaleghi
  • ali reza dehghan
  • noor-o-lah moalemi

چکیده [English]

Tamarinda (Tamarindus indica) and Indian Gum Arabica (Acacia Arabica) are two ornamental trees of beautiful shape, extensive shading, and tolerant to high temperatures, making them suitable alternatives for landscape design in warm- arid regions. Tamarinda and Indian Gum Arabica are commonly propagated by seed. However, seed physical dormancy causes delay in seed germination. This study was carried out to investigate the effects of different scarification treatments on the germination parameters of Tamarinda and Indian Gum Arabica. A completely randomized design of three replications was employed. Results revealed that the highest tamarinda seed germination percentage, germination rate, length of root and stem were obtained from seeds treated with 98% concentrated sulphuric acid for a duration of 30 minutes. Also, results concerning Indian Gum Arabica indicated that seed dormancy was overcome by the seeds being boiled in water at 90?C as compared to the treatment involving 98% concentrated sulphuric acid. Boiling the seeds in water at 90?C for 5 seconds was recorded as the best treatment, while germination percentage of the seeds treated by 98 % concentrated sulphuric acid was observed to be low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acacia arabica
  • Boiling water.
  • Scarification
  • sulphuric acid
  • Tamarindus indica