بررسی اثر 1- متیل سیکلوپروپن و تیمار گرمایی بر کیفیت پس از برداشت میوه توت‌فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa cv. Selva)

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور مطالعه اثرات تیمارهوای گرم و 1- متیل سیکلوپروپن به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر بر کیفیت و انبارمانی میوه توت‌فرنگی صورت گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار گرمایی در دو سطح (دمای اتاق و ?C45 به مدت 3 ساعت) و 1- متیل سیکلوپروپن در 2 سطح (0 و 1 میکرولیتر در لیتر) بودند. نمونه‌های موجود در هر تیمار در سردخانه با دمای صفر تا دو درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 90% برای مدت 20 روز قرار گرفتند. نمونه‌ها در روزهای0 ، 5، 10، 15و 20 روز از سردخانه خارج و برای ایجاد شرایط مشابه خرده فروشی 24 ساعت در دمای اتاق (?C25 و رطوبت نسبی 70%) نگهداری شدند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که استفاده از تیمار گرمایی به تنهایی اثر معنی‌داری روی درصد کاهش وزن، درخشندگی میوه و شاخص رنگی a* نداشته ولی باعث حفظ سفتی بافت میوه و جلوگیری از پوسیدگی گردید. کاربرد 1- متیل سیکلوپروپن باعث جلوگیری از توسعه رنگ قرمز میوه (شاخص (a*، حفظ سفتی میوه شده اما موجب افزایش پوسیدگی گردید. تفاوت معنی‌داری از نظر درصد کاهش وزن، درخشندگی میوه، TA و TSS میان میوه‌های تیمار شده و شاهد مشاهده نشد. تیمار گرمایی و 1- متیل سیکلوپروپن هیچکدام تاثیری در میزان ویتامین ث در دوره انبارمانی نداشته‌اند. اثر ترکیبی این دو تیمار باعث جلوگیری از کاهش وزن، کاهش درخشندگی میوه و حفظ سفتی بافت میوه شد اما در جلوگیری از پوسیدگی مؤثر نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of of 1- MCP and Heat Treatment (Sole or in Combination) on Postharvest Quality of Strawberry Fruit (Fragaria ananassa cv. Selva)

نویسندگان [English]

  • mahshad maghoumi
  • younes Mostofi
  • ali reza talaii
چکیده [English]

An investigation was carried out to study the effect of sole heat treatment and sole 1- Methyl Cyclo Propine (1- MCP) as well as in combination on storage quality of strawberries. The factorial experiment was conducted using a completely randomized design of three replications. Treatments included heat treatment at two levels (room teperature, 45°C for 3h) and 1- MCP at two levels (0, 1µl l-1). Fruits were stored at 0-2°C and 90% Relative Humidity (RH) for up to 20 days followed by 24h at 25°C and 70% RH (a simulation of market conditions). Samples were taken following 0, 5, 10, 15 and 20 days of storage. The results indicated that heat treatment did not significantly affect weight loss, fruit lightness and a* value whereas it did affect preservation of fruit firmness and decay inhibition. The 1-MCP application inhibited red color development (a* value) and firmness loss but in the meantime increased decay in treated fruit. No significant differences were observed in weight loss, fruit lightness, TA, and TSS between 1-MCP treated and control fruits. Neither heat treatment nor 1-MCP affected during storage ascorbic acid content. A combination of the two treatments decreased weight loss, fruit lightness and maintained fruit firmness but was not effective in decay control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1-MCP
  • factorial.
  • Heat treatment
  • Storage quality
  • strawberry